W wielu instytucjach leczniczych kazdy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W wielu instytucjach leczniczych każdy nowo przyjęty chory musi napisać swój szczegółowy życiorys, o ile oczywiście jest do tego zdolny .: Wychodzą przy tym na jaw luki pamięciowe, dziwactwa, ubytki inteligencji, psychotyczna treść, a także neurologiczne zjawiska w rodzaju paragrafii, drżenia, logoklonii, pali- grafii itd. Wypowiedzi słowne chorego, nawet gdy zawierają zniekształconą treść, mają dla nas znaczenie jako materiał obserwacyjny. Zwracamy więc uwagę nie tylko na treść wypowiedzi, ale i na formę. Pytania, z którymi zwracamy się do chorego zbierając wywiad rodzinny i osobisty, nie różnią się niczym od tych, które kierujemy do jego otoczenia. Chociaż choremu brak jest obiektywizmu, to jednak wiadomości podane przez niego, gdy je zestawimy z informacjami otoczenia, pozwalają nam łatwiej na ustalenie stanu faktycznego. Pod jednym względem wywiad uzyskany od samego chorego ma większą wartość niż wy- wiad przedmiotowy. Mianowicie chory może nas daleko dokładniej poinfor- mować O swoich wewnętrznych przeżyciach i dolegliwościach. Czasem możemy chorego skłonić do wynurzeń, gdy powiemy mu, że posiadamy już wiadomości od jego otoczenia i gdy wiadomości te odczytamy mu. Chory wówczas albo pro- stuje nieścisłości, albo je potwierdza lub uzupełnia. Po zebraniu wywiadów i ogólnym zapoznaniu się z okolicznościami, które spowodowały umieszczenie chorego lub w ogóle sprowadziły chorego do psy- chiatry, zobowiązani jesteśmy w każdym przypadku dokonać jak najdokład- niejszego badania stanu cielesnego chorego, w szczególności badania neuro- logicznego. Ograniczanie się wyłącznie do zebrania objawów psychicznych było już niejeden raz źródłem ciężkich pomyłek rozpoznawczych. Lekceważenie strony cielesnej neurologicznej pochodzi z czasów, gdy panował w psychiatrii wszechwładnie psychologizm. Teoretyczny i kliniczny fakt jedności.psychofizycz- nej nakłada na nas obowiązek wszechstronnego uwzględnienia całości ustroju żywego. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, odżywka do włosów, medycyna estetyczna ]

Comments are closed.