Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

W warunkach fizjologicznych na jawie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W warunkach fizjologicznych na jawie, tzn. przy prawidłowym sensorium, nie występują one. Natomiast do fizjologicznych omamów zaliczyć trzeba prze- -życia wzrokowe w marzeniach sennych oraz w tzw. snach hipnagogicznych, Omamy wzrokowe bywają przerozmaite, zależnie od działającego czynnika -etiologieznego, nawet w obrębie tego samego klinicznie zespołu psychotycznego. Gdy zmuszeni jesteśmy niekiedy odtwarzać przebytą dawniej przez chorego psychozę, udaje się nam czasem rozpoznać typ psychozy po znamiennych dla niej omamach wzrokowych. Tak np. w majaczeniu drżennym (deli- rium tremens) występują często małe zwierzątka, jak myszy, szczury) owady, chociaż bywają i zwierzęta większe oraz postacie ludzkie. Natomiast dla maja- czenia kokainowego znamienne są bardzo małe zwierzątka, jak wszy, pchły, przy czym omamy te kojarzą się równocześnie z odpowiednimi omamami czu- ci owymi, a więc owady te łażą, kąsają itd. (tzw. robaczki kokainowe). Omamy wzrokowe mogą występować samodzielnie albo w towarzystwie innych oma- mów, tworząc razem pełne spostrzeżenia na wzór prawidłowych. Zjawiająca się postać może równocześnie przemawiać, dotykać. Zjawiające się przedmioty lub -osoby mogą być naturalnej wielkości i wyglądu, niekiedy bywają powiększone, pomniejszone albo zniekształcone potwornie lub karykaturalnie. – Duże znaczenie ma zagadnienie postawy uczuciowej, jaką chory zajmuje wo- bec omamów. Postawa naprawdę obojętna bywa rzadkością: chory obserwuje chłodno, bez przejęcia, jakby był obojętnym widzem w teatrze. Najczęściej jed- nak występuje słabszy lub silniejszy odczyn afektywny: omamy groźnej treści wywołują niepokój, lęk, trwogę, paniczną ucieczkę albo gniew i wściekłość, czasem jednak właśnie rozweselenie albo też mieszaninę lęku z rozbawieniem, tJlw. humor wisielczy. Omamy w zatruciu opiumowym mogą przebiegać z pod- nieceniem płciowym. Zbyt wielka ruchliwość i zmienność omamów wzrokowych doprowadza niekiedy chorego do zupełnej bezradności. [przypisy: , olejowanie włosów, uprawnienia sep, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

W warunkach fizjologicznych na jawie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

F. Morel (1932) stwierdził w majaczeniu drżennym obecność mroczków pozy- tywnych w postaci plam przeźroczystych różnej wielkości i kształtu, o wyglą- dzie pudru, dymu czy mgły, widzialnych łatwiej jednoocznie. Punkty te i plamki zlewają się, uzupełniają i przekształcają w przedmioty i obrazy omamów wzro- kowych. Na tym samym polega prawdopodobnie objaw czytania z czystej kartki. I tu ostateczne wyjaśnienie, chociaż zjawisko jest natury obwodowej, musi mieć charakter raczej teorii ośrodkowego pochodzenia omamów. Lhermitte i in. opisali omamy, wywołane przez ogniska chorobowe w oko- licy szypuł mózgowych. Jest jednak rzeczą nader wątpliwą, czy można zwidy- wariia te zaliczyć do omamów prawdziwych, gdyż chodzi tu raczej o wyobra- żenie spostrzegawcze, pozbawione sądu realizującego, tego nieodzownego skład-: nika omamu, na co neurolodzy zazwyczaj nie zwracają dostatecznej uwagi. Gilarowski (1949) przypisuje układowi współczulnemu zasadniczą rolę w pow- stawaniu omamów, jednakże widzi w nich wyraz schorzenia całego mózgu, a więc zarówno układu podkorowego, jak i kory. Kandinski za omamy praw- dziwe uważał tylko te, które mają charakter spostrzeżeń przedmiotowych, prze- żywanych w przestrzeni zewnętrznej, podczas gdy opisane przez niego (na 40 lat przed Clerambault) omamy rzekome, czyli tzw. pseudohalucynacje, umiejscowione są w przestrzeni wewnętrznej i pozbawione przedmio- towości. Zespól Clerambault-Kandinskiego składa się -z omamów rzekomych i myśli natrętnych (rnantismus). Jest to wyraz automatyzmu psychicznego. Chociaż między analogicznymi zjawiskami fizjologicznymi – jak widziadła w marzeniu sennym i snach hipnagogicznych – a omamami patologicznymi są przejścia ilościowe i podobieństwo struktury, to jednak uważa się omamy pa- tologiczne za nową jakość w rozwoju psychozy. Nowa ta jakość da się wyizo- lować tylko sztucznie, drogą analizy psychologicznej. W rzeczywistości jest ona nierozłącznym składnikiem zespołu psychotycznego, gdyż wiąże się koniecznie z szeregiem innych objawów, jak zaburzenia świadomości, urojenia, rozpad oso- bowości lub naruszenie jej struktury, zaburzenia życia afektywnego itd. Zoba- czymy zresztą później w części szczegółowej, że omamy nie są izolowanym pierwiastkiem, lecz że dadzą się zrozumieć tylko z punktu widzenia całościowo pojętej osobowości psychofizycznej chorego. [więcej w: , uprawnienia sep, kurs sep, tusz do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries