Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Uszkodzenie jednego z tych miejsc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Uszkodzenie jednego z tych miejsc pociąga za sobą zaburzenie mowy we- wnętrznej, a tym samym przeważnie zdolności czytania i pisania. Zaburzenia te noszą nazwę afazji. Należy je ostro odgraniczać od czynnościowego bezgłosu (aphonia aut dysphonia psychogenes) na tle histerii. Organiczne zaburzenia mowy i pisma można podzielić (Reichardt) przede wszystkim zależnie od wieku ich powstania. Wrodzone i wcześnie nabyte zaburzenia mowy. 1. Głuchoniemota (surdomutitas) może być pochodzenia usznego (oto- genes) albo ośrodkowego – przy uszkodzeniu lewego górnego zakrętu skronio- wego na skutek porencefalii. Powstające tu zaburzenia w zakresie drugiego układu sygnałowego mają charakter wtórny. Jeżeli bowiem głuchonieme dziecko uczy się, to do niedorozwoju umysłowego nie dochodzi. 2. Niemota (mutitas) u dziecka bywa różnego pochodzenia. Zdaje się, że organiczne pochodzenie czystej niemoty tj. przy zachowanym słuchu, jest wielką rzadkością. Najczęściej chodzi o dzieci niedorozwinięte umysłowo, psychopa- tyczne lub nerwicowe. Niemota bywa wówczas następstwem zaburzeń uwagi, zaniku właściwego dziecku pędu do naśladownictwa lub ńerwicowego lęku. W tym ostatnim przypadku bardziej uzasadniona jest nazwa mutyzm. Objaw ten może być pochodzenia nerwicowego lub schizofrenicznego. Ponadto pa- miętać należy o możliwości ogłuchnięcia histerycznego, również w wieku dzie- cięcym .. Czasem dopiero wyleczenie dostarcza dowodu rozpoznawczego ex ju- vantibus. 3. Wrodzone upośledzenie zdolności czytania i pisania (alexia et agraphia congenita) jest rzadką wadą, występującą przeważnie ro- dzinnie. Ponieważ takie same wady mogą powstać po urazach lub stanach za- palnych mózgu, należy przy badaniu zawsze o ile możności opierać się na świa- dectwach szkolnych. W rozpoznaniu różnicowym liczyć się trzeba z możliwością powstania sprawy na tle nerwicowym lub psychopatycznym. [więcej w: , odzież termoaktywna, logopeda warszawa, olejek makadamia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Uszkodzenie jednego z tych miejsc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

8. Przebyte choroby: kiła, inne choroby weneryczne, choroby zakaźne i ogólne, operacje, wypadki i urazy, szczególnie urazy czaszki z dokładnym opisem następstw: krwotok z ust, nosa, uszu, niepamięć wsteczna i następowa, luki pamię- ciowe, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty; napady drgawkowe i ich przy- puszczalna przyczyna, nałogi i narkomanie, w szczególności alkoholizm, zaburzenia życia płciowego, choroby organiczne układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego, choroby zawodowe, warunki pracy. 9. Czy był dawniej psychicznie chory: gdzie, kiedy i jak był le- czony, opis dawnych zaburzeń psychicznych. 10. Sprawy sądowe: karalność, odbyte kary więzienia i in., kolegium orzekające, dochodzenia prokuratorskie i karno-administracyjne, za- targi z milicją, aktualne postępowanie śledcze lub sprawy sądowe. 11. Przyczyny choroby wg mniemania podających: np. ujemny wpływ zawodu, nieszczęścia, małżeństwo, nieszczęśliwa miłość, -dawne przejścia, hazard, nałogi, przepracowanie, interpretacje magiczne itd. 12. Osobowość przed zachorowaniem: cechy charakteru, tempera- mentu, intelektu, uczuciowości, w szczególności rysy patologiczne, np. dziwactwa, skrupulatyzm, bigoteria, arytmomania, myślenie archaiczne, pedantyzm, drażliwość, wybuchowość; mściwość, skłonności sadystyczne i masochistyczne, lenistwo, kłam- liwość, skłonność do przestępstw itd. Uwzględnić . yw warunków społecznych i osobistych, dotychczasowego leczenia szpitalnego lub przychodnianego itd. 13. Początek przebiegu obecnej choroby: pierwsze jej zwiastuny, opis objawów, ich jakość i nasilenie, przebieg, zmiana osobowości, jej rozpad, zmiana w stosunku do otoczenia, zaburzenia świadomości ilościowe lub jakościowe, zwrócić uwagę na presomnolencję, zaburzenia afektywne, intelektualne, popędowe, urojenia, omamy, napęd psychoruchowy, sen, łaknienie, objawy somatyczne, psychogenne, myśli lub zamiary samobójcze, popędy niszczycielskie, zmiany w zachowaniu, zabu- rzenia ruchliwości, życia płciowego, dziwaczność, zaburzenia uczuciowości wyższej, zaburzenia sprawności intelektualnej, otępienie umysłowe i uczuciowe, natręctwa myślowe i ruchowe, pierwsze objawy cielesne, wyraźny wybuch choroby umysłowej i dalszy jej rozwój, agresywność wobec otoczenia, dotychczasowe leczenie. Ostatnio przebyte choroby zakaźne i in. 14. Kogo należy powiadomić o stanie chorego? 15. Prawdziwość powyższych danych poświadczam własnoręcznym podpisem i pro- szę o przyjęcie . . . . . . . . . ; : . . . . . . do Kliniki oraz wykonanie wszystkich za- biegów rozpoznawczych i leczniczych, które lekarze uznają za. wskazane. Ośw1ad- czam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Kliniki (czytelny podpis udzielającego wywiadu członka rodziny lub faktycznego opi- kuna (pieczęć i podpis lekarza) Gdańsk dnia . Podany powyżej wzór wywiadu nosi nazwę przedmiotowego, gdyż zawiera wiadomości o chorym, podane przez osoby trzecie. Natomiast podmiotowy wy- wiad, tj. to wszystko, co chory sam o sobie lUD o swej rodzinie powie, zalicza się do badania psychiatrycznego. Dane te są bardzo ważne, lecz mimo wszystko noszą cechę podmiotowości. W wielu przypadkach jesteśmy zdani na infor- macje samego Chorego. Mogą one nie być ścisłe. Chory powiem może wspom- nienia swoje zniekształcać wskutek zaburzeń pamięci, wskutek urojeń, wsku- tek braku poczucia choroby lub wskutek dysymulacji. Zbierając wywiad od chorego, zawsze zwracamy uwagę na obecność objawów, które przy tęj sposob- ności dochodzą do głosu. [podobne: , odzież termoaktywna, stomatolog Warszawa, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off