W stosunku do róznych kregów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stosunku do różnych kręgów psychotycznych podaje się w piśmiennict- wie pewne odsetki sspotykanego u chorych obciążenia dziedzicznego. Oczywiś- -cie nie uwzględnia się przy tym danych porównawczych, o których wyżej była mowa. Przytoczymy niektóre z nich raczej przykładowo (Henderson-Gillespie). 1 tak w cyklofrenii Kraepelin obliczał obciążenie dziedziczne na 80%, Summer na 84% lecz z tego tylko 44% psychoz u przodków, reszta dotyczyła innych zaburzeń nerwowych lub psychopatycznych. W statystyce Diema rodzice i ro- -dzeństwo cyklofreników dotknięci bywali cyklofrenią w wyższym stopniu niż rodzice i rodzeństwo nie-psychotyków. Kraepelin w dementia praecox, odpo- wiadającej naszemu pojęciu schizofrenii prostej, stwierdził 53,8% obciążenia -ogólnego, z tego 33,7% obciążenia bezpośredniego. Ruedin znalazł na 721 przy- padków schizofrenii u 40 osób rodzeństwa tę samą chorobę, a u 79 inne psy- chozy. Twierdzi on też, że co czwarty lub piąty krewny schizofreników ma jakąś chorobę umysłową lub nerwową. W padaczce Snell znalazł obciążenie dziedziczne w 81%. Dziedziczenie bezpośrednie wynosiło 59%. Najczęściej w 28% chodziło tu o jakąkolwiek chorobę nerwową lub o-alkoholizm (w 26%). Autor ten uważa, za rzecz rzadką, aby alkoholicy mieli dzieci chore na pa- daczkę, najczęściej chodzi tu o dziedziczenie bezpośrednie padaczki alkoholowej -. Co do niedorozowju umysłowego, który przez statystyków bywa ujmowany tak, jak gdyby tu nie chodziło o rozpoznanie objawowe, lecz o jed- nostkę nozologiczną, mamy do czynienia głównie z zestawieniami liczbowymi autorów amerykańskich. Bailey zbadał obciążenie dziedziczne w 9533 przypad- kach i stwierdził u przodków alkoholizm w 32%, choroby nerwowe w 36%, -choroby psychiczne w 30%. Amerykański Comittee on Sterilisatum. prześledził losy 8841 dzieci 3733 oligofrenicznych rodziców i stwierdził, że blisko 113 tych dzieci zmarła, a z 3650 pozostałych, o których można było zebrać dokładniej- sze dane, 40-45% wykazywało poziom inteligencji. poniżej stanu prawidło- wego. Henderson i Gillespie sami zwracają uwagę na wadliwość założeń sta- tystycznych, np. statystycy tworzą wielkie grupy w rodzaju, “choroba psy- chiczna” z włączeniem do tej grupy udaru mózgu. W grupie takiej znajdują się więc choroby nerwowe i psychozy epizodyczne, które wystąpiły u przed- ków nie w okresie płodzenia potomstwa i pojawiły się z przyczyn nic nie ma- jących wspólnego z dziedzicznością. [podobne: , oczyszczalnie przydomowe, gabinet kosmetyczny, olej kokosowy ]

Comments are closed.