Uszkodzenie jednego z tych miejsc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Uszkodzenie jednego z tych miejsc pociąga za sobą zaburzenie mowy we- wnętrznej, a tym samym przeważnie zdolności czytania i pisania. Zaburzenia te noszą nazwę afazji. Należy je ostro odgraniczać od czynnościowego bezgłosu (aphonia aut dysphonia psychogenes) na tle histerii. Organiczne zaburzenia mowy i pisma można podzielić (Reichardt) przede wszystkim zależnie od wieku ich powstania. Wrodzone i wcześnie nabyte zaburzenia mowy. 1. Głuchoniemota (surdomutitas) może być pochodzenia usznego (oto- genes) albo ośrodkowego – przy uszkodzeniu lewego górnego zakrętu skronio- wego na skutek porencefalii. Powstające tu zaburzenia w zakresie drugiego układu sygnałowego mają charakter wtórny. Jeżeli bowiem głuchonieme dziecko uczy się, to do niedorozwoju umysłowego nie dochodzi. 2. Niemota (mutitas) u dziecka bywa różnego pochodzenia. Zdaje się, że organiczne pochodzenie czystej niemoty tj. przy zachowanym słuchu, jest wielką rzadkością. Najczęściej chodzi o dzieci niedorozwinięte umysłowo, psychopa- tyczne lub nerwicowe. Niemota bywa wówczas następstwem zaburzeń uwagi, zaniku właściwego dziecku pędu do naśladownictwa lub ńerwicowego lęku. W tym ostatnim przypadku bardziej uzasadniona jest nazwa mutyzm. Objaw ten może być pochodzenia nerwicowego lub schizofrenicznego. Ponadto pa- miętać należy o możliwości ogłuchnięcia histerycznego, również w wieku dzie- cięcym .. Czasem dopiero wyleczenie dostarcza dowodu rozpoznawczego ex ju- vantibus. 3. Wrodzone upośledzenie zdolności czytania i pisania (alexia et agraphia congenita) jest rzadką wadą, występującą przeważnie ro- dzinnie. Ponieważ takie same wady mogą powstać po urazach lub stanach za- palnych mózgu, należy przy badaniu zawsze o ile możności opierać się na świa- dectwach szkolnych. W rozpoznaniu różnicowym liczyć się trzeba z możliwością powstania sprawy na tle nerwicowym lub psychopatycznym. [więcej w: , odzież termoaktywna, logopeda warszawa, olejek makadamia ]

Comments are closed.