Traktowanie oligofrenii jako jednostki nozologicznej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Traktowanie oligofrenii jako jednostki nozologicznej jest również niedopuszczalne, gdyż przygniatająca większość tych przypadków powstaje z przyczyn nabytych. Wynika z tego, że metody staty- styczne wprawdzie imponują ogromem liczb, lecz dotyczą materiału nie prze- badanego w szczegółach, zwłaszcza co do etiologii. Te same uwagi nasuwają się co do usiłowań wykrycia praw Mendla na ma- teriale statystycznym. Przede wszystkim pojęcie cechy nie jest jasno w psy- chiatrii zdefiniowane. Niektórzy uważają -za cechę neuropatię i dopatrują się jej dziedziczenia według praw Mendla. Pod pojęcie neuropatii u autorów tych podpadają tak różne sprawy, jak “nerwowość”, drażliwość, alkoholizm, a na- wet udar mózgu, choroba Brighta, przestępczość, włóczęgostwo, guzy itd. Rzecz prosta, że przy tak obszernym pojmowaniu neuropatii jako dziedzicznej cechy autorzy ci uzyskiwali ogromne liczby statystyczne, które miały obrazować ob- ciążenie dziedziczne. Jeżeli dodamy do tego, że rozpoznania z natury rzeczy opierać się muszą na “badaniu na odległość”, gdyż są wnioskami wysnutymi z opowiadań, ze słyszenia, często z plotek, to stracić musimy wiarę w naukowe podstawy tego rodzaju badań. Dotyczy to np. rozsławionej przez mendelistów “rodziny Kalikaka”. Normalny ten człowiek miał jakoby ożenić się w r. 1837 Z normalną kobietą i stał się protoplastą 6 normalnych pokoleń. Miał on jed- nak nieślubne dziecko z dziewczyną niedorozwiniętą umysłowo. Skutki tego grzechu młodości były potworne, gdyż w 6 pokoleniu 41. małżeństw spłodziło 222 niedorozwiniętych umysłowo potomków: Tego rodzaju naukowych badań znaleźć można w piśmiennictwie więcej. Że. podstawy tak prowadzonych ba- dań są kruche, wykazał Bleuler. Stwierdził on na podstawie badań, że nie ma dążności do rozrastania się chorób dziedzicznych, lecz przeciwnie, dalsze pokolenia raczej oczyszczają się stopniowo, O i,le oligofrenicy mnożą się wydajnie, o tyle płodność schizofre- nicznych rodzin zmniejsza się znacznie, co również zdaje się świadczyć o sa- mooczyszczeniu się pokoleń dotkniętych tą chorobą, Tłumaczyć to można czę- ściowo zmniejszeniem popędu płciowego, znamiennym dla schizofrenii. Zresztą i warunki kulturalno-społeczne wpływają na znaczne zmniejszenie płodności chorych umysłowo w ogóle, Mianowicie chorzy ci w dużym odsetku spędzają życie w zakładach zamkniętych, a ponadto piętno choroby psychicznej utrud- nia lub uniemożliwia im wstępowanie w związki małżeńskie, a nawet nawią- zanie stosunków miłosnych. W statystykach mendelistów w ogóle nie podobna dopatrzyć się udziału tego rodzaju czynników obyczajowo-środowiskowych. Stawia to ze swej strony pod znakiem zapytania ścisłość metod statystycz- nych, na których mendelizm usiłuje się oprzeć. [hasła pokrewne: , bielizna nocna, Zdrowa żywność, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments are closed.