W zaleznosci od sposobu badania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zależności od sposobu badania rozróżniamy w psychologii klinicznej me- tody obserwacyjne i doświadczalne, a w zależności od badanych czynności psy- chicznych metody dotyczące badania sprawności intelektualnej oraz metody- zmierzające do określenia struktury osobowości lub jej składowych. Są zresztą możliwe i inne podziały. Rozróżnia się np. metody obiektywne i subiektywne, zależnie od tego, c;zy ocenę naszą opieramy na materiale przedmiotowym, np. na pracach piśmiennych, rysunkach, zachowaniu się osobnika, czy też zużytkowu- jemy podmiotowe przeżycia badanego, opierając się na jego wypowiedziach. W tym, ostatnim wypadku badany jest jakby przedłużeniem zmysłów badacza w głąb introspekcji badanego.sNasuwa się tu porównanie z badaczem stratosfery lub z nurkiem, który opisuje nam to, co bezpośrednio spostrzega, przedmiot jest więc .badany za jego pośrednictwem. Przyjęty jest również podział na metody projekcyjne i nieprojekcyjne. Metody projekcyjne podsuwają badanemu ma- terlał bodźcowy do swobodnego ukształtowania. Dzięki temu udaje się skłonić badanego do bezwiednego rzutowania cech jego osobowości na zewnątrz. Wy- chodzą wówczas na jaw treści tajone lub nieuświadomione. Uzyskujemy w ten sposób dostęp do dziedzin psychiki, nie tak łatwo dających się określić meto- dami nieprojekcyjnymi lub drogą świadomych wyznań badanego. W praktyce często posługujemy się podziałem metod w zależności od tych czy innych czyn- ności psychicznych, które mamy badać, np. czynności intelektualnych, uczu- ciowych, sfery dążeniowej. W pierwszym okresie swego rozwoju psychologia kliniczna głównie badała czynności intelektualne, jako łatwiej dostępne dla sposobów doświadczalnych. Dopiero znacznie później zdołano wypracować spo- soby dostatecznie pewne dla określenia sfery uczuciowej i dążeniowej. Metody te pozwalają nam obecnie ująć całokształt charakteru i osobowości człowieka. W początkowym okresie metody te nie zawsze były dostatecznie przystoso- wane do zadań, które miały spełnić, a mechaniczne ich stosowanie przez per- sonel psychotechniczny i pedologiczny nie dało dużego pożytku badanym, a psychologii jako nauce wyrządziło szkody, dyskredytując jej metody i zało- żenia teoretyczne. Dotyczy to zwłaszcza tzw. testów. W mniejszym stopniu za- strzeżenia te dotyczą metod projekcyjnych, opartych na innych podstawach teoretycznych. Ocena ich wyników wymaga bowiem głębszego przygotowania fachowego i większego doświadczenia, badania te były dlatego, lepiej zabez- pieczone przed spłyceniem i zmechanizowaniem. Psychologia kliniczna stara się dzisiaj unikać statystycznego ujmowania zjawisk psychicznych, dążąc do określenia ich powstawania, kształtowania się i rozwoju pod wpływem czyn- ników wewnętrznych i środowiskowych. Współczesne metody projekcyjne uwzględniają więc w jak najszerszej mierze momenty dynamiczno-dialektyczne. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, olej do włosów, proktolog ]

Comments are closed.