Posts Tagged ‘olej do włosów’

Przez logoklonie rozumie sie rytmiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przez logoklonie rozumie się rytmiczne powtarzanie lub w piśmie gromadzenie zgłosek, zwłaszcza końcowych. Występuje to np. w cho- robie Alzheimera. Podobnym objawem jest palilalia (palin – raz po raz, laleo – mówię), polegająca na powtarzaniu tego samego wyrazu lub nawet zdania. Objaw ten spostrzegaliśmy w piśmie chorego z guzem mózgu. Mówi się wówczas o paligrafii (ryc. 61). Afazja amnestyczna polega na utrudnieniu lub nawet uniemożli- wieniu znalezienia właściwego wyrazu, chociaż chory zasłyszane wyrazy na- tychmiast rozpoznaje i prawidłowo wymawia. Chory odczuwa takie trudności jak zdrowy człowiek, gdy nie może sobie przypomnieć pewnych nazw lub nazwisk. Jeżeli choremu podpowiemy ten wyraz, lub gdy wzrok jego padnie na ten wyraz, natychmiast rozpozna go z wszelką pewnością. Do afazji amne- stycznej nawiążemy przy omawianiu zaburzeń zdolności przypominania, które zdają się być początkowym okresem rozwojowym afazji amnestycznej. Agramatyzm występuje przy afazji sensorycznej i przy cofaniu się afazji ruchowej. Zaburzenie to polega na popełnianiu błędów w budowie zdań aż do daleko posuniętego upośledzenia gramatyki. Czasem pojawia się mówienie sty- lem telegraficznym. Zaburzenia pisma. Zdolność prawidłowego pisania zależy od spraw- ności mowy wewnętrznej zwłaszcza pojmowania sensu wyrazów. Im płynniej ktoś pisze, im mniej sylabizuje, tym mniej potrzebny jest ruchowy ośrodek mowy. Oprócz afatycznego zaburzenia mowy istnieje też “czysta” agrafia, którą umiejscawia się w płacie ciemieniowym (gyrus angularis). Przez Zespół Gerstmanna (angulalis) rozumiemy równocześnie za- burzenia zdolności pisania, liczenia, czytania, rozpoznawania barw wraz z de- zorientacją co do strony prawej i lewej. 2. Dyzartrie. Pomijamy tutaj zarówno zaburzenia artykulacji obwodo- wego pochodzenia, jak i te ośrodkowe zaburzenia, które zajmują neurologów, np. dyzartrie w postępującym porażeniu opuszkowym, w miastenii i w stward- nieniu rozsianym oraz inne. Dla psychiatrii duże znaczenie ma dyzartria w po- rażeniu postępującym, która pochodzi prawdopodobnie częściowo z uszkodie- nia kory mózgowej, a częściowo również z uszkodzenia ciała prążkowanego. [więcej w: , olej do włosów, olej kokosowy, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej do włosów’

Przez logoklonie rozumie sie rytmiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zależności od sposobu badania rozróżniamy w psychologii klinicznej me- tody obserwacyjne i doświadczalne, a w zależności od badanych czynności psy- chicznych metody dotyczące badania sprawności intelektualnej oraz metody- zmierzające do określenia struktury osobowości lub jej składowych. Są zresztą możliwe i inne podziały. Rozróżnia się np. metody obiektywne i subiektywne, zależnie od tego, c;zy ocenę naszą opieramy na materiale przedmiotowym, np. na pracach piśmiennych, rysunkach, zachowaniu się osobnika, czy też zużytkowu- jemy podmiotowe przeżycia badanego, opierając się na jego wypowiedziach. W tym, ostatnim wypadku badany jest jakby przedłużeniem zmysłów badacza w głąb introspekcji badanego.sNasuwa się tu porównanie z badaczem stratosfery lub z nurkiem, który opisuje nam to, co bezpośrednio spostrzega, przedmiot jest więc .badany za jego pośrednictwem. Przyjęty jest również podział na metody projekcyjne i nieprojekcyjne. Metody projekcyjne podsuwają badanemu ma- terlał bodźcowy do swobodnego ukształtowania. Dzięki temu udaje się skłonić badanego do bezwiednego rzutowania cech jego osobowości na zewnątrz. Wy- chodzą wówczas na jaw treści tajone lub nieuświadomione. Uzyskujemy w ten sposób dostęp do dziedzin psychiki, nie tak łatwo dających się określić meto- dami nieprojekcyjnymi lub drogą świadomych wyznań badanego. W praktyce często posługujemy się podziałem metod w zależności od tych czy innych czyn- ności psychicznych, które mamy badać, np. czynności intelektualnych, uczu- ciowych, sfery dążeniowej. W pierwszym okresie swego rozwoju psychologia kliniczna głównie badała czynności intelektualne, jako łatwiej dostępne dla sposobów doświadczalnych. Dopiero znacznie później zdołano wypracować spo- soby dostatecznie pewne dla określenia sfery uczuciowej i dążeniowej. Metody te pozwalają nam obecnie ująć całokształt charakteru i osobowości człowieka. W początkowym okresie metody te nie zawsze były dostatecznie przystoso- wane do zadań, które miały spełnić, a mechaniczne ich stosowanie przez per- sonel psychotechniczny i pedologiczny nie dało dużego pożytku badanym, a psychologii jako nauce wyrządziło szkody, dyskredytując jej metody i zało- żenia teoretyczne. Dotyczy to zwłaszcza tzw. testów. W mniejszym stopniu za- strzeżenia te dotyczą metod projekcyjnych, opartych na innych podstawach teoretycznych. Ocena ich wyników wymaga bowiem głębszego przygotowania fachowego i większego doświadczenia, badania te były dlatego, lepiej zabez- pieczone przed spłyceniem i zmechanizowaniem. Psychologia kliniczna stara się dzisiaj unikać statystycznego ujmowania zjawisk psychicznych, dążąc do określenia ich powstawania, kształtowania się i rozwoju pod wpływem czyn- ników wewnętrznych i środowiskowych. Współczesne metody projekcyjne uwzględniają więc w jak najszerszej mierze momenty dynamiczno-dialektyczne. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, olej do włosów, proktolog ]

Comments Off