Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Pojecie “zludzenia bólu” nie jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcie “złudzenia bólu” nie jest taką niedorzecznością, jaką by się w pierwszej chwili mogło zdawać. Bóle psycho- genne określa się nazwą psychalgia. W praktyce rozróżnienie stanów bólowych bywa trudne. Oprócz prawdziwego zaniku czucia bólu, spowodowanego przerwaniem dróg czuciowych między obwodem i wzgórzem (analgesia), pamiętać trzeba jeszcze o dwóch pojęciach: analgognozji i analgotymii. Analgognosia. jest przeciwieństwem algognozji, czyli zdolności rozpoznawania bólu; stan ten można nazwać asymbolią bólową: chory doznaje bólu, lecz nie rozpoznaje go, reagując na podniety bólowe prze- sadnie, lękliwie, nieadekwatnie, nie uciekając przed źródłem bólu, ani nie bro- niąc się przed nim. Anolgothymia zaś jest stanem obojętności uczuciowej wo- bec doznawanego bólu; zdarza się to w ciężkiej melancholii, również u schizo- freników w przypadkach samoudręczertia, ponadto w ciężkiej histerii, wreszcie u rannych w szale bojowym. Za pomocą leukotomii przedczołowej można wy- . wołać sztucznie doświadczalną analgotymię: chory odczuwa wówczas ból, lecz nie przeżywa go uczuciowo; ból ten staje mu się obojętny. O wszystkich tych możliwościach pamiętać trzeba, gdy się rozważę. podmiotowe skargi. chorych, u których podejrzewa się obecność omamów czuciowych. 4. Zupełnie szczególne znaczenie mają typowe dla schizofrenii paranoidalnej Omamy przenoszenia myśli. Chorzy odczuwają oddziaływanie dru- gich ludzi jako wpływy magnetyczne, hipnotyczne, telepatyczne, “radarowe” itd. Albo sami zdolni są odczytywać cudze myśli, albo też skarżą się na wy- kradanie im myśli, na ugłośni anie się ich własnych myśli, np. w postaci echa. Zachodzi tu sprzęganie się omamów czuciowych ze słuchowymi, Narzucanie myśli odbywa się wśród doznań czuciowych, które w oczach chore go są wyni- kiem oddziaływań zewnętrznych. lOdciągarne myśli powoduje u nich uczucie pustki w głowie albo przeciwnie, natłoku myśli. Takie właśnie omamy zasługi- I walyby na nazwę omamów psychicznych, choć w. piśmiennictwie miana tego używa się w innym znaczeniu. Omamy czuciowe, a w szczególności ustrój owe, kojarzą się z omamami innych zmysłów w jednoznaczne zespoły omamów. [więcej w: , catering dietetyczny, filtry do wody, powiększanie piersi ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Pojecie “zludzenia bólu” nie jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stwierdzenie omamów nie zawsze jest rzeczą łatwą. Chorzy nie zawsze się do nich przyznają albo dlatego, że wstydzą się ich treści, albo czasem już w okre- sie późniejszym, dlatego ze nie chcą uchodzić za chorych, zauważyli bowiem, że lekarze uważają zjawiska te za coś chorobliwego. Zatajenie omamów jest wy- razem udawania zdrowia psychicznego, czyli dyssymulacji .. Jeżeli chory z po- wodu skrytości lub wstydliwości nie chce wyznać omamów, dobrze jest okazać wobec niego, że się i tak o ich obecności wie. Można więc np. skierować py- tanie wprost in medias res: “czy są to głosy męskie, czy kobiece” albo: “od jak dawna słyszy pan te głosy?” Wówczas czasem opory odpowiadają i chory swobodnie zaczyna mówić o swoich omamach. Pamiętać należy; że nie wszystko, co chory nazywa glosami, jest naprawdę zjawiskiem identycznym z omamami słuchowymi. Kandinski opisał tzw. pse- udohalucynacje, czyli omamy rzekome. Są to własne myśli cho- rego, które w pewnych chorobliwych warunkach, np. w ciężkiej melancholii, stają się głośne. Jeżeli chorego wypytujemy dokładniej, to rzecz się wyjaśni. Chorzy używają czasem określeń obrazowych, nie mając wątpliwości, że chodzi tu właściwie o ich własne myśli, a nie o przeżycia rzutowane na zewnątrz. Do takich określeń zaliczyć można np. głos sumienia, głos obowiązku, głos kusi- ciela (na oznaczenie pokusy u ludzi religijnych) itd. Jest rzeczą bardzo ważną wczuć się w czasie badania w świat wierzeń i zapa- trywań chorego, aby odróżnić takie określenia obrazowe od prawdziwych oma- mów słuchowych. Pomyłka może tu źle zaciążyć na rozpoznaniu. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, powiększanie piersi, przedłużanie rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries