Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

CHARAKTEROPATIA PO ZATRUCIU TALEM Przypadek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHARAKTEROPATIA PO ZATRUCIU TALEM Przypadek nr 32. Otępienie i charakteropatia po zatruciu talem u dziecka. P. L. ur. 20. IV. 1940 r., 7 z siedmiorga rodzeństwa, obciążenia dziedzicz- nego nie stwierdzono, rozwijała się jako dziecko bardzo dobrze, charakter miała dobry, umysłowo bardzo bystra, świadectwo II klasy podstawowej r. szk. 1949/50 celujące. We wrześniu 1949 r. uległa zatruciu, prawdopodobnie trutką na szczury, .zawierającą tal. Przebywała 5 dni w szpitalu. Matka podaje, że wystąpiły u niej wymioty, biegunka, że skarżyła się na ból głowy i brzucha. Po opuszczeniu szpitala czuła się osłabiona, skarżyła się jeszcze do roku na bóle w nogach i brzuchu, także na ból gardła, nie mogła gryźć ani jeść twardych pokarmów, zaczęła gorzej wy- .mawtać, śliniła się obficie, włosy wychodziły jej przy czesaniu bez bólu, aż niemal zupełnie wyłysiała, później jednak odrosły jej. Stopniowo zmieniał się jej charakter i obniżała bystrość umysłu. Stała się psotna, nieposłuszna, nie interesowała się szkołą, uciekała z domu, włóczyła się. Któregoś dnia nie załatwiła zakupów i nie umiała wyjaśnić co zrobiła z pieniędzmi. Mówiła coraz gorzej i coraz mniej. Umiesz- czono ją w jednej z klinik neurologicznych. Po dłuższej obserwacji wezwano rodzi- ców pismem z dnia 10. I. 1951 do odebrania dziecka, gdyż nie stwierdzono “żadnej choroby nerwowej ani psychicznej; niewłaściwe zachowanie się spowodowane jest istniejącą u dziecka psychopatią, która wymaga odpowiedniego wychowania”. W rok później umieszczono ją w jednym ze szpitali psychiatrycznych. Przebywała tu od 10. I. do 26. VI. 1952 r. Rozpoznano błędnie schizofrenię dziecięcą i zastosowano intensywne leczenie wstrząsami elektrycznymi, oczywiście bez wyniku. Chora prze- bywała w Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku od dnia 6. XI. do 18. XII. 1952. Stwierdzono tu następujący obraz kliniczny. St.an ogólny dziecka dość dobry. Uzębienie zniszczone próchnicą. Neurologicznie: obfity ślinotok przy rzadkich ruchach połykowych. Język obłożony grubym nalotem, ruchy języka dziecko wykonuje z trudem. Mowa anartryczna. Lekki zez zbieżny. Stan psychiczny: dziecko nadmiernie ruchliwe i pobudliwe, nastrój euforyczny, wydaje źle artyku- łowane okrzyki, podbiega do wszystkich, tuli się jak malutkie dziecko, głaszcze.. obejmuje, wszystko chwyta, biega po sali, nie może usiedzieć na miejscu, to znowu grozi pantoflem, wypowiada brzydkie przezwiska, gniew dziecka przechodzi jednak natychmiast w wesołość (labilitas). Łączność afektywna dziecka z otoczeniem bardzo dobra, syntoniczna, afekt dostosowany do podniet, dobrze modulowany. Odpowied- nimi podnietami można u dziecka wywołać z łatwością radość, niezadowolenie, współczucie i żal, że komuś zrobiło przykrość, nawet chęć sprawienia przyjem- ności. Chociaż i wywiad i obserwacja wskazują na daleko posunięte obniżenie uczu- ciowości wyższej, to jednak z badania wynika, że uczucia moralne nie są dziecku obce i że możliwa jest nawet refleksja nad własnym postępowaniem, np. zabrało komuś lalkę i nie chciało oddać, ale po chwili powiedziało do siebie “złodziejka” i lalkę oddało. Poziom inteligencji bardzo niski, badanie jej trudne z powodu nad- miernej przerzutności uwagi i ruchliwości dziecka. Z poszczególnych urywkowych wypowiedzi dziecka wynika, że posiada ono słownik, odpowiadający poziomowi wykształcenia i poprzedniej inteligencji. Dziecko rozumie większość poleceń i zwykle zaczyna je wykonywać poprawnie, lecz już, po chwili zapomina o tej czynności i zajmuje się czym innym. Słów używa poprawnie, chociaż rzadko buduje dłuższe zdania. Umie podpisać się i czasem daje się skłonić do czytania. Zdolność zapamię- tywania w wysokim stopniu upośledzona, tak że dziecko nie przyswaja sobie no- wych wiadomości. [podobne: , dieta i odchudzanie, pierścionek zaręczynowy, korekcja wzroku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

CHARAKTEROPATIA PO ZATRUCIU TALEM Przypadek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SPECJALNE ZAGADNIENIA KLINICZNE OGOLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ROZPOZNAWCZEGO W każdej innej dziedzinie medycyny, z wyjątkiem może pediatrii, gdy chodzi o male dziecko, chory na ogół chętnie poddaje się badaniom lekarskim, rozu- mie ich celowość, pragnie pomóc lekarzowi w jego pracy rozpoznawczej, do- starcza mu wszelkich potrzebnych wiadomości. Chorym psychicznie bardzo często brak poczucia choroby. Wielu chorych odznacza się podejrzliwością lub wykazuje dążność do dysymulacji. Niektórzy chorzy bywają tak podnieceni, że niepodobna lub przynajmniej bardzo trudno skupić ich uwagę. Chorzy, którzy mają poczucie choroby i szukają u lekarza ratunku, często mają do tego stop- nia zwolniony tok myślenia lub zahamowany napęd psychoruchowy, że z naj- większym trudem zdolni są dobyć głosu, aby się wywnętrzyć. Poczucie choroby jest często, np. u schizofreników, tylko pozorne. Chory chętnie opisuje swoje dolegliwości cielesne, bardzo często urojone, natomiast nie widzi w sobie obja- wów• psychicznych i nie uważa się za psychicznie chorego. Dotyczy to w pew- nym stopniu równiez poważnej liczby chorych psychonerwicowych, którzy do tego stopnia zaprzątnięci są swoimi dolegliwościami hipochondrycznymi, że nie widzą ich przyczyn psychogennych. W naszym postępowaniu rozpoznawczym nie jesteśmy zresztą- zdani wy- łącznie na wypowiedzi chorego. Jego oporne zachowanie się w czasie badania. jego milczenie, niemożność nawiązania z nim łączności intelektualnej lub uczu- ciowej – są to wszystko również objawy choroby psychicznej, bardzo przy- . datne dla rozpoznania. Uwaga lekarza od pierwszego zetknięcia z chorym musi być wyostrzona na spostrzeganie wszystkich objawów, nawet takich, w któ- rych laicy nie widzą nic chorobliwego. Dla pełnego rozpoznania wszystko, jak zobaczymy, posiada swą wagę. Dawne rozpoznania psychiatryczne opierały się wyłącznie lub niemal wyłącznie na opisie podmiotowych przeżyć chorego, na- wet gdy opis ten nie był zaczerpniety z wypowiedzi chorego, lecz z zewnętrz- nego oglądu jego zachowania. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, olej lniany, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off