Ten naj- starszy i najpierwotniejszy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ten naj- starszy i najpierwotniejszy okres przedchorobowy (phasis praemorbida) tyczy się typu . układu nerwowego, którego właściwości decydują wespół z oddziały- waniami środowiskowymi o kierunku rozwoju osobniczego, łącznie z dyspo- zycją do zapadania na pewne choroby. W tym kierunku odwrotnie chronolo- gicznym przebiega myśl rozpoznawcza i w takim samym porządku względy dydaktyczne nakazują prowadzić opis naukowy. Ustalając w ten sposób dyna- mikę rozwoju choroby, staramy się wyjaśnić, co w danym, przypadku położyć- na karb wrodzonej. konstytucji, a co przypisać działaniu czynników chorobo- twórczych nabytych. Znaczenia wywiadu lekarskiego często się w praktyce nie docenia. Lekarze klinik i szpitali starają się często przerzucać ten obowiązek na lekarzy, kieru- jących chorego do zakładu leczniczego. Byłoby to idealnie, gdyby chory zja- wiał się do przyjęcia z dobrze wypełnionym wywiadem. Niestety doświadczenie poucza, że wywiad niespecjalisty bywa niewystarczający, zazwyczaj zresztą bywa wypełniony pobieżnie i niedokładnie. Nie uwzględnia on tych wszystkich szczegółów, które w oczach specjalisty mogą mieć znaczenie rozpoznawcze. Dlatego lekarze klinik i szpitali powinni, bez względu na to czy chory zaopa- trzony jest w wywiad, czy nie, zebrać własne wywiady i uzupełniać je potem wielokrotnie na podstawie )eznań osób, które chorego znały dobrze przed ,za- chorowaniem i w czasie chbroby i które znają również warunki środowiskowe życia chorego. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku posługu- jemy się następującym kwestionariuszem, który może mieć zastosowanie – z takimi czy innymi poprawkami lub uzupełnieniami – we wszystkich insty- tucjach. opieki psychiatrycznej zamkniętej i otwartej. [więcej w: , olejek do włosów, salon fryzjerski mokotów, firma sprzątająca ]

Comments are closed.