W karcie wywiadu staramy sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W karcie wywiadu staramy się więc pytania tak ukształtować, aby zebrać wiadomości o rodzinie i przodkach badanego, o przebiegu i warunkach jego rozwoju osobniczego, przy czym staramy się uwzględnić przede wszystkim te okoliczności, które mogły się p rzyczyrrić do powstania lub zaostrzenia obec- nego stanu. Przy tej sposobności staramy się też ustalić typ osobowości. Pod- dano ostrej i słusznej krytyce metody, zmierzające do określenia aktualnego stanu psychiki badanego za pomocą wycechowariych zadań, czyli tzw. testów. Zarzuty dotyczą nie tylko techniki badań, lecz i sposobu odczytywania wyni- ków i wysnuwania z nich wniosków rokowniczych oraz wniosków natury wy- chowawczo-społecznej. Krytyka ta godzi głównie w teoretyczną podbudowę tych metod. Jeżeli stoi się na stanowisku stałości wyników badania i we wnio- skach rozpoznawczych i rokowniczych nie uwzględnia się dynamizmu psychiki, jej zależności od warunków bytu, możliwości rozwojowych i odwracalności pod wpływem leczenia i wychowywania, to postawa taka prowadzić musi do fatalizmu; Nauka Pawłowa dostarczyła metodyce psychologii klinicznej nauka- wych podstaw, podbudowując ją. pojęciami neurofizjologii i patofizjologii. W klinice wnioski nasze opieramy zawsze na całokształcie wszystkich badań. Wśród nich badania psychologiczne odgrywaj Cli rolę pomocniczą, gdyż same przez się nie przedstawiają bezwzględnej wartości, a nawet mogą wprowadzić w błąd. Grozi to zwłaszcza wówczas, gdy badanie psychologiczne przeprowa- dzamy w okresie jakiejś ostrej psychozy. Trzymamy się dlatego zasady, że w stanach takich należy wyrzec się badania psychologicznego, a jeśli je prze- prowadzono, to jego wyniki należy oceniać i zużytkowywać rozpoznawczo z największą ostrożnością i krytycyzmem. Orientacyjne badanie sprawności umysłowej. Lekarz praktyk nie ma możliwości dokonywania dokładnych badań metodami psyche- Iogii klinicznej, lecz zmuszony jest doraźnie zor.ientować się co do poziomu, in- teligencji badanego. Także w szpitalu i w klinice, zanim skierujemy badanego do pracowni psychologicznej, musimy się szybko i ogólnikowo poznać ze stanem jego sprawności umysłowej. Do takich wstępnych lub doraźnych celów służą schematy pytań, zmierzających w kilku kierunkach. Zdolność orientacyjną co do własnej osoby badamy, każąc wymienić imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wiek, zawód, stan cywilny, dane dotyczące rodziny itd. Orientacja w przestrzeni: badany ma określić miejscowość, w któ- rej się znajduje, dom, pokój, ma wyjaśnić, skąd się tu wziął. Orientacja w cza- sie dotyczy dnia, miesiąca i roku bieżącego, dnia tygodnia, pory roku. Pytamy badanego, jak długo przebywa w szpitalu, kiedy przybył, co robił wczoraj itd. Za pomocą szeregu pytań staramy się poznać, czy badany orientuje się co do otoczenia, czy wie, kim są otaczające go osoby, czy rozumie sytuację, w której się znajduje itd. [więcej w: , Zdrowa żywność, kosmetyki naturalne, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments are closed.