Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Badanie aprakcji. Apraksja innerwacyjna wychodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie aprakcji. Apraksja innerwacyjna wychodzi na jaw, gdy po- lecimy choremu wykonywać czynności wymagające zręczności, jak szycie, kra- janie nożyczkami; gwizdanie, mlaskanie, przetykanie, wykonywanie określonych min itd. Przy apraksji ideokinetycznej nie udają się choremu proste czynności w ich zwykłej kolejności, np. związanie krawata, wciągnięcie obuwia, zapalenie pa- pierosa, pewne gesty itd. Apraksję ideacyjną wykrywamy polecając choremu wykonać czynności zło- żone wymagające zaplanowania, np. pościelenie łóżka, nakrycie stołu, posłu- żenie się kluczami, wlanie wody do szklanki, wciągnięcie i zzucie obuwia itd. Z apraksją twórczą chory zdradza się, gdy mu każemy figury geometryczne narysować, ułożyć z elementów lub ułożyć według wzoru.
ZABURZENIA ZDOLNOŚCI RACHUNKOWYCH (AKALKULIA) Nie mamy tu na myśli ogólnych objawów uszkodzenia mózgu w rodzaju za- burzeń zdolności zapamiętywania, wzmożonej przerzutności uwagi itd. Chodzi natomiast o odmianę agnozji wzrokowej występującą przy uszkodzeniu le- wego bocznego obszaru ciemieniowo-potylicznego, mianowicie gyrus angularis. U słuchowców, u których czynności liczenia i potrzebne do tego skojarzenia wiążą się ze wspomnieniami dźwięków słownych, występuje akalkulia często w przypadkach afazji sensorycznej. U ludzi, u których czynności rachunkowe przebiegają według typu słowno-ruchowego, akalkulia wiąże się często z afazją ruchową.
OGNISKOWE ZABURZENIA MOWY I PISMA Nie mamy tu oczywiście na myśli zaburzeń psychicznych, które przejawiają się w mowie i piśmie przy nie uszkodzonym aparacie neurologicznym tych czynności. U praworęcznych mowa zależy od odpowiedniej okolicy w lewej półkuli mózgowej. Na obszar, ten składa .się: a) tzw. ośrodek Wernickego w tylnej trzeciej części pierwszego za- . krętu skroniowego z przyległym płatem ciemieniowym; b) tzw. ośrodek Broca w tylnych dwóch trzecich dolnego zakrętu czo- łowego, pas triangularis i opecularis. Do obszaru tego czasem należy sąsia- dująca część przedniego zakrętu centralnego i przedniej wyspy; c) sama wyspa (insula). [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, kosmetyki naturalne, olejek cbd ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Badanie aprakcji. Apraksja innerwacyjna wychodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy badaniu nie wolno tracić z oczu nastawienia chorego wobec samego badania. Zwłaszcza wyniki badania metodami psychologii klinicznej zależą w wysokim stopniu od stanu afektywnego chorego. Badanie inteligencji wy- pada czasem bardzo źle nie dlatego, że chory ma ubytki intelektualne, lecz dlatego, że jest zupełnie obojętny, że mu nie zależy na dobrym wyniku bada- nia, że stawiane mu pytania nie obchodzą go. Czasem chory, jak przy egzami- nie, popada w stan osłupienia i ma uczucie pustki myślowej. Chwilowy ten stan nie daje miary prawdziwego poziomu inteligencji. Osobnym zagadnieniem bywa negatywizm chorych lub wprost zła wola. Zarówno symulacja, jak i dy- symulacja mogą dać, nieprawdziwy obraz stanu psychicznego. Wystrzegać się jednak trzeba również autosugestii rozpoznawczej, która pły- nie z tzw. intuicyjnych, na oko stawianych rozpoznań. Ufność lekarza zaślepia go. Widzi wówczas tylko te objawy, które odpowiadają jego apriorycznej kon- cepcji, ślepy zaś jest na objawy niezgodne z nią. Przy ocenie rozpoznawczej brać musimy pod uwagę całość osobowości chorego, gdyż te same zjawiska mogą mieć różne znaczenie na tle całej osobowości. Np. urojenia fantastyczne i bezkrytyczne przy nieupośledzonym sensorium przemawiają za procesem otę- pieniowym. Ten sam objaw trzeba jednak inaczej wartościować w przypadku majaczenia. Omamy czuciowo-ustrojowe są znamienne dla schizofrenii tylko przy nieupośledzonym sensorium. Negatywizm nie musi być cechą katatonii, gdyż może być spowodowany onieśmieleniem w danej sytuacji. Podkreślić też trzeba, że ujemny wynik naj dokładniejszego badania psychiatrycznego nie do- wodzi bynajmniej zdrowia psychicznego. Roztropny psychiatra z zasady nie daje nikomu świadectwa zdrowia, zwłaszcza osobom, które się o takie świa- .dectwo ubiegają. Co najwyżej można poświadczyć, i to w jak naj ostrożniej- szych słowach, że przeprowadzone badanie psychiatryczne nie ujawniło obja- wów choroby psychicznej. W przypadkach tych najlepiej jest zaproponować zainteresowanemu poddanie się obserwacji klinicznej . [podobne: , deratyzacja warszawa, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Stomatolog Kraków ]

Comments Off