Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Przejscia miedzy zludzeniami a omamami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przejścia między złudzeniami a omamami pochodzą zazwyczaj stąd, że trudno jest badającemu rozstrzygnąć, czy w danym przypadku chodzi o iluzję, czy o czyste omamy. Trudności te powstają szczególnie wobec spo-• strzeżeń z zakresu czucia, smaku, powonienia i doznań ustroj owych. 1. Omamy wzrokowe (hallucinationes visuales) polegają na zwidywa-• niu się przedmiotów spostrzegania wzrokowego. W chwili ich przeżywania. chory jest przekonany o rzeczywistości tego, co widzi. Jeżeli tego przekonania, tj. sądu realizującego brak, to trudno mówić o omamach. Tak zwane powidoki, czyli obrazy następcze, polegają również na zwidywaniu się czegoś, czego w rze-• czywistości nie ma, ani na chwilę jednak nie opuszcza nas pewność, że to się: nam tylko zdaje. Podobnie mroczki, podwójne widzenie, ksantopia itp. nie na- leżą do omamów. Omamy wzrokowe mogą mieć charakter . spostrzeżeń elemen-• tarnych, jakby tylko samych wrażeń zmysłowych. Może więc tu chodzić o błyski, odblaski, punkty, plamki, cienie itd. nie układające się w żadne zrozumiałe struktury. Omam taki nazywa się photoma lub photopsia. Właściwe omamy są natomiast pełnymi spostrzeżeniami przedmiotów martwych lub żywych rozma- itej wielkości, pozostałych w spoczynku lub poruszających się, widzialnych wy- raźnie lub niewyraźnie. Może tu chodzić o przedmiot pojedynczy albo o liczne przedmioty jednorakie lub różnorodne. Widziane w ten sposób przedmioty martwe, żywe i osoby mogą się układać w mniej lub więcej zborne sceny .. Mówimy wówczas o wizjach (visiones). Omamy wzrokowe występują z zasady przy zmienionej jakościowo świado- mości, np. w majaczeniu (delirium), jako powiew (aura) w pierwszej fazie na- padu padaczkowego, w zespołach psychotycznych mieszanych, np. majaczę- niowo-zamroczeniowych. Ich obecność w zespole amentywnym jest problema- tyczna, a w każdym razie niestwierdzalna. [więcej w: , dentysta Kraków, kosmetyki organiczne, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Przejscia miedzy zludzeniami a omamami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

MYSLENIE I INTELIGENCJA CZYNNOSCI MYSLOWE PRAWIDŁOWE Descartes (XVII w.) widział w fakcie, że człowiek myśli, podstawowy dowód jego istnienia. Wyraził to w słynnym powiedzeniu: Cogito ergo sum. Wspaniały rozwój procesów myślowych rozstrzygnął w ogóle o bezwzględnej wyższości człowieka nad całą resztą przyrody. Funkcje myślowe, czyli intelektualne, obejmuje się ogólną nazwą umysłu (mens, intellectus). Przez inteligencję rozumie się sprawność umysłu. Sprawność umysłowa, czyli intelektualna, waha się w szerokich granicach normy. Stąd mówimy o poziomie inteligencji. Poziom ten bywa wyjątkowo niezwykle wysoki, ponad normę. Określenie górnej granicy normy jest teoretycznie niemożliwe. lecz praktycznie używamy tego rodzaju określeń. Natomiast dolna granica poziomu inte- ligencji jest bardziej uchwytna. Jeżeli poziom ten jest bardzo niski, lecz jeszcze- nie tak niski, abyśmy mieli prawo mówić o niedorozwoju umysłowym, wówczas uży- wamy określenia: ociężałość umysłowa (stupiditas physiologica). Sprawność proce- sów myślowych w tych stanach jest nieszczególna, lecz mieści się jeszcze w pojęciu normy. Wysoki poziom inteligencji człowieka stoi w związku z rozwojem części czołowej mózgu, zdolnej do dalszego postępu ewolucyjnego, Z drugiej strony, spraw- ność intelektualna wzrasta tym bardziej, im bardziej człowiek ćwiczy swoje czyn- ności myślowe. Wynika stąd, że poziom inteligencji będzie przeciętnie w przyszłości coraz bardziej się podnosił. Tym samym będzie się podnosiła górna granica normy sprawności umysłowej, a prawdopodobnie i dolna granica. Wszystko to dotyczy miary przeciętnej. Samo myślenie nie jest odosobnioną władzą psychiczną. Do wyosobnienia czyn- ności myślowych dochodzimy tylko drogą analizy. W istocie bowiem myślenie jest integralnie związane z resztą życia psychicznego, chociaż rozmaite czynności skła- dowe mogą wykazywać rozmaity stopień rozwoju. [więcej w: , powiększanie piersi, gabinety stomatologiczne, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

« Previous Entries