Posts Tagged ‘olej lniany’

Rozpoznanie opiera sie na szeregu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie opiera się na szeregu stwierdzonych objawów: otępienie (de- mentia), które rozwinęło się po przebytym w 9 r. Ż. zatruciu, dobry kontakt afek- tywny przy upośledzonym kontakcie intelektualnym, dobra modulacja i adekwat- “ność afektu, ciężkie uszkodzenie pamięci, głównie zdolności zapamiętywania i prze- chowywania, euforia i chwiejność afektywna, przewlekły charakter sprawy, obec- ność objawów neurologicznych świadczących o organicznym uszkodzeniu układu, nerwowego ośrodkowego, zmiany charakteropatyczne ze znacznym upośledzeniem uczuciowości wyższej, wreszcie oporność na leczenie metodami wstrząsowymi. W rozpoznaniu różnicowym można było wykluczyć niedorozwój umysłowy, gdyż początkowy rozwój umysłowy dziecka aż do 9 r. Ż. był bardzo dobry, a gdyby na- wet wywiad nie był dostarczył pod tym względem informacji, to i tak pierwotny dobry poziom intelektualny można było stwierdzić na podstawie zachowanego słow- nika wyrazów i pojęć. Psychopatia również nie wchodziła w rachubę, jeśli się zważy, że rozwój charakterologiczny dziecka był do 9 r. Ż. prawidłowy, że zaburzeniom charakteru towarzyszyły od początku liczne objawy dementywne i że stwierdzić można było objawy neurologiczne, stanowiące wyraz encefalopatii. Fatalna pomyłka diagnostyczna, która doprowadziła do rozpoznania psychozy schizofrenicznej, była również do uniknięcia. W różnicowaniu mogla wchodzić w rachubę tylko hebefre- nia ze względu na wczesne wystąpienie psychozy, podnieceni.e chorej z euforią, które mylnie wzięto za hebefreniczne błaznowanie, objawy anartrii, które uważano za schizofreniczne neologizmy oraz ciężki stan otępieniowy, który tłumaczono sobie zapewne jako rychły i daleko posunięty rozpad osobowości,. widywany z zasady w przebiegu hebefrenii. Wyłączyć można było hebefrenię nie tylko dzięki stwier- dzeniu typowych objawów zespołu psychoorganicznego, ale i dzięki ocenie afektu, który nie wykazuje żadnych cech schizofrenicznych. Rozpoznanie nasze potwier- dzono pneumoencefalograrnem, wykonanym z nakłucia podpotylicznego. Komory boczne we wszystkich wymiarach znacznie poszerzone, nieco więcej po stronie lewej. Takie samo rozszerzenie wykazują rogi skroniowe tylne i przednie. Powietrze pod namiotem móżdżku. W przestrzeni podpajęczynówkowej, zwłaszcza w okolicy czo- łowej i skroniowej, stwierdza się niewielkie zbiorniki powietrza, które nie wykazują łączności z układem komorowym mózgu. Rozpoznanie radiologiczne: porencephalia externa, hydrocephalus internus. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, logopeda warszawa, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

Rozpoznanie opiera sie na szeregu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SPECJALNE ZAGADNIENIA KLINICZNE OGOLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ROZPOZNAWCZEGO W każdej innej dziedzinie medycyny, z wyjątkiem może pediatrii, gdy chodzi o male dziecko, chory na ogół chętnie poddaje się badaniom lekarskim, rozu- mie ich celowość, pragnie pomóc lekarzowi w jego pracy rozpoznawczej, do- starcza mu wszelkich potrzebnych wiadomości. Chorym psychicznie bardzo często brak poczucia choroby. Wielu chorych odznacza się podejrzliwością lub wykazuje dążność do dysymulacji. Niektórzy chorzy bywają tak podnieceni, że niepodobna lub przynajmniej bardzo trudno skupić ich uwagę. Chorzy, którzy mają poczucie choroby i szukają u lekarza ratunku, często mają do tego stop- nia zwolniony tok myślenia lub zahamowany napęd psychoruchowy, że z naj- większym trudem zdolni są dobyć głosu, aby się wywnętrzyć. Poczucie choroby jest często, np. u schizofreników, tylko pozorne. Chory chętnie opisuje swoje dolegliwości cielesne, bardzo często urojone, natomiast nie widzi w sobie obja- wów• psychicznych i nie uważa się za psychicznie chorego. Dotyczy to w pew- nym stopniu równiez poważnej liczby chorych psychonerwicowych, którzy do tego stopnia zaprzątnięci są swoimi dolegliwościami hipochondrycznymi, że nie widzą ich przyczyn psychogennych. W naszym postępowaniu rozpoznawczym nie jesteśmy zresztą- zdani wy- łącznie na wypowiedzi chorego. Jego oporne zachowanie się w czasie badania. jego milczenie, niemożność nawiązania z nim łączności intelektualnej lub uczu- ciowej – są to wszystko również objawy choroby psychicznej, bardzo przy- . datne dla rozpoznania. Uwaga lekarza od pierwszego zetknięcia z chorym musi być wyostrzona na spostrzeganie wszystkich objawów, nawet takich, w któ- rych laicy nie widzą nic chorobliwego. Dla pełnego rozpoznania wszystko, jak zobaczymy, posiada swą wagę. Dawne rozpoznania psychiatryczne opierały się wyłącznie lub niemal wyłącznie na opisie podmiotowych przeżyć chorego, na- wet gdy opis ten nie był zaczerpniety z wypowiedzi chorego, lecz z zewnętrz- nego oglądu jego zachowania. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, olej lniany, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

« Previous Entries