psychiatra warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘porady psychologiczne’

Omamy czysto dotykowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Omamy czysto dotykowe zdarzają się rzadko (h. haptiles). Chorzy odczuwają łażące po ciele owady, oddziaływania promieni i prądów lub   nieokreślone doznania skórne, które przypisują przyczynom urojonym. Daleko częściej wiążą się dotykowe omamy z ustrojowymi, tworząc wspólne spostrzeżenia, nierzadko wzbogacone o omamy innych modalności . Chorzy czują, że się ich bije, elektryzuje, przypala, wywołuje      u nich łechtaniem lub oddziaływaniem na odległość przeżycia płciowe przyjemne lub przykre. Od parestezji odróżniają się te omamy swoim pochodzeniem zewnętrznym, są bowiem robione przez kogoś z zewnątrz. I tu więc następuje rzutowanie na zewnątrz w znaczeniu obiektywizacji. Omamy ustrojowe są bardzo częste szczególnie w schizofrenii. Chorzy czują, że się im płuca wysysa, mózg ściska, że się ich     w nocy gwałci, że się ich członki wbrew ich woli wprawia w ruch, albo że ich narząd mowy uruchamia się, tak że wychodzi z nich bez ich udziału mowa. Bogactwo przeżyć omamowych w tej dziedzinie jest przeogromne. W majaczeniu  zdarza się, że chorzy leżąc przeżywają swoją pracę zawodową. Dzieje się to wskutek harmonijnego sprzężenia omamów ruchowoczuciowych z odpowiednimi omamami wzrokowymi, słuchowymi i nawet innymi. Chorzy ci doznają niekiedy wrażenia, że podstawa, na której spoczywają, chwieje się lub przedmioty dokoła stają się ruchome. Może to polegać na omamach przedsionkowych, dających choremu wrażenie unoszenia się lub spadania. Bóle również mogą być pochodzenia omamowego, chociaż w praktyce trudno je odróżnić od prawdziwych bólów organicznego lub czynnościowego pochodzenia. Ponieważ zmysł dotyku jest złożony, można sobie wyobrazić halucynowanie w zakresie składowych zmysłu czucia. W ten sposób powstają omamy bólowe (h. dolorosae), omamy zimna lub gorąca, lub czyste omamy dotykowe. Te omamowe wrażenia zmysłowe dają w wielu przykładach wyjaśnienie podmiotowych skarg, wypowiadanych zwłaszcza przez schizofreników. Bardzo często jednak trudno nam przeprowadzić różnicowanie między omamami tego typu a rozlicznymi parestezjami, na które żalą się histerycy. Zwykle omamy doznają interpretacji urojeniowej, podczas gdy parestezje histeryczne pozostają w granicach dolegliwości hipochondrycznych w wielu wypadkach chodzić może o iluzje, a nie o omamy. [podobne: pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, porady psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘porady psychologiczne’

Omamy czysto dotykowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Toteż najlepsze wytłumaczenie genezy omamów daje nam patofizjologia wyż- szych czynności nerwowych. Mianowicie Pawłow tłumaczy omamy ża pomocą zjawiska patologicznej inercji procesu pobudzenia w sferze spostrzegania, tzn. w różnych częściach (analizatorach) kory mózgowej, odbierających bodźce eksteroceptywne . Te miejscowe zaburzenia mogą zachodzić albo w pierwszym układzie sygnałowym, powstają wówczas omamy obrazowe, albo w drugim powstają wówczas omamy słowne, albo także w obu układach jednocześnie wtedy powstają złożone, słownoobrazowe omamy.
Agnozje, afazje i apstrakcje należą do neurologii. Psychiatra musi umieć je rozpoznawać, aby przypadek skierować do neurologa,                        aby w objawach tych zyskać jeden więcej dowód organicznego podłoża stwierdzanych zaburzeń psychicznych. Pomijamy tutaj szczegóły należące do podręcznika neurologii. Zajmują nas wyłącznie te psychiczne objawy ogniskowe, które nie- kiedy wymagają różnicowania                                      z czynnościowymi zaburzeniami psychicznymi. Psychiczne objawy ogniskowe zależą od miejscowych uszkodzeń pewnych analizatorów,  zdarza się to w nowotworach mózgu, w sprawach urazowych, krwotocznych lub rozmięknieniowych, ale także w procesach rozlanych, które między innymi ogarną i dany analizator.
Zaburzenia poznania czuciowego (astereognosia, agnosia tactilis) polegają na utracie zdolności rozpoznawania przedmiotów za pomocą dotyku, przy nie upośledzonym czuciu. Zaburzenie to może występować jako astereognozja częściowa albo jednostronna. Wówczas ognisko znajduje się po przeciwnej stronie w płacie ciemieniowym, częściowo też w środkowej jednej trzeciej tylnego zawoju centralnego. Zaburzenia poznania wzrokowego (agnosia visualis sive optica). Chory widzi przedmioty, lecz nie rozpoznaje ich. Ognisko znajduje się w bocznych częściach płatów potylicznych, przeważnie obustronnie. Jak w agnozji czuciowej, tak i tutaj lewa półkula zdaje się odgrywać ważniejszą rolę. Przeważnie widuje się zarazem rozległe ubytki pola widzenia. [przypisy: pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, porady psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries