psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Przez logoklonie rozumie sie rytmiczne

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Przez logoklonie rozumie się rytmiczne powtarzanie lub w piśmie gromadzenie zgłosek, zwłaszcza końcowych. Występuje to np. w cho- robie Alzheimera. Podobnym objawem jest palilalia (palin – raz po raz, laleo – mówię), polegająca na powtarzaniu tego samego wyrazu lub nawet zdania. Objaw ten spostrzegaliśmy w piśmie chorego z guzem mózgu. Mówi się wówczas o paligrafii (ryc. 61). Afazja amnestyczna polega na utrudnieniu lub nawet uniemożli- wieniu znalezienia właściwego wyrazu, chociaż chory zasłyszane wyrazy na- tychmiast rozpoznaje i prawidłowo wymawia. Chory odczuwa takie trudności jak zdrowy człowiek, gdy nie może sobie przypomnieć pewnych nazw lub nazwisk. Jeżeli choremu podpowiemy ten wyraz, lub gdy wzrok jego padnie na ten wyraz, natychmiast rozpozna go z wszelką pewnością. Do afazji amne- stycznej nawiążemy przy omawianiu zaburzeń zdolności przypominania, które zdają się być początkowym okresem rozwojowym afazji amnestycznej. Agramatyzm występuje przy afazji sensorycznej i przy cofaniu się afazji ruchowej. Zaburzenie to polega na popełnianiu błędów w budowie zdań aż do daleko posuniętego upośledzenia gramatyki. Czasem pojawia się mówienie sty- lem telegraficznym. Zaburzenia pisma. Zdolność prawidłowego pisania zależy od spraw- ności mowy wewnętrznej zwłaszcza pojmowania sensu wyrazów. Im płynniej ktoś pisze, im mniej sylabizuje, tym mniej potrzebny jest ruchowy ośrodek mowy. Oprócz afatycznego zaburzenia mowy istnieje też czysta agrafia, którą umiejscawia się w płacie ciemieniowym (gyrus angularis). Przez Zespół Gerstmanna (angulalis) rozumiemy równocześnie za- burzenia zdolności pisania, liczenia, czytania, rozpoznawania barw wraz z de- zorientacją co do strony prawej i lewej. 2. Dyzartrie. Pomijamy tutaj zarówno zaburzenia artykulacji obwodo- wego pochodzenia, jak i te ośrodkowe zaburzenia, które zajmują neurologów, np. dyzartrie w postępującym porażeniu opuszkowym, w miastenii i w stward- nieniu rozsianym oraz inne. Dla psychiatrii duże znaczenie ma dyzartria w po- rażeniu postępującym, która pochodzi prawdopodobnie częściowo z uszkodie- nia kory mózgowej, a częściowo również z uszkodzenia ciała prążkowanego. [więcej w: lek bez recepty na uspokojenie, charakteropatia, charakteropatia leczenie, charakteropatia leczenie warszawa ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: charakteropatia charakteropatia leczenie lek bez recepty na uspokojenie leki na serce nazwy