W powstawaniu chorób psychicznych masa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W powstawaniu chorób psychicznych masa dziedziczna współdziała z wpływami środowiska. ,w piśmiennictwie polskim Pieńkowski (1937) poświęcił dużo uwagi zagad- nieniu powstawania tzw. chorób dziedzicznych i mechanizmu ich dziedzicze- nia. Przypisując rozstrzygające znaczenie nie tyle kombinacjom hipotetycznych genów co mutacjom, autor ten powiedział wówczas: “Jednym z najbliższych zadań nauki o dziedziczeniu będzie poznanie mutacji u człowieka i dążenie -do takiej zmiany warunków zewnętrznych, by mutacje patologiczne zmniej- szyć, a tym samym nie dopuścić do ich rozsiewania się. Być może, że ten kie- runek przeciwstawi się z czasem jednostronnemu i nieco dogmatycznemu ujmo- waniu zjawisk dziedziczenia jedynie w płaszczyźnie praw Mendla”. Częstość j ilość mutacji zależy nie tylko od pewnej wrodzonej gotowości, ale i od wpły- wów świata otaczającego, Czynniki wywołujące mutację można podzielić na dwie grupy: czynniki wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. 1. Do czynników wewnątrzpochodnych zaliczamy: a) czynniki związane z masą dziedziczną, mniej lub więcej skłonną do mu- tacji (wrodzona gotowość mutacyjna); b) prawdopodobne zmiany zachodzące w cytoplazmie komórek – np. chro- mutacje, chociaż zjawiska tego nie umiemy wyjaśnić. c) wiek komórek – np. łatwiej mutują komórki, w których występują częste podziały, także starzejąca się komórka łatwiej ulega mutacjom; d) krzyżowanie 2 ras o znacznych różnicach w cechach również pomnaża mutacje, chociaż zjawiska tego nie umiemy wyjaśnić. 2. Do czynników mutacyjnorodnych zewnątrzpochodnych za- liczamy głównie na podstawie spostrzeżeń dokonanych nad mutacjami doświad- czalnymi: a) krótkie fale, w szczególności promienie rentgenowskie i radowe; b) działanie zmian temperatury zewnętrznej; c) czynniki chemiczne – jeszcze nie zbadane co do drogi działania; d) domestykacja -zwierząt, która wywołuje znacznie częstsze występowanie mutacji. Dotyczy to np. takich cech, jak barwnik, długość włosa i wzrost. [przypisy: , korekcja wzroku, ból pleców, odzież bhp ]

Comments are closed.