Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Nazwa “projekcja” (rzutowanie) pochodzi ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nazwa “projekcja” (rzutowanie) pochodzi ze słownictwa przebrzmiąłych kie- runków psychologicznych, przystosowana została jednak do potrzeb nowo- czesnej psychologii klinicznej. Dostarczając badanemu podniet mniej zróżnico- wanych lub niezupełnie określonych, np. plam, obrazków, niedokończonych zdań itd., wyzwalamy u niego treści psychiczne znamienne dla jego• osobo- wości, charakteru, temperamentu, umysłowości, albo nawet pewne jakości pa- tologiczne, np. urojenia. Badany wypowiada się tu swobodnie, gdyż pośrednio. Na podstawie tych wypowiedzi możemy ustalić rodzaj i treść bodźców, ap erce- powanych przez badanego spośród różnorodnych oddziaływań zewnętrznych. Możemy też określić zakres natężenia i kierunku jego przeżyć wyobrażenio- wych i uczuciowych, a także przewidzieć kierunek i nasilenie odczynów w po- stępowaniu i działaniu. Jest również możliwe stwierdzić tą drogą pewne za- burzenia poszczególnych dziedzin osobowości, a szczególnie wyświetlić naturę czynników reaktywnych, które odegrały rolę chorobotwórczą. Ze stanowiska pawłowizmu może tu chodzić np. o wyświetlenie bodźców, które odegrały rolę podniet warunkowych w patogenezie .psychonerwicy. Sposobami psychologii klinicznej możemy badać albo stan aktualny, albo przeszłość badanego pod kątem retrospekcyjno-rozwojowym. W tym ostatnim wypadku odtwarzamy początek i przebieg danego zjawiska oraz jego zależność- od czynników wrodzonych i środowiskowych. Za przykład może tu służyć wy- wiad psychiatryczny. Badanie stanu aktualnego daje nam zasadniczo przekrój psychiki w danym okresie. Aby poznać rozwój psychiczny osobnika, musimy sięgnąć w przeszłość możliwie jak najdalej .. Mając obraz dynamiki rozwojowej osobnika, możemy wyrobić sobie sąd nawet o przyszłości życiowej badanego. [hasła pokrewne: , zagęszczanie rzęs, protetyka, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off