Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Uszkodzenie jednego z tych miejsc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Uszkodzenie jednego z tych miejsc pociąga za sobą zaburzenie mowy we- wnętrznej, a tym samym przeważnie zdolności czytania i pisania. Zaburzenia te noszą nazwę afazji. Należy je ostro odgraniczać od czynnościowego bezgłosu (aphonia aut dysphonia psychogenes) na tle histerii. Organiczne zaburzenia mowy i pisma można podzielić (Reichardt) przede wszystkim zależnie od wieku ich powstania. Wrodzone i wcześnie nabyte zaburzenia mowy. 1. Głuchoniemota (surdomutitas) może być pochodzenia usznego (oto- genes) albo ośrodkowego – przy uszkodzeniu lewego górnego zakrętu skronio- wego na skutek porencefalii. Powstające tu zaburzenia w zakresie drugiego układu sygnałowego mają charakter wtórny. Jeżeli bowiem głuchonieme dziecko uczy się, to do niedorozwoju umysłowego nie dochodzi. 2. Niemota (mutitas) u dziecka bywa różnego pochodzenia. Zdaje się, że organiczne pochodzenie czystej niemoty tj. przy zachowanym słuchu, jest wielką rzadkością. Najczęściej chodzi o dzieci niedorozwinięte umysłowo, psychopa- tyczne lub nerwicowe. Niemota bywa wówczas następstwem zaburzeń uwagi, zaniku właściwego dziecku pędu do naśladownictwa lub ńerwicowego lęku. W tym ostatnim przypadku bardziej uzasadniona jest nazwa mutyzm. Objaw ten może być pochodzenia nerwicowego lub schizofrenicznego. Ponadto pa- miętać należy o możliwości ogłuchnięcia histerycznego, również w wieku dzie- cięcym .. Czasem dopiero wyleczenie dostarcza dowodu rozpoznawczego ex ju- vantibus. 3. Wrodzone upośledzenie zdolności czytania i pisania (alexia et agraphia congenita) jest rzadką wadą, występującą przeważnie ro- dzinnie. Ponieważ takie same wady mogą powstać po urazach lub stanach za- palnych mózgu, należy przy badaniu zawsze o ile możności opierać się na świa- dectwach szkolnych. W rozpoznaniu różnicowym liczyć się trzeba z możliwością powstania sprawy na tle nerwicowym lub psychopatycznym. [więcej w: , odzież termoaktywna, logopeda warszawa, olejek makadamia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Uszkodzenie jednego z tych miejsc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czyny impulsywne nie muszą jednak bynajmniej przebiegać z jakościową zmianą świadomości. W przypadkach tych nie ma nie- pamięci. Przestępca może szczegóły dokonanego czynu Opisać jak najdokładniej. nie potrafi tylko wyjaśnić, dlaczego w danej chwili nie uświadamiał sobie ka- ralności i następstw czynu. W niektórych przypadkach nie można nawet stwier- dzić wybitniejszego zwężenia pela świadomości. Osobniki te popełniają czyny impulsywne, np. ekshibicjonizm, usiłowanie gwałcenia, czyny nierządne z nie- letnimi, kradzieże, ci nawet zawilsze przestępstwa w taki sposób, jak gdyby w chwili dokonywania tych czynów rozumieli znaczenie czynu i byli zdolni kierować swoim postępowaniem. Skłonności te, których nie było przed przej- ściem zapalenia mózgu, da się wytłumaczyć tylko obniżeniem uczuciowości wyższej pochodzenia organicznego. Trudności orzecznictwa psychiatryczno-są- dowego są szczególnie duże tam, gdzie nie ma otępienia. Sądowi trudno jest wówczas dowieść, że chodzi o chorobę psychiczną, ograniczającą w znacznym stopniu lub nawet znoszącą zdolność kierowania postępowaniem. CHARAKTEROPATIA PO PRZYZAKAŹNYM ZAPALENIU MÓZGU (CHARACTEROPATHIA POST MENINGO-ENCEPHALITlPEM P ARAINF-ECTIOSAM) Jest to jedno z naj trudniej szych zagadnień diagnostyki psychiatrycznej ze względu na podobieństwo do psychopatii, nikle zazwyczaj objawy neurolo- giczne oraz niedostateczne dane wywiadów. Zamiast obrazu klinicznego podam tu przykład kazuistyczny: Przypadek nr 31. 26-letnia S. R. po wielu awanturach, które robiła mężowi na tle zazdrości (raz rzuciła się na niego z tasakiem), dokonała w r. 1953 potwor- nego przestępstwa. Rzuciła się najpierw na męża z nożem i młotkiem, a gdy ten uciekł, zniszczyła urządzenie mieszkania, podarła pieniądze, rozbiła młotkiem radio, . po czym pobiła młotkiem po głowie śpiące dzieci w wieku lat 4 i 1, ciężko je oka- leczając, następnie usiłowała odebrać sobie życie, przecinając sobie przeguby rąk i bijąc się młotkiem po glowie. Gdy po pewnym czasie odzyskała przytomność, za-. częła się ponownie bić młotkiem po głowie. Gdy weszli ludzie, okazywala rozpacz, całowala dzieci po nogach. Nie zdradzała niepamięci. [przypisy: , logopeda warszawa, badania psychologiczne, infekcje intymne ]

Comments Off

« Previous Entries