Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Chlopicki (za Claudem i Eyem)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chłopicki (za Claudem i Eyem) wyróżnia jeszcze tzw. omamy – iluzje, rozumiejąc pod tym mianem omamy polegające na niedokładnym rozpoznawa- niu bodźca. Omamy-iluzje wzrokowe polegają na powstawaniu zwidywań, np. ze wzorów tapet, na które chorzy w stanie zmienionego sensorium patrzą. Omamy-iluzje słuchowe polegają- np. na słyszeniu głosu w rytmicznych szme- rach lub hałasach, np. wtykaniu zegarka, w padających kroplach wody, w ryt- micznym stukocie kół jadącego pociągu itd. Zachodzi tu czasem wahanie się chorego to w stronę uznawania przedmiotowości i rzeczywistości doznawanych złudzeń, to w stronę krytycyzmu. Zdaniem Chłopickiego, im dłużej pracujemy nad wyświetlaniem omamów, tym bardziej skłaniamy się do przesunięcia gra- nicy między omamami prawdziwymi a omamami-iluzjami na korzyść tych ostat- nich. Rozróżnienia te w praktyce odgrywają niewielką rolę. Ostatecznie w kli- nice bardzo często posługujemy się sposobem prowokowania omamów. Każemy choremu wsłuchiwać się w tykanie zegarka lub w inny taki jednostajnie ryt- miczny szmer. Odróżnić w tych przypadkach omamy prawdziwe od owych omamów-iluzji jest niepodobieństwem. . Było bez liku usiłowań wytłumaczenia, w jaki sposób powstają omamy. Jedno jest dzisiaj pewne, że nie są to zjawiska jednolite i że mechanizm ich powsta- wania może być różnoraki. W teorii obwodowego pochodzenia omamów powo- ływano się na fakt, że zadrażnienie nerwów obwodowych może mieć wpływ na powstawanie omamów, np. ucisk gałek ocznych w majaczeniu wywołuje omamy wzrokowe (sposób Lipmanna), zmiana rytmu metronomu i dźwięku stroików albo zastosowanie prądu elektrycznego prowadzą do zmiany rytmu i tonu omamów słuchowych. W przypadkach tych jednak powszechnie uznano, że obwodowe pobudzenie nerwów wprawdzie wyzwala ich wystąpienie, sama ich przyczyna jest jednak natury ośrodkowej, gdyż doświadczenia te udają się tylko albo w czasie przeżywania omamów, albo w okresie ich ustępowania, a nigdy u ludzi zdrowych lub u chorych psychicznie, nie mających skłonności do halucynowania. [przypisy: , fizjoterapia, wkładki sfp, surówki bawełniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Chlopicki (za Claudem i Eyem)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia poznania słuchowego (agnosia audi.tiva sive acustica). Chory słyszy dźwięki i szmery, nie rozpoznaje jednak w słowach właściwego znaczenia. Nie rozpoznaje np. zegarka słysząc jego tykanie albo kluczy słysząc brzęk, albo też papieru słysząc szelest itd. Tutaj należy też afazja sensoryczna. W mianownictwie psychologistycznym agnozję wzrokową i słu- chową nazywają -ślepotą i głuchotą duchową. Z zaburzeniem tym spokrewniona jest też utrata zdolności czytania (alexia). Mowa ojczysta jakby się stała obcym językiem. U poliglotów może się zatracić np. tylko znajomość jednego języka. Przy agnozji słuchowej ognisko. znajduje się w obydwóch płatach skroniowych, przy afazji sensorycznej u praworęcznych w lewym płacie akr crriowyro. Przez aleksję rozumie się utratę zdolności rozpoznawania znaków pisarskich znanego pisma. Chorzy z objawami agnozji nie mają zazwyczaj dostatecznego poczucia włas- nego ubytku. Nie bez znaczenia jest oczywiście organiczny błogostan (euforia), który oszczędza choremu zmartwienia. Agnozja może• dotyczyć wielu na raz wymienionych postaci. Mówimy wówczas o agnazji całkowitej (agnosia to ta lis sive asymbolia). Chory nie moźe rozpoznać przedmiotu, którymkolwiek by zmysłem usiłował go spostrzec. Traci on tu zdolność rozumienia cech, czyli symboli. Stany całkowitej agnozji mogą występować w sposób przemijający, np. po ciężkich wstrząsach lub zranieniach mózgu, po niektórych ciężkich zatruciach, np. tlenkiem węgla, także w stanach pomrocznych. Trwałe zaburzenia tego typu spotyka się na He daleko posunię- tego otępienia starczego, miażdźycowego lub paralitycznego. Badanie agnozji. Każemy choremu pokazywać i nazywać różne przed- mioty. Kaźemy mu rozpoznawać pokazane osoby, kształty i barwy, następnie rozpoznawać przedmioty według charakterystycznych szmerów i dźwięków lub przez obmacywanie przy zamkniętych oczach. Każemy też choremu rozpoznać liczby lub litery pisane dotykowo na skórze. [hasła pokrewne: , implanty zębów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wkładki sfp ]

Comments Off

« Previous Entries