Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Przy badaniu nie wolno tracic

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy badaniu nie wolno tracić z oczu nastawienia chorego wobec samego badania. Zwłaszcza wyniki badania metodami psychologii klinicznej zależą w wysokim stopniu od stanu afektywnego chorego. Badanie inteligencji wy- pada czasem bardzo źle nie dlatego, że chory ma ubytki intelektualne, lecz dlatego, że jest zupełnie obojętny, że mu nie zależy na dobrym wyniku bada- nia, że stawiane mu pytania nie obchodzą go. Czasem chory, jak przy egzami- nie, popada w stan osłupienia i ma uczucie pustki myślowej. Chwilowy ten stan nie daje miary prawdziwego poziomu inteligencji. Osobnym zagadnieniem bywa negatywizm chorych lub wprost zła wola. Zarówno symulacja, jak i dy- symulacja mogą dać, nieprawdziwy obraz stanu psychicznego. Wystrzegać się jednak trzeba również autosugestii rozpoznawczej, która pły- nie z tzw. intuicyjnych, na oko stawianych rozpoznań. Ufność lekarza zaślepia go. Widzi wówczas tylko te objawy, które odpowiadają jego apriorycznej kon- cepcji, ślepy zaś jest na objawy niezgodne z nią. Przy ocenie rozpoznawczej brać musimy pod uwagę całość osobowości chorego, gdyż te same zjawiska mogą mieć różne znaczenie na tle całej osobowości. Np. urojenia fantastyczne i bezkrytyczne przy nieupośledzonym sensorium przemawiają za procesem otę- pieniowym. Ten sam objaw trzeba jednak inaczej wartościować w przypadku majaczenia. Omamy czuciowo-ustrojowe są znamienne dla schizofrenii tylko przy nieupośledzonym sensorium. Negatywizm nie musi być cechą katatonii, gdyż może być spowodowany onieśmieleniem w danej sytuacji. Podkreślić też trzeba, że ujemny wynik naj dokładniejszego badania psychiatrycznego nie do- wodzi bynajmniej zdrowia psychicznego. Roztropny psychiatra z zasady nie daje nikomu świadectwa zdrowia, zwłaszcza osobom, które się o takie świa- .dectwo ubiegają. Co najwyżej można poświadczyć, i to w jak naj ostrożniej- szych słowach, że przeprowadzone badanie psychiatryczne nie ujawniło obja- wów choroby psychicznej. W przypadkach tych najlepiej jest zaproponować zainteresowanemu poddanie się obserwacji klinicznej . [podobne: , deratyzacja warszawa, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Stomatolog Kraków ]

Comments Off