Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

W powstawaniu chorób psychicznych masa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W powstawaniu chorób psychicznych masa dziedziczna współdziała z wpływami środowiska. ,w piśmiennictwie polskim Pieńkowski (1937) poświęcił dużo uwagi zagad- nieniu powstawania tzw. chorób dziedzicznych i mechanizmu ich dziedzicze- nia. Przypisując rozstrzygające znaczenie nie tyle kombinacjom hipotetycznych genów co mutacjom, autor ten powiedział wówczas: “Jednym z najbliższych zadań nauki o dziedziczeniu będzie poznanie mutacji u człowieka i dążenie -do takiej zmiany warunków zewnętrznych, by mutacje patologiczne zmniej- szyć, a tym samym nie dopuścić do ich rozsiewania się. Być może, że ten kie- runek przeciwstawi się z czasem jednostronnemu i nieco dogmatycznemu ujmo- waniu zjawisk dziedziczenia jedynie w płaszczyźnie praw Mendla”. Częstość j ilość mutacji zależy nie tylko od pewnej wrodzonej gotowości, ale i od wpły- wów świata otaczającego, Czynniki wywołujące mutację można podzielić na dwie grupy: czynniki wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. 1. Do czynników wewnątrzpochodnych zaliczamy: a) czynniki związane z masą dziedziczną, mniej lub więcej skłonną do mu- tacji (wrodzona gotowość mutacyjna); b) prawdopodobne zmiany zachodzące w cytoplazmie komórek – np. chro- mutacje, chociaż zjawiska tego nie umiemy wyjaśnić. c) wiek komórek – np. łatwiej mutują komórki, w których występują częste podziały, także starzejąca się komórka łatwiej ulega mutacjom; d) krzyżowanie 2 ras o znacznych różnicach w cechach również pomnaża mutacje, chociaż zjawiska tego nie umiemy wyjaśnić. 2. Do czynników mutacyjnorodnych zewnątrzpochodnych za- liczamy głównie na podstawie spostrzeżeń dokonanych nad mutacjami doświad- czalnymi: a) krótkie fale, w szczególności promienie rentgenowskie i radowe; b) działanie zmian temperatury zewnętrznej; c) czynniki chemiczne – jeszcze nie zbadane co do drogi działania; d) domestykacja -zwierząt, która wywołuje znacznie częstsze występowanie mutacji. Dotyczy to np. takich cech, jak barwnik, długość włosa i wzrost. [przypisy: , korekcja wzroku, ból pleców, odzież bhp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

W powstawaniu chorób psychicznych masa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHARAKTEROPATIA PO ZATRUCIU TALEM Przypadek nr 32. Otępienie i charakteropatia po zatruciu talem u dziecka. P. L. ur. 20. IV. 1940 r., 7 z siedmiorga rodzeństwa, obciążenia dziedzicz- nego nie stwierdzono, rozwijała się jako dziecko bardzo dobrze, charakter miała dobry, umysłowo bardzo bystra, świadectwo II klasy podstawowej r. szk. 1949/50 celujące. We wrześniu 1949 r. uległa zatruciu, prawdopodobnie trutką na szczury, .zawierającą tal. Przebywała 5 dni w szpitalu. Matka podaje, że wystąpiły u niej wymioty, biegunka, że skarżyła się na ból głowy i brzucha. Po opuszczeniu szpitala czuła się osłabiona, skarżyła się jeszcze do roku na bóle w nogach i brzuchu, także na ból gardła, nie mogła gryźć ani jeść twardych pokarmów, zaczęła gorzej wy- .mawtać, śliniła się obficie, włosy wychodziły jej przy czesaniu bez bólu, aż niemal zupełnie wyłysiała, później jednak odrosły jej. Stopniowo zmieniał się jej charakter i obniżała bystrość umysłu. Stała się psotna, nieposłuszna, nie interesowała się szkołą, uciekała z domu, włóczyła się. Któregoś dnia nie załatwiła zakupów i nie umiała wyjaśnić co zrobiła z pieniędzmi. Mówiła coraz gorzej i coraz mniej. Umiesz- czono ją w jednej z klinik neurologicznych. Po dłuższej obserwacji wezwano rodzi- ców pismem z dnia 10. I. 1951 do odebrania dziecka, gdyż nie stwierdzono “żadnej choroby nerwowej ani psychicznej; niewłaściwe zachowanie się spowodowane jest istniejącą u dziecka psychopatią, która wymaga odpowiedniego wychowania”. W rok później umieszczono ją w jednym ze szpitali psychiatrycznych. Przebywała tu od 10. I. do 26. VI. 1952 r. Rozpoznano błędnie schizofrenię dziecięcą i zastosowano intensywne leczenie wstrząsami elektrycznymi, oczywiście bez wyniku. Chora prze- bywała w Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku od dnia 6. XI. do 18. XII. 1952. Stwierdzono tu następujący obraz kliniczny. St.an ogólny dziecka dość dobry. Uzębienie zniszczone próchnicą. Neurologicznie: obfity ślinotok przy rzadkich ruchach połykowych. Język obłożony grubym nalotem, ruchy języka dziecko wykonuje z trudem. Mowa anartryczna. Lekki zez zbieżny. Stan psychiczny: dziecko nadmiernie ruchliwe i pobudliwe, nastrój euforyczny, wydaje źle artyku- łowane okrzyki, podbiega do wszystkich, tuli się jak malutkie dziecko, głaszcze.. obejmuje, wszystko chwyta, biega po sali, nie może usiedzieć na miejscu, to znowu grozi pantoflem, wypowiada brzydkie przezwiska, gniew dziecka przechodzi jednak natychmiast w wesołość (labilitas). Łączność afektywna dziecka z otoczeniem bardzo dobra, syntoniczna, afekt dostosowany do podniet, dobrze modulowany. Odpowied- nimi podnietami można u dziecka wywołać z łatwością radość, niezadowolenie, współczucie i żal, że komuś zrobiło przykrość, nawet chęć sprawienia przyjem- ności. Chociaż i wywiad i obserwacja wskazują na daleko posunięte obniżenie uczu- ciowości wyższej, to jednak z badania wynika, że uczucia moralne nie są dziecku obce i że możliwa jest nawet refleksja nad własnym postępowaniem, np. zabrało komuś lalkę i nie chciało oddać, ale po chwili powiedziało do siebie “złodziejka” i lalkę oddało. Poziom inteligencji bardzo niski, badanie jej trudne z powodu nad- miernej przerzutności uwagi i ruchliwości dziecka. Z poszczególnych urywkowych wypowiedzi dziecka wynika, że posiada ono słownik, odpowiadający poziomowi wykształcenia i poprzedniej inteligencji. Dziecko rozumie większość poleceń i zwykle zaczyna je wykonywać poprawnie, lecz już, po chwili zapomina o tej czynności i zajmuje się czym innym. Słów używa poprawnie, chociaż rzadko buduje dłuższe zdania. Umie podpisać się i czasem daje się skłonić do czytania. Zdolność zapamię- tywania w wysokim stopniu upośledzona, tak że dziecko nie przyswaja sobie no- wych wiadomości. [podobne: , dieta i odchudzanie, pierścionek zaręczynowy, korekcja wzroku ]

Comments Off

« Previous Entries