Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Odczyn uczuciowy chorego bywa rozmaity.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odczyn uczuciowy chorego bywa rozmaity. Najczęściej chorzy oddżiaływają gniewem, rozdrażnieniem, czasem wściekłością. Czasem zamykają się w sobie. i oddają się swoim przeżyciom, odrywając się od świata. Po zachowaniu I cho- rych, ich mimice i pantomimice możemy odgadnąć, co przeżywają. Omamy płciowe odbijają się w wyrazie twarzy jako zachwyt, podniecenie, czasem za- wstydzenie, niekiedy jako chichot, podobny do odczynu na łaskotanie. U kobiet przeżywających omamy płciowe widuje się czasem rytmiczne ruchy bioder, prężenie się ciała i oznaki przeżywanego orgazmu, u mężczyzn może przyjść do wytrysku nasienia, chociaż najczęściej podniecenie to wyładowuje się w akcie samogwałtu. 5. Omamy smakowe i węchowe (hallucinationes gustatoriae et olfactoriae) rzadko występują samodzielnie, częściej zaś w połączeniu z innymi omamami. Dla chorych potrawy mają podejrzany smak lub zapach, jedzenie pozostawia im wstrętny smak w ustach, po czym otrucie daje znać o sobie wielu innymi omamami, np. ustrojowymi. Omamy węchowe bywają najczęściej przykre: przez dziurkę od klucza wpuszcza się im gaz lub smród, w nocy usypia się ich narkotykami dla dokonania na nich gwałtu itd. W pewnych stanach chorzy odczuwają miłe, podniosłe, kadzidlane lub podniecające płciowo zapa- chy. Odczyn uczuciowy na te omamy bywa czasem bardzo silny, chodzi tu bowiem z zasady o urojenia prześladowcze, ksobne lub inne, których treść omamy zdają się potwierdzać.
ZŁUDZENIA Złudzenia (illusiones) są to spostrzeżenia rzeczywiście istniejących przed- miotów, jednakże chorobliwie zmienione. Zjawiska te występować mogą już I w prawidłowych warunkach, gdy afekt ulegnie przesadnemu pobudzeniu, np. gdy się ktoś boi napadu rabunkowego, widzi w pniu drzewa czającego się roz- bójnika, a w byle szmerze jego kroki. Złudzenia takie w stanie psychotycznym są daleko częstsze, występują niezwykle łatwo z byle przyczyny i nie ulegają tak łatwo albo w ogóle nie ulegają korekcie, Jak co do omamów, tak i co do złudzeń obowiązuje zasada, że w chwili ich przeżywania musi być przekona- nie o rzeczywistości przedmiotu spostrzeżenia. Tak zwane, parejdolie np. nie są iluzjami w psychiatrycznym znaczeniu. Wpatrując się np. w chmury, w plamy testu Rorschacha, w stare mury lub korony drzew możemy się tam dopatrzyć twarzy i głów, postaci ludzkich lub zwierzęcych, a nawet całych scen, jednakże ani na chwilę nie padamy ofiarą pomyłki, która by nam kazała zapomnieć, że widzianych przez nas przedmiotów w rzeczywistości nie .ma. [przypisy: , odżywki do rzęs, gabinet ginekologiczny, olej kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Odczyn uczuciowy chorego bywa rozmaity.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przez logoklonie rozumie się rytmiczne powtarzanie lub w piśmie gromadzenie zgłosek, zwłaszcza końcowych. Występuje to np. w cho- robie Alzheimera. Podobnym objawem jest palilalia (palin – raz po raz, laleo – mówię), polegająca na powtarzaniu tego samego wyrazu lub nawet zdania. Objaw ten spostrzegaliśmy w piśmie chorego z guzem mózgu. Mówi się wówczas o paligrafii (ryc. 61). Afazja amnestyczna polega na utrudnieniu lub nawet uniemożli- wieniu znalezienia właściwego wyrazu, chociaż chory zasłyszane wyrazy na- tychmiast rozpoznaje i prawidłowo wymawia. Chory odczuwa takie trudności jak zdrowy człowiek, gdy nie może sobie przypomnieć pewnych nazw lub nazwisk. Jeżeli choremu podpowiemy ten wyraz, lub gdy wzrok jego padnie na ten wyraz, natychmiast rozpozna go z wszelką pewnością. Do afazji amne- stycznej nawiążemy przy omawianiu zaburzeń zdolności przypominania, które zdają się być początkowym okresem rozwojowym afazji amnestycznej. Agramatyzm występuje przy afazji sensorycznej i przy cofaniu się afazji ruchowej. Zaburzenie to polega na popełnianiu błędów w budowie zdań aż do daleko posuniętego upośledzenia gramatyki. Czasem pojawia się mówienie sty- lem telegraficznym. Zaburzenia pisma. Zdolność prawidłowego pisania zależy od spraw- ności mowy wewnętrznej zwłaszcza pojmowania sensu wyrazów. Im płynniej ktoś pisze, im mniej sylabizuje, tym mniej potrzebny jest ruchowy ośrodek mowy. Oprócz afatycznego zaburzenia mowy istnieje też “czysta” agrafia, którą umiejscawia się w płacie ciemieniowym (gyrus angularis). Przez Zespół Gerstmanna (angulalis) rozumiemy równocześnie za- burzenia zdolności pisania, liczenia, czytania, rozpoznawania barw wraz z de- zorientacją co do strony prawej i lewej. 2. Dyzartrie. Pomijamy tutaj zarówno zaburzenia artykulacji obwodo- wego pochodzenia, jak i te ośrodkowe zaburzenia, które zajmują neurologów, np. dyzartrie w postępującym porażeniu opuszkowym, w miastenii i w stward- nieniu rozsianym oraz inne. Dla psychiatrii duże znaczenie ma dyzartria w po- rażeniu postępującym, która pochodzi prawdopodobnie częściowo z uszkodie- nia kory mózgowej, a częściowo również z uszkodzenia ciała prążkowanego. [więcej w: , olej do włosów, olej kokosowy, firma sprzątająca ]

Comments Off

« Previous Entries