Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Kolejnosc badania nigdy nie przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kolejność badania nigdy nie przebiega według strychulca, którego pragnęli- byśmy się trzymać z góry. Wiele zależy bowiem od współpracy chorego. Do- świadczeni psychiatrzy mają wprawę w prowadzeniu z chorym rozmowy w taki sposób, aby wyszły na jaw wszystkie objawy. Natomiast początkujący stoi zazwyczaj bezradny i nie wie, od czego zacząć i w jakim kierunku zmierzać. Poniżej podane zestawienie objawów, zresztą dalekie od zupełności, jest po- trzebne początkującemu, ale i doświadczonemu przydatne. Aby zadawać cho- remu celowe pytania, trzeba najpierw pytania te postawić samemu sobie: jak u chorego wyglądają czynności psychiczne te czy owe? Rozpoczynamy najpierw od oglądu zewnętrznego, potem stopniowo staramy się wniknąć w chorego co- raz głębiej. Staramy się z chorym prowadzić jak naj swobodniejszą rozmowę, notując sobie w pamięci objawy, które dostrzegliśmy przyglądając się cho- remu lub słuchając jego odpowiedzi. W swobodnej rozmowie nie można się trzymać podanej poniżej kolejności, chociaż o ile możności staramy się o to. Celem naszych wysiłków jest uzyskanie pewnego kompletu objawów, na któ- rym będzie można oprzeć rozpoznanie. Historia choroby może zawierać frag-. menty dostrzeżonych objawów w kolejności ich ujawniania się. Powstaje w ten sposób opis objawów chorobowych, który nie powinien jeszcze koniecznie su-. gerować ostatecznego rozpoznania. Streszczając wyniki badań, powinniśmy na końcu zestawić w pewnej przejrzystej kolejności wszystko cośmy stwierdzili, wypowiadając się zarówno co do objawów dostrzeżonych, jak i co do tych, których nie udało nam się stwierdzić. Powstaje w ten sposób .status praesens psychicus. Powinien on zawierać dane, dotyczące różnych stron życia psychicznego i jego przejawów prawidłowych lub chorobliwych. Najlepiej jest pogrupować objawy w taki sposćb, aby uwidoczniły się poszczególne czynności psychiczne lub ich związki. [przypisy: , logopeda warszawa, olejowanie włosów, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Kolejnosc badania nigdy nie przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W warunkach fizjologicznych na jawie, tzn. przy prawidłowym sensorium, nie występują one. Natomiast do fizjologicznych omamów zaliczyć trzeba prze- -życia wzrokowe w marzeniach sennych oraz w tzw. snach hipnagogicznych, Omamy wzrokowe bywają przerozmaite, zależnie od działającego czynnika -etiologieznego, nawet w obrębie tego samego klinicznie zespołu psychotycznego. Gdy zmuszeni jesteśmy niekiedy odtwarzać przebytą dawniej przez chorego psychozę, udaje się nam czasem rozpoznać typ psychozy po znamiennych dla niej omamach wzrokowych. Tak np. w majaczeniu drżennym (deli- rium tremens) występują często małe zwierzątka, jak myszy, szczury) owady, chociaż bywają i zwierzęta większe oraz postacie ludzkie. Natomiast dla maja- czenia kokainowego znamienne są bardzo małe zwierzątka, jak wszy, pchły, przy czym omamy te kojarzą się równocześnie z odpowiednimi omamami czu- ci owymi, a więc owady te łażą, kąsają itd. (tzw. robaczki kokainowe). Omamy wzrokowe mogą występować samodzielnie albo w towarzystwie innych oma- mów, tworząc razem pełne spostrzeżenia na wzór prawidłowych. Zjawiająca się postać może równocześnie przemawiać, dotykać. Zjawiające się przedmioty lub -osoby mogą być naturalnej wielkości i wyglądu, niekiedy bywają powiększone, pomniejszone albo zniekształcone potwornie lub karykaturalnie. – Duże znaczenie ma zagadnienie postawy uczuciowej, jaką chory zajmuje wo- bec omamów. Postawa naprawdę obojętna bywa rzadkością: chory obserwuje chłodno, bez przejęcia, jakby był obojętnym widzem w teatrze. Najczęściej jed- nak występuje słabszy lub silniejszy odczyn afektywny: omamy groźnej treści wywołują niepokój, lęk, trwogę, paniczną ucieczkę albo gniew i wściekłość, czasem jednak właśnie rozweselenie albo też mieszaninę lęku z rozbawieniem, tJlw. humor wisielczy. Omamy w zatruciu opiumowym mogą przebiegać z pod- nieceniem płciowym. Zbyt wielka ruchliwość i zmienność omamów wzrokowych doprowadza niekiedy chorego do zupełnej bezradności. [przypisy: , olejowanie włosów, uprawnienia sep, Studnie głębinowe ]

Comments Off

« Previous Entries