Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Pewnosc, ze chodzi naprawde o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pewność, że chodzi naprawdę o omamy, a nie o obrazowe sposoby opisu, uzyskać możemy częstokroć wówczas, gdy rozważymy całość obrazu klinicznego, do którego należą omamy wzrokowe, a także typowość ich wyglądu. Nie jest zresztą rzeczą łatwą wykryć obecność omamów wzrokowych, gdy przeżywane są w danej chwili. Dla ich wyzwolenia używa się w klinice pewnych sposo- bów. Np. omamy wzrokowe w majaczeniu udaje się bardzo często wywołać• przez ucisk na gałki oczne przy zamkniętych powiekach. Szczególnie czuły spo- sób wywoływania omamów wzrokowych polega na podsuwaniu choremu czystej kartki papieru z sugestywnym zapewnieniem go, że tam jest coś napisane lub wyrysowane. Jest to tzw. objaw czystej kartki. Nie trzeba się przy tym zrażać tym, że chory w pierwszej chwili nic nie widzi. 2. Omamy słuchowe (hallucinationes acusticae) polegają na powsta- waniu spostrzeżeń słuchowych: bez działania na zmysł słuchu podniet fizycz- nych. I tutaj, jak w omamach wzrokowych, następuje rzutowanie (projekcja) tego I błędnego spostrzeżenia na zewnątrz, tak jak gdyby chodziło o obiektywny przedmiot spostrzegania słuchowego. Do pojęcia omamu należy koniecznie sąd realizujący, tj. przekonanie o rzeczywistości tego, co się sły,8zy. Szum lub świsty w uszach i inne zjawiska otiatryczne nie są omamami. Omamy słuchowe mogą mieć charakter elementarny. Chory słyszy wówczas trzaski, pukania, nieokreś- lone szmery i hałasy (acoasmata) lub tony, albo inne harmonijne dźwięki (pho- nemata). Właściwe omamy słuchowe doznawane są jako głosy ludzkie lub zwie- rzęce i inne określone spostrzeżenia słuchowe, np. szczęk broni, muzyka, śpiew chóralny, warkot silnika, turkot wozu, strzały itd. Omamy te bywają liczne, a nawet masowe, ale mogą być też pojedyncze. Czasem słyszy się je głośno i wyraźnie, czasem są ledwie dostrzegalne. Niektórzy chorzy muszą dobrze na- słuchiwać, aby ich doznać, a zwłaszcza aby je zrozumieć. Głosy ludzkie bywają czasem tak niewyraźne, że chorzy l)ie są zdolni powiedzieć, czy są to głosy męskie, czy kobiece. [podobne: , balsam do włosów, oczyszczanie organizmu, dentysta Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Pewnosc, ze chodzi naprawde o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

BADANIE STANU PSYCHICZNEGO Badanie stanu psychicznego dąży do ujawnienia wszystkich tych zjawisk, które opisaliśmy w rozdziale o psychopatologii ogólnej. Nie wystarczy więc dokonać opisu stwierdzonych zjawisk psychicznych, nie wystarczy przytoczyć choćby najobszerniej wypowiedzi chorego, chociaż im dokładniejszy opis, tym łatwiejsza jest kontrola wyników rozpoznawczych,. do których doszedł bada- jący. Dokładny opis z uwzględnieniem wypowiedzi chorego jest tylko środkiem do celu. Celem tym jest wydobycie z opisu zjawisk, z wywiadów, z wypowie- dzi chorego i z wszelkich innych badań objawów. Objawy te muszą być na- zwane. W historii choroby robimy to zazwyczaj w ten sposób, że po dokonaniu opisu klinicznego zamieszczamy streszczenie, które zawiera zestawienie stwier- dzonych objawów. Zestawienie tych objawów wiąże się w pewną całość, której nadajemy nazwę obrazu klinicznego. Obraz kliniczny nie musi jeszcze zawierać ostatecznego rozpoznania. Może on być jeszcze w wielu istotnych szczegółach niewykończony. Tworząca się w wyobraźni lekarza koncepcja rozpoznawcza. może być na razie ogólnikowa. Możemy np. na razie rozpoznać “jakiś zespół psychoorganiczny” albo “ostry zespół z kręgu schizofrenicznego na nieustalo- nym tle”, albo też “zespół paranoidalny prawdopodobnie na tle intoksykacji”. Pozostawiamy wówczas dalszej obserwacji wypełnienie braków naszego tym- czasowego ,rozpoznania. Tej tymczasowej koncepcji nie trzymamy się kurczowo. Jesteśmy gotowi odrzucić ją lub poprawić, gdy tylko wyjdą na jaw nowe oko- liczności, które, pozwolą ułożyć objawy w obraz kliniczny rozpoznawczo traf- niejszy. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, magnez i witamina b6, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off