psychiatra warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘psychoterapeuta warszawa’

Halucynacyjne pojawienie się sobowtura

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Pokrewnym zjawiskiem jest halucynacyjne pojawienie się sobowtóra (aIter ego), opisane po raz pierwszy przez Antona w r. 1893; objaw ten należy do zespołu anozognozji Antona Babińskiego. Przeważnie w przebiegu lewostronnego porażenia chory nie spostrzega tego stanu, natomiast przeżywa halucynacyjne obecność leżącego obok niego sobowtóra, który byłby jak gdyby produktem regeneracji imaginacyjnej półschematu ciała usuniętego ze świadomości na drodze autoamputacji (Potzl 1924). Próbowano genezę tego rozdwojenia schematu ciała wyprowadzać filogenetycznie z faktów biologicznych powstawania dwóch indywiduów z przepołowionego ciała robaków albo z możliwości powstania dwóch bliźniaków z pierwszej komórki zarodkowej. W  wzrokowych hemiplegików sobowtór występuje czasem jako bliźniak jednojajowy – ten brat dotknięty bywa porażeniem połowiczym, sam chory jest anozognostycznie zdrowy. W związku   z tymi spostrzeżeniami powstało pojęcie autoskopii (heautoskopii), które rozciąga się czasem zbyt daleko, nawet na zjawiska prawidłowe w rodzaju widzeń hipnopompicznych, obrazów ejdetycznych, marzeń na jawie (Lukianowicz 1958). Zjawiska te określa się nazwą parahalucunacyjnych. Poeck  i Orgass (1964) opisali przypadek z wykształconymi  fantomowymi, które powstały według spostrzeżeń dokonywanych na drugich ludziach     i to spostrzeżeń wyłącznie wzrokowych. Osobnik ten np. liczył na nieistniejących palcach, dotykał podanej mu ręki i czuł jej ciepłotę itd.      Na tej podstawie autorzy dochodzą do wniosku, że poczucie schematu ciała jest  funkcją ośrodkowego układu nerwowego, dojrzewającą .     Do jej ujawnienia się wystarczy pobudzenie jednej jakości zmysłowej albo sensomotorycznej, albo wzrokowej, jak w opisanym przypadku. Badania nad psychopatologią przeżyć kompensacyjnych, związanych z zagadnieniem zaburzeń schematu ciała, dalekie są jeszcze od zakończenia    i wymagać będą w przyszłości jak najściślejszej współpracy psychiatrów i neurologów z obeznanymi z psychopatologią psychologami. Zespołowe te badania powinno się przeprowadzić wśród osobników, którzy wskutek wad rozwojowych przyszli na świat               z brakiem kończyn lub ze zniekształceniami. Z pojedynczych spostrzeżeń zdaje się wynikać, że osobnicy ci posiadają prawidłowe poczucie schematu ciała, które stanowi psychiczną kompensację powstałą samoczynnie, wbrew anatomicznej rzeczywistości. [więcej w:  psychoterapeuta warszawa, psycholog sportu, psychoterapia, psychoterapia warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psychoterapeuta warszawa’

Halucynacyjne pojawienie się sobowtura

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Apraksja innerwacyjna wychodzi na jaw, gdy polecimy choremu wykonywać czynności wymagające zręczności, jak szycie, krajanie nożyczkami; gwizdanie, mlaskanie, przetykanie, wykonywanie określonych min itd. Przy apraksji ideokinetycznej nie udają się choremu proste czynności      w ich zwykłej kolejności, np. związanie krawata, wciągnięcie obuwia, zapalenie papierosa, pewne gesty itd. Apraksję ideacyjną wykrywamy polecając choremu wykonać czynności złożone wymagające zaplanowania, np. pościelenie łóżka, nakrycie stołu,     posłużenie się kluczami, wlanie wody do szklanki, wciągnięcie i zzucie obuwia itd. Z apraksją twórczą chory zdradza się, gdy mu każemy figury geometryczne narysować, ułożyć z elementów lub ułożyć według wzoru.
Nie mamy tu na myśli ogólnych objawów uszkodzenia mózgu w rodzaju zaburzeń zdolności zapamiętywania, wzmożonej przerzutności uwagi itd. Chodzi natomiast o odmianę agnozji wzrokowej występującą przy uszkodzeniu lewego bocznego obszaru ciemieniowopotylicznego.                   U słuchowców, u których czynności liczenia i potrzebne do tego skojarzenia wiążą się ze wspomnieniami dźwięków słownych, występuje akalkulia często w przypadkach afazji sensorycznej. U ludzi, u których czynności rachunkowe przebiegają według typu słownoruchowego, akalkulia wiąże się często z afazją ruchową.
Nie mamy tu oczywiście na myśli zaburzeń psychicznych, które przejawiają się w mowie i piśmie przy nie uszkodzonym aparacie neurologicznym tych czynności. U praworęcznych mowa zależy od odpowiedniej okolicy w lewej półkuli mózgowej. Na obszar, ten składa  się ośrodek Wernickego w tylnej trzeciej części pierwszego zakrętu skroniowego z przyległym płatem ciemieniowym tzw. ośrodek Broca w tylnych dwóch trzecich dolnego zakrętu czołowego, pas triangularis i opecularis. Do obszaru tego czasem należy sąsiadująca część przedniego zakrętu centralnego i przedniej wyspy; c) sama wyspa (insula). [więcej w: psychoterapeuta warszawa, psycholog sportu, psychoterapia, psychoterapia warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries