SPECJALNE ZAGADNIENIA KLINICZNE OGOLNE ZASADY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SPECJALNE ZAGADNIENIA KLINICZNE OGOLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ROZPOZNAWCZEGO W każdej innej dziedzinie medycyny, z wyjątkiem może pediatrii, gdy chodzi o male dziecko, chory na ogół chętnie poddaje się badaniom lekarskim, rozu- mie ich celowość, pragnie pomóc lekarzowi w jego pracy rozpoznawczej, do- starcza mu wszelkich potrzebnych wiadomości. Chorym psychicznie bardzo często brak poczucia choroby. Wielu chorych odznacza się podejrzliwością lub wykazuje dążność do dysymulacji. Niektórzy chorzy bywają tak podnieceni, że niepodobna lub przynajmniej bardzo trudno skupić ich uwagę. Chorzy, którzy mają poczucie choroby i szukają u lekarza ratunku, często mają do tego stop- nia zwolniony tok myślenia lub zahamowany napęd psychoruchowy, że z naj- większym trudem zdolni są dobyć głosu, aby się wywnętrzyć. Poczucie choroby jest często, np. u schizofreników, tylko pozorne. Chory chętnie opisuje swoje dolegliwości cielesne, bardzo często urojone, natomiast nie widzi w sobie obja- wów• psychicznych i nie uważa się za psychicznie chorego. Dotyczy to w pew- nym stopniu równiez poważnej liczby chorych psychonerwicowych, którzy do tego stopnia zaprzątnięci są swoimi dolegliwościami hipochondrycznymi, że nie widzą ich przyczyn psychogennych. W naszym postępowaniu rozpoznawczym nie jesteśmy zresztą- zdani wy- łącznie na wypowiedzi chorego. Jego oporne zachowanie się w czasie badania. jego milczenie, niemożność nawiązania z nim łączności intelektualnej lub uczu- ciowej – są to wszystko również objawy choroby psychicznej, bardzo przy- . datne dla rozpoznania. Uwaga lekarza od pierwszego zetknięcia z chorym musi być wyostrzona na spostrzeganie wszystkich objawów, nawet takich, w któ- rych laicy nie widzą nic chorobliwego. Dla pełnego rozpoznania wszystko, jak zobaczymy, posiada swą wagę. Dawne rozpoznania psychiatryczne opierały się wyłącznie lub niemal wyłącznie na opisie podmiotowych przeżyć chorego, na- wet gdy opis ten nie był zaczerpniety z wypowiedzi chorego, lecz z zewnętrz- nego oglądu jego zachowania. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, olej lniany, pierścionek zaręczynowy ]

Comments are closed.