Posts Tagged ‘olejek cbd’

OGNISKOWE ZABURZENIA DZIALANIA (APRAKSJE) O

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OGNISKOWE ZABURZENIA DZIAŁANIA (APRAKSJE) O aprakcji mówimy wówczas, gdy chory zleconą mu czynność wykonuje ile, chociaż nie ma porażeń, niedowładów ani niezborności i chociaż zadanie pojął. Chory nie potrafi np. włożyć poszczególnych części odzieży, zapalić sobie zapałką papierosa itd. Chory nie może wykońać złożonych czynności celowych, których się wyuczył. Czasem upośledzone są tylko niektóre rodzaje czynności, np. chory nie może – wykonać pewnego ruchu z pamięci, bez odpowiedniego przedmiotu, na niby, chociaż zdolny jest ten ruch wykonać widząc lub doty- kając ten przedmiot. Chory zamierzony ruch wykonuje w wypaczony sposób (apraxia ideokinetica). Czasem chory nie może wykonać prostych, dobrze mu znanych czynności, np. zagwizdać, prztyknąć itd. (apraxia innervatoria) albo też zatraca zdolność planowania złożonych czynności ruchowych (apraxia idea- toria). Jeżeli upośledzona jest zdolność tworzenia złożonych postaci wzrokowo- przestrzennych, np. z klocków, zapałek lub rysunkowo, to mówimy o apraksji twórczej (apraxia constructiva). Jeżeli chodzi o umiejscowienie, to u praworęcznych przy działaniach celo- wych góruje lewa półkula. Przy porażeniach prawostronnych pojawia się aprak- sja w lewym, nie porażonym ramieniu. U praworęcznych celowe działanie za- leży od lewego płata ciemieniowego poza analizatorem ruchów ramienia, po jego uszkodzeniu pojawia się apraksja ideokinetyczna. Duże znaczenie ma też czuciowy analizator ramienia, po jego wypadnięciu występuje apraksja inner- wacyjna. Apraksja ideacyjna i twórcza zależą od uszkodzenia okolicy ciemie- niowo-potylicznej. Brak dowodów na potwierdzenie hipotezy Kleista, że wy- padnięcie czynności tylnej części płata ciemieniowego ma być odpowiedzialne za bezruch lub zubożenie ruchowe typu kataleptycznego (akinesis parietalis). Blisko apraksji stoją zaburzenia zdolności rysunkowych (dyspinxia). Tutaj za- liczyć trzeba objawy określane nazwą closing-in. Polega to na tym, że chory nie potrafi skopiować naj prostszych figur geometrycznych. N a przykład na po- lecenie dorysowania trzeciego boku trójkąta kreśli wypukłą krzywą. Jeśli na kratce ma narysować przekątną, to jedzie ołówkiem wzdłuż boków kwadratu itd. (Vereecken 1958). Objawy te występują zarówno przy odtwarzaniu figur z pamięci, jak i przy oglądzie wzoru. [patrz też: , wkładki sfp, domowe sposoby na trądzik, olejek cbd ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek cbd’

OGNISKOWE ZABURZENIA DZIALANIA (APRAKSJE) O

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie aprakcji. Apraksja innerwacyjna wychodzi na jaw, gdy po- lecimy choremu wykonywać czynności wymagające zręczności, jak szycie, kra- janie nożyczkami; gwizdanie, mlaskanie, przetykanie, wykonywanie określonych min itd. Przy apraksji ideokinetycznej nie udają się choremu proste czynności w ich zwykłej kolejności, np. związanie krawata, wciągnięcie obuwia, zapalenie pa- pierosa, pewne gesty itd. Apraksję ideacyjną wykrywamy polecając choremu wykonać czynności zło- żone wymagające zaplanowania, np. pościelenie łóżka, nakrycie stołu, posłu- żenie się kluczami, wlanie wody do szklanki, wciągnięcie i zzucie obuwia itd. Z apraksją twórczą chory zdradza się, gdy mu każemy figury geometryczne narysować, ułożyć z elementów lub ułożyć według wzoru.
ZABURZENIA ZDOLNOŚCI RACHUNKOWYCH (AKALKULIA) Nie mamy tu na myśli ogólnych objawów uszkodzenia mózgu w rodzaju za- burzeń zdolności zapamiętywania, wzmożonej przerzutności uwagi itd. Chodzi natomiast o odmianę agnozji wzrokowej występującą przy uszkodzeniu le- wego bocznego obszaru ciemieniowo-potylicznego, mianowicie gyrus angularis. U słuchowców, u których czynności liczenia i potrzebne do tego skojarzenia wiążą się ze wspomnieniami dźwięków słownych, występuje akalkulia często w przypadkach afazji sensorycznej. U ludzi, u których czynności rachunkowe przebiegają według typu słowno-ruchowego, akalkulia wiąże się często z afazją ruchową.
OGNISKOWE ZABURZENIA MOWY I PISMA Nie mamy tu oczywiście na myśli zaburzeń psychicznych, które przejawiają się w mowie i piśmie przy nie uszkodzonym aparacie neurologicznym tych czynności. U praworęcznych mowa zależy od odpowiedniej okolicy w lewej półkuli mózgowej. Na obszar, ten składa .się: a) tzw. ośrodek Wernickego w tylnej trzeciej części pierwszego za- . krętu skroniowego z przyległym płatem ciemieniowym; b) tzw. ośrodek Broca w tylnych dwóch trzecich dolnego zakrętu czo- łowego, pas triangularis i opecularis. Do obszaru tego czasem należy sąsia- dująca część przedniego zakrętu centralnego i przedniej wyspy; c) sama wyspa (insula). [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, kosmetyki naturalne, olejek cbd ]

Comments Off

« Previous Entries