Posts Tagged ‘witamina b6’

Nowoczesna psychiatria nadal nie gardzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nowoczesna psychiatria nadal nie gardzi tymi psychologiczno-psychopatologicznymi metodami badania. Co więcej, te metody badania są dzisiaj znacznie precyzyjniejsze niż dawniej. Sposoby te jednak bynajmniej nie wyczerpują diagnostyki psychiatrycznej .. Psychiatria używa dzisiaj tych samych metod badania, co wszystkie inne spe- cjalności lekarskie. Nowoczesny psychiatra musi być internistą, ponieważ mnó- stwo zaburzeń psychicznych wyrasta z tła chorób wewnętrznych. Musi być również neurologiem, gdyż wiele jednostek chorobowych leży na pograniczu neurologii i psychiatrii, a nawet tam, gdzie chodzi o sprawę czysto psychia- tryczną, trzeba za pomocą metod neurologicznych wyłączyć tło neurologiczne. Ogromną rolę odgrywają pomocnicze badania pracowniane, w szczególności badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Podstawową rolę w dzisiejszej klinice chorób psychicznych odgrywa pneumoencefalografia, dlatego ogromną, wciąż jeszcze w wielu środowiskach psychiatrycznych w kraju i za granicą niedoce- nianą doniosłość posiada neuroradiologia. Ściśle z tymi metodami wiążą się badania -elektroencetalograficzne, angiograficzne i patofizjologiczne. Bez tych sposobów zdani bylibyśmy wyłącznie na psychologizowanie w przypadkach, w których przyczyna zaburzeń psychicznych jest natury organicznej. Te wspólne z innymi dziedzinami medycyny badania zapewniają psychiatrii nie tylko należyty poziom diagnostyki, ale rozstrżygają zarazem w naukowych podstawach prognostyki i lecznictwa. Nie trzeba zresztą przypuszczać, ażeby wnikanie w przeżycia podmiotowe chorego było wyłącznie prerogatywą psychiatrii. W codziennym życiu lekar- skim zapomina się, że wypytywanie chorego o jego samopoczucie, żądanie, aby opisał jak naj dokładniej ból, świąd czy inne dolegliwości podmiotowe, że wszystko to należy do metod psychiatrycznych, stosowanych bez uświadomienia . sobie tego faktu przez każdego lekarza. [patrz też: , witamina b6, biustonosze do karmienia, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘witamina b6’

Nowoczesna psychiatria nadal nie gardzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdy badany opowiada, zwracać trzeba uwagę nie na ilość wiadomości pamięciowych, lecz na sposób ich użytkowania, np. czy gubi się w szczegółach tracąc wątek, czy posługuje się wykutymi na pamięć frazesami, czy w osądach swoich jest samodzielny, czy rozgranicza to, co ważne od tego, co nieważne, czy używane pojęcia są ostro od siebie odgraniczone, czy rozumie on pojęcia, które przytacza, czy opowiada rozwlekle, czy umie się streszczać. Głuptacy opisują szczegóły nie- istotne, trzymają się tego, co zmysłowe i konkretne, nie są zdolni uchwycić związku przyczynowego między dwoma wydarzeniami lub związku logicz- nego między przesłankami i wnioskiem. W działaniach rachunkowych ogra- niczeni umysłowo mogą dawać sobie nieźle radę, gdy zadajemy im pytania z życia codziennego, np. ceny towarów, które sami zakupują, wartość pieniędzy obiegowych, obliczanie przy grze w karty, natomiast zawodzą, gdy dajemy im zadanie teoretyczne. Rzadziej rzecz się ma odwrotnie, tj. badany biegle przy- tacza wyuczone w szkole teoretyczne formułki, natomiast zawodzi zupełnie, gdy każemy mu zrobić z tej wiedzy pamięciowej praktyczny użytek na przy- kładzie konkretnym. Przy – działaniach rachunkowych należy postępować od zadań najłatwiej szych stopniowo do coraz trudniejszych, a więc najpierw li- czenie monet, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, później dzielenie, wreszcie ułamki itd . Dobrze jest przysłuchać się, jak badany czyta. Można przy tym spostrzec żakowski sposób czytania, utykanie przy trudniejszych wyrazach, niezrozumie- nie treści itd. Często popełnia się ten błąd, że daje się badanemu do rozwią- zania testy, których i zdrowy człowiek nie potrafi rozwiązać i wnosi się z jego niewiedzy o ubytkach intelektualnych. Daleko ważniejsza jest ocena sposobu jego odpowiadania; np. czy widzi on sam, że nie rozumie o czym mówi, w jaki sposób pokrywa swoją niewiedzę, w jaki sposób stara się wybrnąć z trudności itd. Jeszcze przed badaniem ustnym badany powinien napisać ży- ciorys, którego forma i treść mają duże znaczenie dla oceny sprawności inte- lektualnej. Można też życiorys kazać powiedzieć. Poznamy wówczas nie tylko stopień jego wykształcenia, ale też zasób jego skojarzeń, poradność życiową, zdolność wysławiania się. Przy opisie prostych obrazków zwracamy uwagę na. to, czy potrafi on uchwycić różnicę między przedmiotami pojąć przedstawioną na obrazku sytuację, lub czy spostrzega tylko szczegóły, czy też potrafi objąć pewną całość. Przy badaniu pojęć abstrakcyjnych trzeba postępować bardzo ostrożnie, gdyż i zdrowi ludzie nie zawsze potrafią jasno podać definicję takich pojęć, jak praca, ubóstwo, radość, pokój, piękno, odwaga, państwo, wyzwo: lenie itd. Można z badanym podjąć rozmowę na życiowe tematy z zakresu jego, zainteresowań. Jak ocenia on swoje położenie, np: jak ustosunkowuje się do popełnionego przestępstwa, dlaczego go tutaj• umieszczono, co ma na swoje usprawiedliwienie, jakie ma plany na najbliższą przyszłość, czy rozporządza odpowiednimi pojęciami moralnymi, czy zna się głębiej na wykonywanym przez siebie zawodzie, np. skąd się bierze mąka, skąd się biorą materiały w za- kresie przemysłu lub rękodzieła, z którego żyje? itd. Wyjaśnienia, których nam badany udziela, rzucają światło na sprawność umysłową i sylwetkę charakte- rologiczną osobnika. [więcej w: , witamina b6, odzież bhp, protetyka ]

Comments Off