Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

W warunkach fizjologicznych na jawie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W warunkach fizjologicznych na jawie, tzn. przy prawidłowym sensorium, nie występują one. Natomiast do fizjologicznych omamów zaliczyć trzeba prze- -życia wzrokowe w marzeniach sennych oraz w tzw. snach hipnagogicznych, Omamy wzrokowe bywają przerozmaite, zależnie od działającego czynnika -etiologieznego, nawet w obrębie tego samego klinicznie zespołu psychotycznego. Gdy zmuszeni jesteśmy niekiedy odtwarzać przebytą dawniej przez chorego psychozę, udaje się nam czasem rozpoznać typ psychozy po znamiennych dla niej omamach wzrokowych. Tak np. w majaczeniu drżennym (deli- rium tremens) występują często małe zwierzątka, jak myszy, szczury) owady, chociaż bywają i zwierzęta większe oraz postacie ludzkie. Natomiast dla maja- czenia kokainowego znamienne są bardzo małe zwierzątka, jak wszy, pchły, przy czym omamy te kojarzą się równocześnie z odpowiednimi omamami czu- ci owymi, a więc owady te łażą, kąsają itd. (tzw. robaczki kokainowe). Omamy wzrokowe mogą występować samodzielnie albo w towarzystwie innych oma- mów, tworząc razem pełne spostrzeżenia na wzór prawidłowych. Zjawiająca się postać może równocześnie przemawiać, dotykać. Zjawiające się przedmioty lub -osoby mogą być naturalnej wielkości i wyglądu, niekiedy bywają powiększone, pomniejszone albo zniekształcone potwornie lub karykaturalnie. – Duże znaczenie ma zagadnienie postawy uczuciowej, jaką chory zajmuje wo- bec omamów. Postawa naprawdę obojętna bywa rzadkością: chory obserwuje chłodno, bez przejęcia, jakby był obojętnym widzem w teatrze. Najczęściej jed- nak występuje słabszy lub silniejszy odczyn afektywny: omamy groźnej treści wywołują niepokój, lęk, trwogę, paniczną ucieczkę albo gniew i wściekłość, czasem jednak właśnie rozweselenie albo też mieszaninę lęku z rozbawieniem, tJlw. humor wisielczy. Omamy w zatruciu opiumowym mogą przebiegać z pod- nieceniem płciowym. Zbyt wielka ruchliwość i zmienność omamów wzrokowych doprowadza niekiedy chorego do zupełnej bezradności. [przypisy: , olejowanie włosów, uprawnienia sep, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

W warunkach fizjologicznych na jawie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHARAKTEROPATIA P ADACZKOWA Przy omawianiu padaczki zaznajomiliśmy się z zaburzeniami charakterole- gicznymi znamiennymi dla tych chorych. Gdy wszystkie objawy padaczki są wyraźne nie ma zazwyczaj dyskusji, nawet gdy napady pojawiają się bardzo rzadko i gdy otępienie jest niezri.aczne. Trudności i spory powstają wówczas, gdy nie ma uchwytnych cech padaczki samoistnej i gdy elektroencefalografia nie wykryje znamiennych dla tej sprawy dysrytmii mózgowych. Wówczas nie po- zostaje nic innego jak rozpoznać epileptoidię. Pamiętać jednak trzeba, że jest to słuszne na dzisiejszym etapie rozwojowym techniki diagnostycznej. Już dzi- siaj za pomocą elektroencefalografii udaje się nam wykryć przypadki padaczki utajonej. Gdy udoskonalą się nasze sposoby rozpoznawania padaczki utajonej,- prawdopodobnie liczba tych przypadków wzrośnie, a tym samym zmniejszy się liczba rozpoznawanych epileptoidii, a być może kiedyś zniknie. O charakte- ropatii padaczkowej mówimy WIęC na razie tylko wówczas, gdy charakterolo- giczne odchylenia od stanu prąwidłowego stwierdzamy w przypadku dowie- dzionej klinicznie padaczki, zwłaszcza gdy objawy jej są zaledwie zaznaczone, OGOLNY RZUT OKA A ZAGADNIENIE CHARAKTEROPATlI Powyższe zestawienie na pewno nie jest wyczerpujące, Już przy omawianiu, zagadnienia stosunku psychopatii epileptoidalnej do charakteropatii padaczko- wej zmuszeni byliśmy zwrócić uwagę na trudności w rozpoznawaniu różnico- wym, tłumaczące się niedoskonałością naszych dzisiejszych sposobów” rozpoznaw- czych. Takie samo zagadnienie można by wysunąć w stosunku do schizoidii i cykloidii, a nawet histeroidii, a tym samym do problemu psychopatii w ogóle: Znamienne dla tych psychopatii odchylenia od stanu przeciętnego można by sobie mianowicie tłumaczyć w ten sposób, że mogłoby tu chodzić o poronne postacie , schizofrenii, cyklofrenii lub histerii. Zanim nauka znajdzie sposoby rozpoznaw- cze, które pozwolą w sposób ścisły albo odgraniczyć wymienione psychopatie ostro od odpowiednich procesów chorobowych, albo je z nimi etiologicznie i pato- genetycznie utożsamić, tak długo będziemy musieli trzymać się hipotetycznej Iinii demarkacyjnej, jaka w dzisiejszych warunkach zdaje się być uzasadniona . Może tu chodzić o nasilenie pewnych cech prawidłowych tylko do takiego stopnia, że jeszcze nie może być mowy o nowej jakości, mianowicie o chorobie. Różnice między pierwiastkami chemicznymi w tablicy Mendelejewa są w głębi swej struktury również tylko natury ilościowej, a jednak po przekroczeniu pewnej granicy ilościowej powstaje nowa jakość. Takie same przemiany jako- ściowe mogłyby się dokonywać i w psychopatologii na podlożu różnic ilościo- wych, które osiągnąwszy pewną granicę przechodziłyby w nową jakość kliniczną, jaką jest choroba. Poza tym nie trzeba zapominać, że udział wpływów środo- wiskowych bynajmniej nie kończy się z chwilą, gdy czynnik chorobotwórczy usadowi się w ustroju żywym. Niezależnie od tego wewnątrzustrojowego czyn- pika etiologicznego. nadal działają na ustrój wpływy środowiskowe pomyślne i niepomyślne. [przypisy: , olejek cbd, Studnie głębinowe, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

« Previous Entries