Posts Tagged ‘kurs sep’

F. Morel (1932) stwierdzil w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

F. Morel (1932) stwierdził w majaczeniu drżennym obecność mroczków pozy- tywnych w postaci plam przeźroczystych różnej wielkości i kształtu, o wyglą- dzie pudru, dymu czy mgły, widzialnych łatwiej jednoocznie. Punkty te i plamki zlewają się, uzupełniają i przekształcają w przedmioty i obrazy omamów wzro- kowych. Na tym samym polega prawdopodobnie objaw czytania z czystej kartki. I tu ostateczne wyjaśnienie, chociaż zjawisko jest natury obwodowej, musi mieć charakter raczej teorii ośrodkowego pochodzenia omamów. Lhermitte i in. opisali omamy, wywołane przez ogniska chorobowe w oko- licy szypuł mózgowych. Jest jednak rzeczą nader wątpliwą, czy można zwidy- wariia te zaliczyć do omamów prawdziwych, gdyż chodzi tu raczej o wyobra- żenie spostrzegawcze, pozbawione sądu realizującego, tego nieodzownego skład-: nika omamu, na co neurolodzy zazwyczaj nie zwracają dostatecznej uwagi. Gilarowski (1949) przypisuje układowi współczulnemu zasadniczą rolę w pow- stawaniu omamów, jednakże widzi w nich wyraz schorzenia całego mózgu, a więc zarówno układu podkorowego, jak i kory. Kandinski za omamy praw- dziwe uważał tylko te, które mają charakter spostrzeżeń przedmiotowych, prze- żywanych w przestrzeni zewnętrznej, podczas gdy opisane przez niego (na 40 lat przed Clerambault) omamy rzekome, czyli tzw. pseudohalucynacje, umiejscowione są w przestrzeni wewnętrznej i pozbawione przedmio- towości. Zespól Clerambault-Kandinskiego składa się -z omamów rzekomych i myśli natrętnych (rnantismus). Jest to wyraz automatyzmu psychicznego. Chociaż między analogicznymi zjawiskami fizjologicznymi – jak widziadła w marzeniu sennym i snach hipnagogicznych – a omamami patologicznymi są przejścia ilościowe i podobieństwo struktury, to jednak uważa się omamy pa- tologiczne za nową jakość w rozwoju psychozy. Nowa ta jakość da się wyizo- lować tylko sztucznie, drogą analizy psychologicznej. W rzeczywistości jest ona nierozłącznym składnikiem zespołu psychotycznego, gdyż wiąże się koniecznie z szeregiem innych objawów, jak zaburzenia świadomości, urojenia, rozpad oso- bowości lub naruszenie jej struktury, zaburzenia życia afektywnego itd. Zoba- czymy zresztą później w części szczegółowej, że omamy nie są izolowanym pierwiastkiem, lecz że dadzą się zrozumieć tylko z punktu widzenia całościowo pojętej osobowości psychofizycznej chorego. [więcej w: , uprawnienia sep, kurs sep, tusz do rzęs ]

Comments Off