Posts Tagged ‘ortodonta’

PSYCHOGENEZA STANÓW ALERGICZNYCH Z mnóstwa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOGENEZA STANÓW ALERGICZNYCH Z mnóstwa możliwych przykładów warto poświęcić więcej uwagi zagadnieniu alergii, które od dawna bywa kością niezgody między jatromechanistami i psychogenistarnf. Można na izolowanej tkance badać reakcję antygenu z prze- ci-wciałem po zadziałaniu jadu prowokującego. To pracowniane zjawisko jest nie- zależne od impulsów nerwowych, a tym bardziej psychicznych, odpowiada więc doskonale fizykochemicznemu wzorcowi. Jatromechaniści wnoszą stąd, że czyn- niki nerwowo-psychiczne są niepotrzebne. Błąd leży w tym, że ta sama tkanka poddana działaniu histaminy inaczej reaguje, jeżeli jest częścią żywego ustroju. Wyizolowane serce wołu bije bardzo długo bez udziału mózgowia, ale błędem byłoby sądzić, że impulsy nerwowo-psychiczne są niepotrzebne. I serce, ireakcje alergiczne zależne są od ośrodkowego układu nerwowego. Wzorcowy ekspery- ment in vitro spełnia marzenia ścisłości matematycznej procesów biologicznych. Taka sama reakcja inaczej wygląda u łoża chorego. Okoliczności, wśród których wystąpił pierwszy napad dychawicy oskrzelowej, powinno się ustalać według za- sad zbierania wywiadu psychiatrycznego. Czasem inteligentny chory sam za- chowuje w pamięci zwiążek tego pierwszego napadu z określonym urazem psychicznym. Oczywiście nie byłoby napadu astmy, gdyby określony alergen nie zetknął się ze swoistym przeciwciałem. Ale stokroć ważniejszy jest ów uraz psychiczny, który skojarzył się z alergenem i stworzył wspólnie klinicznie naoczną reakcję astmatyczną. Te pierwsze skojarzenia stanowią punkt wyjścia odruchu warunkowego, który odtąd będzie występował w sytuacjach kojarzących się z owym praurazem. Z upływem czasu ale gen może się stać w ogóle zbędny .. Wystarczy tylko sam bodziec warunkowy. [więcej w: , ortodonta, odżywka do włosów, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodonta’

PSYCHOGENEZA STANÓW ALERGICZNYCH Z mnóstwa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Piśmiennictwo kazuistyczne pełne jest zadziwiających faktów klinicznych. Często przytacza się przypadek uczulonego chorego na mąkę, który dostawał napadu astmy. w zetknięciu z obojętnym białym proszkiem podobnym do mąki. Można wywołać. alergiczną pokrzywkę sugerując uczulonej na poziomki osobie zetknięcie. z poziom- kami, których w rzeczywistości wcale nie ma. Rolę alergenu może więc odegrać samo jego wyobrażenie. Trzeba tutaj przywołać na pamięć doświadczenia z wywo- ływaniem odruchów warunkowych, gdzie sygnał dzwonka prowadzi do wydzielania śliny, tak jakby to było skojarzone z tym sygnałem karmienie zwierzęcia. Wyniki testowych badań alergenów dalekie są od ścisłości matematycznej. Zdarza się, że u chorych przeprowadza się badania testowe z wynikiem dodatnim, tak iż określony alergen uważa się za odpowiedzialny za reakcję alergiczną. Tymczasem po pewnym czasie te same próby wypadają ujemnie, a dodatnio wypadają testy na inne aler- geny. Słusznie wnosi się z tego, że mechanizm antygen-przeciwciało nie wystarcza do wytłumaczenia tych zjawisk i że wytworzony odruch warunkowy może się z bie- giem czasu oderwać od swej pierwotnej praprzyczyny. W piśmiennictwie podaje się- przykład morfinisty, u którego po każdym wstrzyknięciu morfiny powstawał miej- scowy odczyn alergiczny w postaci bąbla. W 6 miesięcy po przeprowadzonym lecze- niu odwykowym zaszła potrzeba pobrania mu krwi z żyły łokciowej. I oto po pew- nym czasie w miejscu tym pojawił się taki sam bąbel, jaki poprzednio występował po wstrzyknięciu morfiny. Znany jest przypadek chorego uczulonego na sierść koń- ską, którego można było eksperymentalnie wprawić w stan astmatyczny rozmawia- jąc z nim intensywnie o koniach. Można więc w pewnym znaczeniu mówić o “aler- genie psychicznym”. W praktyce nie myśli się o takiej możliwości. Często przytacza się przypadek Zbindena z r. 1896, który leczył chorego uczulonego na zapach róży. Aby go przekonać, że jest w błędzie, kazał sporządzić z wosku sztuczną różę i po- stawił ją w wazoniku na biurku. Chory wchodzi i na widok róży dostaje ciężkiego napadu astmy. Napad ten “jak ręką odjął”, gdy tylko ujawniono choremu, na czym polegał lca w a Ł Analogiczne dośwradczerue zrobn Katsch (1955). Pewien młody żo- naty człowiek miewał ciężkie napady astmy tylko w swojej sypialni, nigdy poza domem. Wizja lokalna wykazała, że naprzeciw łoża małżeńskiego wisiał duży por- tret olejny teściowej. Obraz usunięto, astma ustąpiła. Jatromechaniści zwykli od- powiadać na takie fakty uśmiechem niedowierzania lub usiłowaniami doszukania się mimo wszystko alergenu. W pewnej dyskusji na ten temat ktoś poważny wyra- zif przypuszczenie, że farba olejna portretu teściowej mogła zawierać alergen, na który chory był uczulony. Fakty tego rodzaju wykorzystuje się z powodzeniem w praktyce psychoterapeutycznej. [patrz też: , ortodonta, dezynsekcja warszawa, prawo medyczne ]

Comments Off

« Previous Entries