Sa tez rózne sposoby badania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Są też różne sposoby badania pamięci wzrokowej. Do tego celu służyć mogą np. rysunki na ryc. 80, które pozwalamy badanemu oglądać w ciągu 10 sek. łącznie i następnie polecamy narysować z pamięci. W prawidłowych warun- kach zadanie to nie nastręcza żadnych trudności. Zdolność kombinowania badać możemy w rozmaity sposób. Działania rachun- kowe zawodzą, jeśli ograniczamy się tylko do pytań pamięciowych, np. tab- liczki mnożenia. Natomiast tam, gdzie potrzebna jest samodzielność myślenia, może nieporadność badanego wyjść w pełni na jaw. Zdolność myślenia, roz- graniczania pojęć i operowania nimi można badać, polecając choremu uchwy- cić podobieństwo lub różnicę między dwoma przedmiotami lub pojęciami. Np. podobieństwo między drewnem i węglem, jabłkiem i gruszką, wróblem, krową i wężem, albo: co jest wspólnego między książką, nauczycielem i ga- zetą? Pytamy o różnicę między stawem i rzeką, schodami i drabiną, dziec- kiem i karłem, pomyłką i kłamstwem, pożyczeniem i darowaniem itd. Można też kazać określać znaczenie, czyli definiować, np. co to jest jabłko, słonina, dzwonnica, miedź, brzeg, balast, hazard, groźba, sprawiedliwość itd. Badany musi znajdować się w odpowiednim nastroju. Złe odpowiedzi wy- nikają często z powodu osłupienia egzaminacyjnego, jeżeli zbyt obcesowo ba- danemu zadajemy pytania. Rozmowę należy zaczynać od tematów obojętnych, zapytać badanego o samopoczucie, o jego sprawy osobiste lub rodzinne. Powinno się skłonić badanego, aby coś o sobie swobodnie opowiedział i stopniowo, nie- spostrzeżenie należy przejść do zadawania mu pytań. Zamiast zadawać mu pytania wprost z zakresu wiadomości szkolnych, lepiej spytać go wprzód, jak mu szło wszkole i które przedmioty najbardziej lubił. [hasła pokrewne: , gabinet ginekologiczny, bielizna nocna, integracja sensoryczna ]

Comments are closed.