Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Podobienstwo przezyc w dwóch tych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podobieństwo przeżyć w dwóch tych kate- goriach schorzeń może być zużytkowane jako argument przemawiający za or- ganiczną riaturą schizofrenii. W Klinice .Chorób Psychicznych w Gdańsku prze- bywały dwie jednojajowe bliźniaczki w podeszłym wieku, u których powstał obraz kliniczny odpowiadający określeniu metamorphognosia corporalis: wy- powiadały skargi na martwotę ciała zwłaszcza głowy, w ogóle uczucie że są zmienione, że nie żyją, że. ich głowy oderwały się od tułowia. U jednej z tych sióstr uzyskaliśmy za pomocą atropinoterapii zupełne ustąpienie objawów i po– wrót jej do pełnego życia zawodowego i towarzyskiego, natomiast u drugiej metoda ta zawiodła, być może dlatego, że jej stan somatyczny był bardzo, ciężki (stan po operacji raka nerki). Ustąpienie tego zespołu u jednej z sióstr dowodzi, że u podłoża tych doznań nie leżą nieodwracalne zmiany organiczne• (T. Bilikiewicz i in. 1963).
OMAMY Do naj częstszych i naj donioślejszych zaburzeń czynności spostrzegania na-• leżą o m a m y (hallucinationes) i złudzenia (illusiones). W praktyce nie- kiedy trudno jest przeprowadzić ostrą granicę między tymi dwiema katego- riami zaburzeń, chociaż różnica ta ma istotne znaczenie rozpoznawcze. Termi-• nologicznie różnica ta nie jest wyraźnie zaznaczona, gdyż musio pochodzi od: łacińskiego słowa illudere – łudzić, a hallucinatio od słowa alucinari – błądzić, bredzić, pleść bzdury. Omamy są to spostrzeżenia przedmiotów w rzeczywistości nie istniejących. Powstałemu w umyśle chorego wyobrażeniu spostrzegawczemu towarzyszy mylny sąd realizujący, tzn. chory jest przeko-• nany o realnym istnieniu spostrzeganego przedmiotu. Omamy, poza marzeniem sennym oraz tzw. snami hipnagogicznymi, są bezwzględnie zjawiskiem patolo- gicznym. Nie można tego jednak powiedzieć o złudzeniach. I jedne i drugie dzielimy tradycyjnie według rozmaitych rodzajów wrażeń zmysłowych, włącz- nie z tzw. zmysłem wewnętrznym, za pomocą którego odbieramy podniety inte-• roceptywne. [więcej w: , olejki do włosów, Depilacja laserowa, kosmetyki naturalne ]

Comments Off