Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Zaburzenia poznania sluchowego (agnosia audi.tiva

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia poznania słuchowego (agnosia audi.tiva sive acustica). Chory słyszy dźwięki i szmery, nie rozpoznaje jednak w słowach właściwego znaczenia. Nie rozpoznaje np. zegarka słysząc jego tykanie albo kluczy słysząc brzęk, albo też papieru słysząc szelest itd. Tutaj należy też afazja sensoryczna. W mianownictwie psychologistycznym agnozję wzrokową i słu- chową nazywają -ślepotą i głuchotą duchową. Z zaburzeniem tym spokrewniona jest też utrata zdolności czytania (alexia). Mowa ojczysta jakby się stała obcym językiem. U poliglotów może się zatracić np. tylko znajomość jednego języka. Przy agnozji słuchowej ognisko. znajduje się w obydwóch płatach skroniowych, przy afazji sensorycznej u praworęcznych w lewym płacie akr crriowyro. Przez aleksję rozumie się utratę zdolności rozpoznawania znaków pisarskich znanego pisma. Chorzy z objawami agnozji nie mają zazwyczaj dostatecznego poczucia włas- nego ubytku. Nie bez znaczenia jest oczywiście organiczny błogostan (euforia), który oszczędza choremu zmartwienia. Agnozja może• dotyczyć wielu na raz wymienionych postaci. Mówimy wówczas o agnazji całkowitej (agnosia to ta lis sive asymbolia). Chory nie moźe rozpoznać przedmiotu, którymkolwiek by zmysłem usiłował go spostrzec. Traci on tu zdolność rozumienia cech, czyli symboli. Stany całkowitej agnozji mogą występować w sposób przemijający, np. po ciężkich wstrząsach lub zranieniach mózgu, po niektórych ciężkich zatruciach, np. tlenkiem węgla, także w stanach pomrocznych. Trwałe zaburzenia tego typu spotyka się na He daleko posunię- tego otępienia starczego, miażdźycowego lub paralitycznego. Badanie agnozji. Każemy choremu pokazywać i nazywać różne przed- mioty. Kaźemy mu rozpoznawać pokazane osoby, kształty i barwy, następnie rozpoznawać przedmioty według charakterystycznych szmerów i dźwięków lub przez obmacywanie przy zamkniętych oczach. Każemy też choremu rozpoznać liczby lub litery pisane dotykowo na skórze. [hasła pokrewne: , implanty zębów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wkładki sfp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Zaburzenia poznania sluchowego (agnosia audi.tiva

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

8. Przebyte choroby: kiła, inne choroby weneryczne, choroby zakaźne i ogólne, operacje, wypadki i urazy, szczególnie urazy czaszki z dokładnym opisem następstw: krwotok z ust, nosa, uszu, niepamięć wsteczna i następowa, luki pamię- ciowe, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty; napady drgawkowe i ich przy- puszczalna przyczyna, nałogi i narkomanie, w szczególności alkoholizm, zaburzenia życia płciowego, choroby organiczne układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego, choroby zawodowe, warunki pracy. 9. Czy był dawniej psychicznie chory: gdzie, kiedy i jak był le- czony, opis dawnych zaburzeń psychicznych. 10. Sprawy sądowe: karalność, odbyte kary więzienia i in., kolegium orzekające, dochodzenia prokuratorskie i karno-administracyjne, za- targi z milicją, aktualne postępowanie śledcze lub sprawy sądowe. 11. Przyczyny choroby wg mniemania podających: np. ujemny wpływ zawodu, nieszczęścia, małżeństwo, nieszczęśliwa miłość, -dawne przejścia, hazard, nałogi, przepracowanie, interpretacje magiczne itd. 12. Osobowość przed zachorowaniem: cechy charakteru, tempera- mentu, intelektu, uczuciowości, w szczególności rysy patologiczne, np. dziwactwa, skrupulatyzm, bigoteria, arytmomania, myślenie archaiczne, pedantyzm, drażliwość, wybuchowość; mściwość, skłonności sadystyczne i masochistyczne, lenistwo, kłam- liwość, skłonność do przestępstw itd. Uwzględnić . yw warunków społecznych i osobistych, dotychczasowego leczenia szpitalnego lub przychodnianego itd. 13. Początek przebiegu obecnej choroby: pierwsze jej zwiastuny, opis objawów, ich jakość i nasilenie, przebieg, zmiana osobowości, jej rozpad, zmiana w stosunku do otoczenia, zaburzenia świadomości ilościowe lub jakościowe, zwrócić uwagę na presomnolencję, zaburzenia afektywne, intelektualne, popędowe, urojenia, omamy, napęd psychoruchowy, sen, łaknienie, objawy somatyczne, psychogenne, myśli lub zamiary samobójcze, popędy niszczycielskie, zmiany w zachowaniu, zabu- rzenia ruchliwości, życia płciowego, dziwaczność, zaburzenia uczuciowości wyższej, zaburzenia sprawności intelektualnej, otępienie umysłowe i uczuciowe, natręctwa myślowe i ruchowe, pierwsze objawy cielesne, wyraźny wybuch choroby umysłowej i dalszy jej rozwój, agresywność wobec otoczenia, dotychczasowe leczenie. Ostatnio przebyte choroby zakaźne i in. 14. Kogo należy powiadomić o stanie chorego? 15. Prawdziwość powyższych danych poświadczam własnoręcznym podpisem i pro- szę o przyjęcie . . . . . . . . . ; : . . . . . . do Kliniki oraz wykonanie wszystkich za- biegów rozpoznawczych i leczniczych, które lekarze uznają za. wskazane. Ośw1ad- czam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Kliniki (czytelny podpis udzielającego wywiadu członka rodziny lub faktycznego opi- kuna (pieczęć i podpis lekarza) Gdańsk dnia . Podany powyżej wzór wywiadu nosi nazwę przedmiotowego, gdyż zawiera wiadomości o chorym, podane przez osoby trzecie. Natomiast podmiotowy wy- wiad, tj. to wszystko, co chory sam o sobie lUD o swej rodzinie powie, zalicza się do badania psychiatrycznego. Dane te są bardzo ważne, lecz mimo wszystko noszą cechę podmiotowości. W wielu przypadkach jesteśmy zdani na infor- macje samego Chorego. Mogą one nie być ścisłe. Chory powiem może wspom- nienia swoje zniekształcać wskutek zaburzeń pamięci, wskutek urojeń, wsku- tek braku poczucia choroby lub wskutek dysymulacji. Zbierając wywiad od chorego, zawsze zwracamy uwagę na obecność objawów, które przy tęj sposob- ności dochodzą do głosu. [podobne: , odzież termoaktywna, stomatolog Warszawa, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries