Posts Tagged ‘protetyka’

Nazwa “projekcja” (rzutowanie) pochodzi ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nazwa “projekcja” (rzutowanie) pochodzi ze słownictwa przebrzmiąłych kie- runków psychologicznych, przystosowana została jednak do potrzeb nowo- czesnej psychologii klinicznej. Dostarczając badanemu podniet mniej zróżnico- wanych lub niezupełnie określonych, np. plam, obrazków, niedokończonych zdań itd., wyzwalamy u niego treści psychiczne znamienne dla jego• osobo- wości, charakteru, temperamentu, umysłowości, albo nawet pewne jakości pa- tologiczne, np. urojenia. Badany wypowiada się tu swobodnie, gdyż pośrednio. Na podstawie tych wypowiedzi możemy ustalić rodzaj i treść bodźców, ap erce- powanych przez badanego spośród różnorodnych oddziaływań zewnętrznych. Możemy też określić zakres natężenia i kierunku jego przeżyć wyobrażenio- wych i uczuciowych, a także przewidzieć kierunek i nasilenie odczynów w po- stępowaniu i działaniu. Jest również możliwe stwierdzić tą drogą pewne za- burzenia poszczególnych dziedzin osobowości, a szczególnie wyświetlić naturę czynników reaktywnych, które odegrały rolę chorobotwórczą. Ze stanowiska pawłowizmu może tu chodzić np. o wyświetlenie bodźców, które odegrały rolę podniet warunkowych w patogenezie .psychonerwicy. Sposobami psychologii klinicznej możemy badać albo stan aktualny, albo przeszłość badanego pod kątem retrospekcyjno-rozwojowym. W tym ostatnim wypadku odtwarzamy początek i przebieg danego zjawiska oraz jego zależność- od czynników wrodzonych i środowiskowych. Za przykład może tu służyć wy- wiad psychiatryczny. Badanie stanu aktualnego daje nam zasadniczo przekrój psychiki w danym okresie. Aby poznać rozwój psychiczny osobnika, musimy sięgnąć w przeszłość możliwie jak najdalej .. Mając obraz dynamiki rozwojowej osobnika, możemy wyrobić sobie sąd nawet o przyszłości życiowej badanego. [hasła pokrewne: , zagęszczanie rzęs, protetyka, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Nazwa “projekcja” (rzutowanie) pochodzi ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zakres wiadomości stwierdzamy, zapytując o dni tygodnia, miesiąca, pory roku, głośniejsze wydarzenia historyczne lub współczesne, osobistości z życia politycznego własnego kraju. i innych państw. Polecamy badanemu również wyliczyć większe miasta, rzeki, określić strony i części świata, powiedzieć coś o ustroju państwa itd. Nie trzeba zapominać, że zapas wiadomości świadczyć może tylko pośrednio o inteligencji, człowieka. Doraźne badanie czynności pamięciowych posiada duże znaczenie. Zdolność zapamiętywania badamy zazwyczaj w ten sposób, że mówimy głośno i dobit- nie szereg cyfr. Aby mieć miarę porównawczą, ustalono następujących 5 cyfr, które w prawidłowych warunkach człowiek potrafi zaraz powtórzyć bez błędu i odtworzyć po upływie 30 sek., a także po zmianie tematu rozmowy: 3, 5, 7, 4, 9. Do tego samego celu służy też polecenie zapamiętania zdań, złożonych z 25 do 50 zgłosek. Zdania te muszą mieć określony sens i być dostosowane do wykształcenia badanego. Do badania zdolności zapamiętywania, lecz także i przypominania, niezależnie od badania sprawności uwagi oraz inteligencji, służą krótkie bajeczki, które odczytujemy badanemu, polecając mu następnie jak naj wierniej odtworzyć ich treść. Bardzo dobrym i powszechnie używanym testem tego rodzaju jest następująca bajka. Obładowany workami z solą osioł musiał w dzień upalny przebyć przez rzekę. W wodzie poczuł przyjemny chłód, wobec czego położyt się i odpoczywał. Kiedy wreszcie wstał, poczuł, że ciężar na jego grzbiecie stal się znacznie lżejszy, gdyż. sól rozpuściła się w wodzie. Osioł dobrze sobie to zapamiętał i kiedy na drugi dzień przechodził przez rzekę obładowany gąbkami, umyślnie dłuższy czas pozostał w wo- dzie, licząc znowu na zmniejszenie się ciężaru na jego grzbiecie. Niestety gąbki na- siąkły wodą i stały się tak ciężkie, że biedny osioł nie miał siły podnieść się z wody i utonął. [patrz też: , stomatolog Warszawa, olejek kokosowy na włosy, protetyka ]

Comments Off

« Previous Entries