Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

8. Przebyte choroby: kila, inne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

8. Przebyte choroby: kiła, inne choroby weneryczne, choroby zakaźne i ogólne, operacje, wypadki i urazy, szczególnie urazy czaszki z dokładnym opisem następstw: krwotok z ust, nosa, uszu, niepamięć wsteczna i następowa, luki pamię- ciowe, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty; napady drgawkowe i ich przy- puszczalna przyczyna, nałogi i narkomanie, w szczególności alkoholizm, zaburzenia życia płciowego, choroby organiczne układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego, choroby zawodowe, warunki pracy. 9. Czy był dawniej psychicznie chory: gdzie, kiedy i jak był le- czony, opis dawnych zaburzeń psychicznych. 10. Sprawy sądowe: karalność, odbyte kary więzienia i in., kolegium orzekające, dochodzenia prokuratorskie i karno-administracyjne, za- targi z milicją, aktualne postępowanie śledcze lub sprawy sądowe. 11. Przyczyny choroby wg mniemania podających: np. ujemny wpływ zawodu, nieszczęścia, małżeństwo, nieszczęśliwa miłość, -dawne przejścia, hazard, nałogi, przepracowanie, interpretacje magiczne itd. 12. Osobowość przed zachorowaniem: cechy charakteru, tempera- mentu, intelektu, uczuciowości, w szczególności rysy patologiczne, np. dziwactwa, skrupulatyzm, bigoteria, arytmomania, myślenie archaiczne, pedantyzm, drażliwość, wybuchowość; mściwość, skłonności sadystyczne i masochistyczne, lenistwo, kłam- liwość, skłonność do przestępstw itd. Uwzględnić . yw warunków społecznych i osobistych, dotychczasowego leczenia szpitalnego lub przychodnianego itd. 13. Początek przebiegu obecnej choroby: pierwsze jej zwiastuny, opis objawów, ich jakość i nasilenie, przebieg, zmiana osobowości, jej rozpad, zmiana w stosunku do otoczenia, zaburzenia świadomości ilościowe lub jakościowe, zwrócić uwagę na presomnolencję, zaburzenia afektywne, intelektualne, popędowe, urojenia, omamy, napęd psychoruchowy, sen, łaknienie, objawy somatyczne, psychogenne, myśli lub zamiary samobójcze, popędy niszczycielskie, zmiany w zachowaniu, zabu- rzenia ruchliwości, życia płciowego, dziwaczność, zaburzenia uczuciowości wyższej, zaburzenia sprawności intelektualnej, otępienie umysłowe i uczuciowe, natręctwa myślowe i ruchowe, pierwsze objawy cielesne, wyraźny wybuch choroby umysłowej i dalszy jej rozwój, agresywność wobec otoczenia, dotychczasowe leczenie. Ostatnio przebyte choroby zakaźne i in. 14. Kogo należy powiadomić o stanie chorego? 15. Prawdziwość powyższych danych poświadczam własnoręcznym podpisem i pro- szę o przyjęcie . . . . . . . . . ; : . . . . . . do Kliniki oraz wykonanie wszystkich za- biegów rozpoznawczych i leczniczych, które lekarze uznają za. wskazane. Ośw1ad- czam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Kliniki (czytelny podpis udzielającego wywiadu członka rodziny lub faktycznego opi- kuna (pieczęć i podpis lekarza) Gdańsk dnia . Podany powyżej wzór wywiadu nosi nazwę przedmiotowego, gdyż zawiera wiadomości o chorym, podane przez osoby trzecie. Natomiast podmiotowy wy- wiad, tj. to wszystko, co chory sam o sobie lUD o swej rodzinie powie, zalicza się do badania psychiatrycznego. Dane te są bardzo ważne, lecz mimo wszystko noszą cechę podmiotowości. W wielu przypadkach jesteśmy zdani na infor- macje samego Chorego. Mogą one nie być ścisłe. Chory powiem może wspom- nienia swoje zniekształcać wskutek zaburzeń pamięci, wskutek urojeń, wsku- tek braku poczucia choroby lub wskutek dysymulacji. Zbierając wywiad od chorego, zawsze zwracamy uwagę na obecność objawów, które przy tęj sposob- ności dochodzą do głosu. [podobne: , odzież termoaktywna, stomatolog Warszawa, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

8. Przebyte choroby: kila, inne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zakres wiadomości stwierdzamy, zapytując o dni tygodnia, miesiąca, pory roku, głośniejsze wydarzenia historyczne lub współczesne, osobistości z życia politycznego własnego kraju. i innych państw. Polecamy badanemu również wyliczyć większe miasta, rzeki, określić strony i części świata, powiedzieć coś o ustroju państwa itd. Nie trzeba zapominać, że zapas wiadomości świadczyć może tylko pośrednio o inteligencji, człowieka. Doraźne badanie czynności pamięciowych posiada duże znaczenie. Zdolność zapamiętywania badamy zazwyczaj w ten sposób, że mówimy głośno i dobit- nie szereg cyfr. Aby mieć miarę porównawczą, ustalono następujących 5 cyfr, które w prawidłowych warunkach człowiek potrafi zaraz powtórzyć bez błędu i odtworzyć po upływie 30 sek., a także po zmianie tematu rozmowy: 3, 5, 7, 4, 9. Do tego samego celu służy też polecenie zapamiętania zdań, złożonych z 25 do 50 zgłosek. Zdania te muszą mieć określony sens i być dostosowane do wykształcenia badanego. Do badania zdolności zapamiętywania, lecz także i przypominania, niezależnie od badania sprawności uwagi oraz inteligencji, służą krótkie bajeczki, które odczytujemy badanemu, polecając mu następnie jak naj wierniej odtworzyć ich treść. Bardzo dobrym i powszechnie używanym testem tego rodzaju jest następująca bajka. Obładowany workami z solą osioł musiał w dzień upalny przebyć przez rzekę. W wodzie poczuł przyjemny chłód, wobec czego położyt się i odpoczywał. Kiedy wreszcie wstał, poczuł, że ciężar na jego grzbiecie stal się znacznie lżejszy, gdyż. sól rozpuściła się w wodzie. Osioł dobrze sobie to zapamiętał i kiedy na drugi dzień przechodził przez rzekę obładowany gąbkami, umyślnie dłuższy czas pozostał w wo- dzie, licząc znowu na zmniejszenie się ciężaru na jego grzbiecie. Niestety gąbki na- siąkły wodą i stały się tak ciężkie, że biedny osioł nie miał siły podnieść się z wody i utonął. [patrz też: , stomatolog Warszawa, olejek kokosowy na włosy, protetyka ]

Comments Off