Posts Tagged ‘proktolog’

Pokrewnym zjawiskiem jest halucynacyjne pojawienie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pokrewnym zjawiskiem jest halucynacyjne pojawienie się sobowtóra (aIter ego), opisane po raz pierwszy przez Antona w r. 1893; objaw ten należy do zespołu anozognozji Antona-Babińskiego. Przeważnie w przebiegu lewo- stronnego porażenia chory nie spostrzega tego stanu, natomiast przeżywa ha- lucynacyjme obecność leżącego obok niego sobowtóra, który byłby jak gdyby produktem regeneracji imaginacyjnej półschematu ciała usuniętego ze świa- domości na drodze autoamputacji (Potzl 1924). Próbowano genezę tego rozdwo- jenia schematu ciała wyprowadzać filogenetycznie z faktów biologicznych pow- stawania dwóch indywiduów z przepołowionego ciała robaków albo ontogene- tycznie – z możliwości powstania dwóch bliźniaków z pierwszej komórki za- rodkowej. W ornamach wzrokowych hemiplegików sobowtór występuje czasem jako bliźniak jednojajowy – ten brat dotknięty bywa porażeniem połowiczym, sam chory jest anozognostycznie zdrowy. W związku z tymi spostrzeżeniami powstało pojęcie autoskopii (heautoskopii), które rozciąga się czasem zbyt daleko, nawet na zjawiska prawidłowe w rodzaju widzeń hipna- gogicznych lub hipnopompicznych, obrazów ejdetycznych, marzeń na jawie (Lu- kianowicz 1958). Zjawiska te określa się nazwą parahalucunacyj- nych. Poeck i Orgass (1964) opisali przypadek perornelii z wykształconymi przeźy- ciami fantomowymi, które powstały według spostrzeżeń dokonywanych na drugich ludziach i to spostrzeżeń wyłącznie wzrokowych. Osobnik ten np. liczył na nieistniejących palcach, dotykał podanej mu ręki i czuł jej ciepłotę itd. Na tej podstawie autorzy dochodzą do wniosku, że poczucie schematu ciała jest fi- Zjologiczną funkcją ośrodkowego układu nerwowego, dojrzewającą .autono- TIlicznie. Do jej ujawnienia się wystarczy pobudzenie jednej jakości zmysło- wej: albo sensomotorycznej, albo wzrokowej, jak w opisanym przypadku. Ba- dania nad psychopatologią przeżyć kompensacyjnych, związanych z zagadnie- niem zaburzeń schematu ciała, dalekie są jeszcze od zakończenia i wymagać będą w przyszłości jak naj ściślejszej współpracy psychiatrów i neurologów Z obeznanymi z psychopatologią psychologami. Zespołowe te badania powinno się przeprowadzić wśród osobników, którzy wskutek wad rozwojowych przyszli na świat z brakiem kończyn lub ze zniekształceniami. Z pojedynczych spo- :strzeżeń zdaje się wynikać, że osobnicy ci posiadają prawidłowe poczucie sche- matu ciała, które stanowi psychiczną kompensację powstałą samoczynnie, wbrew anatomicznej rzeczywistości. [więcej w: , proktolog, infekcje intymne, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘proktolog’

Pokrewnym zjawiskiem jest halucynacyjne pojawienie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Procesy myślowe są najwyższą czynnością poznawczą, chociaż nie jedyną. Mówi się również o gnozji gatunkowej na poziomie podkorowym, wyrażającej się w instynktach, a także o osobniczych nabytkach gnostycznych związanych z odruchowością warunkową oraz z psychiką archaiczną, czyli prelogiczną. Zaczątki myślenia zauważyć można w pewnym stopniu dopiero na poziomie niższych kręgowców. Osobniczego postępu procesów poznaw- czych na poziomie niższym, tam gdzie rządzą tylko instynkty, tj. właściwości gno- styczne dziedziczne, podlegające zmianom tylko stopniowym, poprzez pokolenia, me widać. Zachowanie inteligentne, tj. rozumne, nie dające się wytłumaczyć ani instynktami, ani nawykami, spotykamy dopiero u wyższych przedstawicieli świata zwierzęcego. np. u małp człekokształtnych. Zachowanie inteligentne jest plt-styczriiejsze niż na- wyki, tzn. umożliwia szybsze przystosowanie się do nowych warunków. Nawyk tworzy się po. woli, działania inteligentne mogą dać powodzenie niemal od razu. Spo- sób działania, na który zwierzę wpadło dzięki inteligencji. staje się natychmiast trwałym, osobniczym nabytkiem pamięciowym, tak iż przy powtórnych próbacn rozwiązania tego samego zadania zbędne już są nowe próby i poszukiwania. Jedną z znamiennych cech procesów myślowych nawet na poziomie zwierzęcym jest typ działania pośredni, np. za pośrednictwem narzędzia. Jest ono możliwe dopiero na takim poziomie, na którym nie tylko przedmioty, ale i stosunki między nimi mogą być poznawczo odtworzone. Do tych zaczątków intelektualnych dołączają się na po- ziomie człowieka nowe jakości umysłowe. 1. I tak, procesy myślowe u prawidłowo rozwiniętego człowieka polegają na mo- żliwości poznawania faktów rzeczywistości za pośrednictwem innych faktów: Ude- rzył piorun, a potem powstał pożar. Znajomość jednego faktu może naprowadzić na fakt drugi. Między dwoma faktami zachodzą pewne związki i stosunki. Proces myślowy umożliwia poznanie tych związków i stosunków, a tym samym poznanie jednych faktów pośrednio poprzez drugie. Jest to zaczątek myślenia przyczynowo- logicznego. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, proktolog, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries