Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Oprócz zaburzen artykulacji chodzi tu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oprócz zaburzeń artykulacji chodzi tu również o upośledzenie zdolności two- rzenia zgłosek i wyrazów, zniekształcanie, przemienianie lub opuszczanie liter i zgłosek, zwolnienie mowy i potykanie się na zgłoskach. Najlepszym sposobem badania dyzartrii jest zlecenie choremu głośnego czytania, także przepisania określonego tekstu. Ponadto posługujemy się w klinice pewnymi testami, cho- ciaż przy ich powtarzaniu zły wynik zależy w dużej mierze od rozproszenia uwagi, upośledzenia zdolności zapamiętywania, stanu wzruszenia i przedchoro- bowych trudności wysławiania się chorego. Dyzartria występuje poza poraże- niem postępującym w miażdżycy mózgu, w ciężkim alkoholizmie (pseudoparn- lysis alcoholica), w barbituromanii, w stanach postencefalitycznych, także w za- burzeniach rozwojowych po wczesnodziecięcych uszkodzeniach mózgowia. Pismo przejawia analogiczne zaburzenia, np. wypadnięcie lub podwojenie liter, zgło- sek i wyrazów. Zaburzenia te występują w piśmie znacznie wyraźniej niż w mowie. Badać należy nie tylko teksty pisane przez chorego na zlecenie ale również poprzednie jego listy, pisane samorzutnie, bez myśli o ich kontroli lekarskiej (ryc. 66). Badanie afazji. Najpierw badamy słuch chorego w granicach tonów zwykłej rozmowy: czy chory pojmuje treść pytań. Badamy jego orientację. Każemy mu powtórzyć treść opowiedzianej bajki, nazwać przedmioty w po- koju, każemy mu wykonać pewne czynności, np. gwizdać, otworzyć usta, wy- sunąć język, zamknąć oczy; podnieść ramię itd. Zwracamy uwagę na jego sa- morzutne wypowiedzi, czy milczy, czy jest gadatliwy, czy mówi składnie, czy agramatyczni e, czy przestawia litery, zgłoski, wyrazy. Przy afazji ruchowej widać, że chory robi daremne wysiłki, aby przemówić. W lżejszych przypadkach wyrazy ulegają zniekształceniu. Badając afazję amnestyczną każemy choremu nazwać poszczególne przedmioty. Właściwa nazwa nie przyjdzie mu na myśl. Jeżeli lekarz podsuwa mu błędne nazwy, chory musi tak długo przeczyć, aż zatrzyma się przy trafnej nazwie przedmiotu (Reichardt). [podobne: , fizjoterapia, pieczenie w miejscach intymnych, surówki bawełniane ]

Comments Off