Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

F. Morel (1932) stwierdzil w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

F. Morel (1932) stwierdził w majaczeniu drżennym obecność mroczków pozy- tywnych w postaci plam przeźroczystych różnej wielkości i kształtu, o wyglą- dzie pudru, dymu czy mgły, widzialnych łatwiej jednoocznie. Punkty te i plamki zlewają się, uzupełniają i przekształcają w przedmioty i obrazy omamów wzro- kowych. Na tym samym polega prawdopodobnie objaw czytania z czystej kartki. I tu ostateczne wyjaśnienie, chociaż zjawisko jest natury obwodowej, musi mieć charakter raczej teorii ośrodkowego pochodzenia omamów. Lhermitte i in. opisali omamy, wywołane przez ogniska chorobowe w oko- licy szypuł mózgowych. Jest jednak rzeczą nader wątpliwą, czy można zwidy- wariia te zaliczyć do omamów prawdziwych, gdyż chodzi tu raczej o wyobra- żenie spostrzegawcze, pozbawione sądu realizującego, tego nieodzownego skład-: nika omamu, na co neurolodzy zazwyczaj nie zwracają dostatecznej uwagi. Gilarowski (1949) przypisuje układowi współczulnemu zasadniczą rolę w pow- stawaniu omamów, jednakże widzi w nich wyraz schorzenia całego mózgu, a więc zarówno układu podkorowego, jak i kory. Kandinski za omamy praw- dziwe uważał tylko te, które mają charakter spostrzeżeń przedmiotowych, prze- żywanych w przestrzeni zewnętrznej, podczas gdy opisane przez niego (na 40 lat przed Clerambault) omamy rzekome, czyli tzw. pseudohalucynacje, umiejscowione są w przestrzeni wewnętrznej i pozbawione przedmio- towości. Zespól Clerambault-Kandinskiego składa się -z omamów rzekomych i myśli natrętnych (rnantismus). Jest to wyraz automatyzmu psychicznego. Chociaż między analogicznymi zjawiskami fizjologicznymi – jak widziadła w marzeniu sennym i snach hipnagogicznych – a omamami patologicznymi są przejścia ilościowe i podobieństwo struktury, to jednak uważa się omamy pa- tologiczne za nową jakość w rozwoju psychozy. Nowa ta jakość da się wyizo- lować tylko sztucznie, drogą analizy psychologicznej. W rzeczywistości jest ona nierozłącznym składnikiem zespołu psychotycznego, gdyż wiąże się koniecznie z szeregiem innych objawów, jak zaburzenia świadomości, urojenia, rozpad oso- bowości lub naruszenie jej struktury, zaburzenia życia afektywnego itd. Zoba- czymy zresztą później w części szczegółowej, że omamy nie są izolowanym pierwiastkiem, lecz że dadzą się zrozumieć tylko z punktu widzenia całościowo pojętej osobowości psychofizycznej chorego. [więcej w: , uprawnienia sep, kurs sep, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

F. Morel (1932) stwierdzil w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia mowy i jąkanie się (balbuties), przebiegające z nie uszkodzoną mową wewnętrzną, omówimy później. Warto tutaj dodać, że pisanie jest umiejętnością znacznie trudniejszą niż mowa, gdyż wymaga rozkla- dania wyrazów na litery, składania ich w zgłoski itd. Dlatego umiejętność ta służy nam za praktyczne kryterium podziału niedorozwoju umysłowego na idiotyzm i głuptactwo (imbecillitas). Na tym drugim poziomie mowa wykształ- cona jest nienajgorzej, natomiast wszelkie wysiłki wyuczenia niedorozwiniętego umysłowo sztuki czytania i pisania kończą się. niepowodzeniem. 1. Afazje i aglafie. Korowa afazja sensoryczna, czyli tzw. głuchota słowna powstaje przy uszkodzeniu ośrodka Wernickego i po- lega na utracie rozumienia wyrazów, w ciężkich przypadkach również rozu- mienia dźwięków słownych. Zaburzeniu ulega więc pojmowanie. Chory słyszy słowa wypowiadane doń w jego języku ojczystym, lecz nie pojmuje ich sensu, jak gdyby słyszał obcą mowę. Zazwyczaj mimo to dużo mówi, wśród licznych iteracji, dotyczących zwłaszcza nawykowych wstawek frazeologicznych. Ko- rowa głuchota słowna bywa najczęściej objawem przemijającym, natomiast trwałym stanem znamiennym dla sensorycznej afazji bywa parafazja, po- legająca na zmianie liter, zgłosek i wyrazów, na “przegadywaniu się” i wypo- wiadaniu innych wyrazów niż zamierzone. Zaburzenie to może występować zarówno przy mówieniu samorzutnym, jak i przy powtarzaniu słyszanych wy- razów. Parafazja może niekiedy przybierać rozmiary przypominające rozerwa- nie związków myślowych (incohaerentia), o czym przy różnicowaniu należy pamiętać. Gdy sprawa się cofnie, można przebytą afazję sensoryczną poznać po zdarzających się tu i ówdzie objawach parafatycznych. Korowa afazja ruchowa, czyli niemota słowna, występująca w związku z uszkodzeniem ośrodka Broca, jest właściwie apraksją w dziedzinie mowy. Chory traci zdolność mowy przy zachowanym jej rozumieniu. Czyta- nie jest tu znacznie mniej zaburzone niż w afazji sensorycznej. Mięśniowy apa- rat mowy nie jest tu porażony, gdyż korowe ośrodki dla warg, języka i mięśni krtani nie tutaj się znajdują. Można powiedzieć, że jak gdyby zatraciła się pa- mięć posługiwania się mięśniami mowy. Zaburzenia te występują zazwyczaj zarówno w mowie, jak i w piśmie. Chory jak gdyby stracił panowanie nad aparatem wykonawczym drugiego układu sygnałowego. Może przy tym dojść do szczególnych objawów, które czasem wybitniej wychodzą na jaw w piśmie niż w mowie. [hasła pokrewne: , olejek do włosów, tusz do rzęs, ból pleców ]

Comments Off