Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Chlopicki (za Claudem i Eyem)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chłopicki (za Claudem i Eyem) wyróżnia jeszcze tzw. omamy – iluzje, rozumiejąc pod tym mianem omamy polegające na niedokładnym rozpoznawa- niu bodźca. Omamy-iluzje wzrokowe polegają na powstawaniu zwidywań, np. ze wzorów tapet, na które chorzy w stanie zmienionego sensorium patrzą. Omamy-iluzje słuchowe polegają- np. na słyszeniu głosu w rytmicznych szme- rach lub hałasach, np. wtykaniu zegarka, w padających kroplach wody, w ryt- micznym stukocie kół jadącego pociągu itd. Zachodzi tu czasem wahanie się chorego to w stronę uznawania przedmiotowości i rzeczywistości doznawanych złudzeń, to w stronę krytycyzmu. Zdaniem Chłopickiego, im dłużej pracujemy nad wyświetlaniem omamów, tym bardziej skłaniamy się do przesunięcia gra- nicy między omamami prawdziwymi a omamami-iluzjami na korzyść tych ostat- nich. Rozróżnienia te w praktyce odgrywają niewielką rolę. Ostatecznie w kli- nice bardzo często posługujemy się sposobem prowokowania omamów. Każemy choremu wsłuchiwać się w tykanie zegarka lub w inny taki jednostajnie ryt- miczny szmer. Odróżnić w tych przypadkach omamy prawdziwe od owych omamów-iluzji jest niepodobieństwem. . Było bez liku usiłowań wytłumaczenia, w jaki sposób powstają omamy. Jedno jest dzisiaj pewne, że nie są to zjawiska jednolite i że mechanizm ich powsta- wania może być różnoraki. W teorii obwodowego pochodzenia omamów powo- ływano się na fakt, że zadrażnienie nerwów obwodowych może mieć wpływ na powstawanie omamów, np. ucisk gałek ocznych w majaczeniu wywołuje omamy wzrokowe (sposób Lipmanna), zmiana rytmu metronomu i dźwięku stroików albo zastosowanie prądu elektrycznego prowadzą do zmiany rytmu i tonu omamów słuchowych. W przypadkach tych jednak powszechnie uznano, że obwodowe pobudzenie nerwów wprawdzie wyzwala ich wystąpienie, sama ich przyczyna jest jednak natury ośrodkowej, gdyż doświadczenia te udają się tylko albo w czasie przeżywania omamów, albo w okresie ich ustępowania, a nigdy u ludzi zdrowych lub u chorych psychicznie, nie mających skłonności do halucynowania. [przypisy: , fizjoterapia, wkładki sfp, surówki bawełniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Chlopicki (za Claudem i Eyem)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oprócz zaburzeń artykulacji chodzi tu również o upośledzenie zdolności two- rzenia zgłosek i wyrazów, zniekształcanie, przemienianie lub opuszczanie liter i zgłosek, zwolnienie mowy i potykanie się na zgłoskach. Najlepszym sposobem badania dyzartrii jest zlecenie choremu głośnego czytania, także przepisania określonego tekstu. Ponadto posługujemy się w klinice pewnymi testami, cho- ciaż przy ich powtarzaniu zły wynik zależy w dużej mierze od rozproszenia uwagi, upośledzenia zdolności zapamiętywania, stanu wzruszenia i przedchoro- bowych trudności wysławiania się chorego. Dyzartria występuje poza poraże- niem postępującym w miażdżycy mózgu, w ciężkim alkoholizmie (pseudoparn- lysis alcoholica), w barbituromanii, w stanach postencefalitycznych, także w za- burzeniach rozwojowych po wczesnodziecięcych uszkodzeniach mózgowia. Pismo przejawia analogiczne zaburzenia, np. wypadnięcie lub podwojenie liter, zgło- sek i wyrazów. Zaburzenia te występują w piśmie znacznie wyraźniej niż w mowie. Badać należy nie tylko teksty pisane przez chorego na zlecenie ale również poprzednie jego listy, pisane samorzutnie, bez myśli o ich kontroli lekarskiej (ryc. 66). Badanie afazji. Najpierw badamy słuch chorego w granicach tonów zwykłej rozmowy: czy chory pojmuje treść pytań. Badamy jego orientację. Każemy mu powtórzyć treść opowiedzianej bajki, nazwać przedmioty w po- koju, każemy mu wykonać pewne czynności, np. gwizdać, otworzyć usta, wy- sunąć język, zamknąć oczy; podnieść ramię itd. Zwracamy uwagę na jego sa- morzutne wypowiedzi, czy milczy, czy jest gadatliwy, czy mówi składnie, czy agramatyczni e, czy przestawia litery, zgłoski, wyrazy. Przy afazji ruchowej widać, że chory robi daremne wysiłki, aby przemówić. W lżejszych przypadkach wyrazy ulegają zniekształceniu. Badając afazję amnestyczną każemy choremu nazwać poszczególne przedmioty. Właściwa nazwa nie przyjdzie mu na myśl. Jeżeli lekarz podsuwa mu błędne nazwy, chory musi tak długo przeczyć, aż zatrzyma się przy trafnej nazwie przedmiotu (Reichardt). [podobne: , fizjoterapia, pieczenie w miejscach intymnych, surówki bawełniane ]

Comments Off