Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

PSYCHOGENEZA STANÓW ALERGICZNYCH Z mnóstwa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOGENEZA STANÓW ALERGICZNYCH Z mnóstwa możliwych przykładów warto poświęcić więcej uwagi zagadnieniu alergii, które od dawna bywa kością niezgody między jatromechanistami i psychogenistarnf. Można na izolowanej tkance badać reakcję antygenu z prze- ci-wciałem po zadziałaniu jadu prowokującego. To pracowniane zjawisko jest nie- zależne od impulsów nerwowych, a tym bardziej psychicznych, odpowiada więc doskonale fizykochemicznemu wzorcowi. Jatromechaniści wnoszą stąd, że czyn- niki nerwowo-psychiczne są niepotrzebne. Błąd leży w tym, że ta sama tkanka poddana działaniu histaminy inaczej reaguje, jeżeli jest częścią żywego ustroju. Wyizolowane serce wołu bije bardzo długo bez udziału mózgowia, ale błędem byłoby sądzić, że impulsy nerwowo-psychiczne są niepotrzebne. I serce, ireakcje alergiczne zależne są od ośrodkowego układu nerwowego. Wzorcowy ekspery- ment in vitro spełnia marzenia ścisłości matematycznej procesów biologicznych. Taka sama reakcja inaczej wygląda u łoża chorego. Okoliczności, wśród których wystąpił pierwszy napad dychawicy oskrzelowej, powinno się ustalać według za- sad zbierania wywiadu psychiatrycznego. Czasem inteligentny chory sam za- chowuje w pamięci zwiążek tego pierwszego napadu z określonym urazem psychicznym. Oczywiście nie byłoby napadu astmy, gdyby określony alergen nie zetknął się ze swoistym przeciwciałem. Ale stokroć ważniejszy jest ów uraz psychiczny, który skojarzył się z alergenem i stworzył wspólnie klinicznie naoczną reakcję astmatyczną. Te pierwsze skojarzenia stanowią punkt wyjścia odruchu warunkowego, który odtąd będzie występował w sytuacjach kojarzących się z owym praurazem. Z upływem czasu ale gen może się stać w ogóle zbędny .. Wystarczy tylko sam bodziec warunkowy. [więcej w: , ortodonta, odżywka do włosów, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

PSYCHOGENEZA STANÓW ALERGICZNYCH Z mnóstwa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W wielu instytucjach leczniczych każdy nowo przyjęty chory musi napisać swój szczegółowy życiorys, o ile oczywiście jest do tego zdolny .: Wychodzą przy tym na jaw luki pamięciowe, dziwactwa, ubytki inteligencji, psychotyczna treść, a także neurologiczne zjawiska w rodzaju paragrafii, drżenia, logoklonii, pali- grafii itd. Wypowiedzi słowne chorego, nawet gdy zawierają zniekształconą treść, mają dla nas znaczenie jako materiał obserwacyjny. Zwracamy więc uwagę nie tylko na treść wypowiedzi, ale i na formę. Pytania, z którymi zwracamy się do chorego zbierając wywiad rodzinny i osobisty, nie różnią się niczym od tych, które kierujemy do jego otoczenia. Chociaż choremu brak jest obiektywizmu, to jednak wiadomości podane przez niego, gdy je zestawimy z informacjami otoczenia, pozwalają nam łatwiej na ustalenie stanu faktycznego. Pod jednym względem wywiad uzyskany od samego chorego ma większą wartość niż wy- wiad przedmiotowy. Mianowicie chory może nas daleko dokładniej poinfor- mować O swoich wewnętrznych przeżyciach i dolegliwościach. Czasem możemy chorego skłonić do wynurzeń, gdy powiemy mu, że posiadamy już wiadomości od jego otoczenia i gdy wiadomości te odczytamy mu. Chory wówczas albo pro- stuje nieścisłości, albo je potwierdza lub uzupełnia. Po zebraniu wywiadów i ogólnym zapoznaniu się z okolicznościami, które spowodowały umieszczenie chorego lub w ogóle sprowadziły chorego do psy- chiatry, zobowiązani jesteśmy w każdym przypadku dokonać jak najdokład- niejszego badania stanu cielesnego chorego, w szczególności badania neuro- logicznego. Ograniczanie się wyłącznie do zebrania objawów psychicznych było już niejeden raz źródłem ciężkich pomyłek rozpoznawczych. Lekceważenie strony cielesnej neurologicznej pochodzi z czasów, gdy panował w psychiatrii wszechwładnie psychologizm. Teoretyczny i kliniczny fakt jedności.psychofizycz- nej nakłada na nas obowiązek wszechstronnego uwzględnienia całości ustroju żywego. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, odżywka do włosów, medycyna estetyczna ]

Comments Off