Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Dla poparcia celów politycznych stworzono

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dla poparcia celów politycznych stworzono niby-nau- kową teorię wyższych i niższych ras ludzkich. Mit najwyższej i czystej fasy germańskiej musiał mieć podbudowę teoretyczno-biologiczną. Znaleziono ją w niezmiennych, nieśmiertelnych genach, które rozstrzygają o przynależności albo do rasy panów, albo do rasy niewolników. Geny chorobonośne prowadzą do zwyrodnienia rasy. W imię tych twierdzeń wydawano ustawy steryliza- cyjne, stosowano eutanazję, mordowano miliony ludzi przynależnych do ras – “niższych”, mordowano też tysiące psychicznie chorych. Z zakrojonych na olbrzymią miarę badań dziedziczności wyszły nader nikłe lub wprost błędne wyniki. Uznano, że pląsawica Huntingtona dziedziczy się według typu domi- nującego, a padaczka według typu recesywnego. Co do oligofrenii, to wielką jej część uznano za dziedziczącą się wedlug typu recesywnego, chociaż lekkie jej postacie miałyby się dziedziczyć i według typu dominującego. Podobnie cyklofrenia miałaby się dziedziczyć według jednego i drugiego typu. Co do schizofrenii zdania były podzielone, przeważało jednak zdanie, że głównie mamy tu do czynienia z typem recesywnym. Te same zasady usiłowano na- ciągnąć i do psychopatii.. Wyniki -tych badań starano się poprzeć rozległym: materiałem statystycznym, którego wymowa była zresztą pełna sprzeczności. Najstarsze . zestawienia statystyczne, które zadawały kłam zastosowalności praw Mendla do badań dziedziczności chorób psychicznych, pochodzą od Kol- lera (1895) i Diema (1905), a następnie od Jollyego (1913). Wyniki tych sta- tystyk do tego stopnia urągały prawom Mendla, że uległy przeoczeniu, czy też zapomnieniu. [patrz też: , kosmetyki naturalne, integracja sensoryczna, sklep kolagen ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Dla poparcia celów politycznych stworzono

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Omamy czysto dotykowe zdarzają się rzadko (h. haptiles). Chorzy odczuwają łażące po ciele owady, oddziaływania promieni i prądów lub nie- określone doznania skórne, które przypisują przyczynom urojonym. Daleko częściej wiążą się dotykowe omamy z ustrojowymi, tworząc wspólne spostrze- żenia, nierzadko wzbogacone o omamy innych modalności .: Chorzy czują, że się ich bije, elektryzuje, przypala, wywołuje u nich łechtaniem lub oddziaływa- niem na odległość przeżycia płciowe przyjemne lub przykre. Od parestezji odróżniają się te omamy swoim pochodzeniem zewnętrznym, są bowiem ro- bione przez kogoś z zewnątrz. I tu więc następuje rzutowanie na zewnątrz w znaczeniu obiektywizacji. Omamy ustrojowe są bardzo częste szczególnie w schizofrenii. Chorzy czują, że się im płuca wysysa, mózg ściska, że się ich w nocy gwałci, że się ich członki wbrew ich woli wprawia w ruch, albo że ich narząd mowy uruchamia się, tak że wychodzi z nich bez ich udziału mowa. Bogactwo przeżyć omamowych w tej dziedzinie jest przeogromne. W majaczeniu drżennym zdarza się, że chorzy leżąc przeżywają swoją pracę zawodową. Dzieje się to wskutek harmonijnego sprzężenia omamów ruchowo- -czuciowych z odpowiednimi omamami wzrokowymi, słuchowymi i nawet in- nymi. Chorzy ci doznają niekiedy wrażenia, że podstawa, na której spoczy- wają, chwieje się lub przedmioty dokoła stają się ruchome. Może to polegać na omamach przedsionkowych, dających choremu wrażenie unoszenia się lub spadania. Bóle również mogą być pochodzenia omamowego, chociaż w praktyce trudno je odróżnić od prawdziwych bólów organicznego lub czynnościowego pochodzenia. Ponieważ zmysł dotyku jest złożony, można sobie wyobrazić ha- lucynowanie w zakresie składowych zmysłu czucia. W ten sposób powstają omamy bólowe (h. dolorosae), omamy zimna lub gorąca, lub czyste omamy dotykowe. Te omamowe wrażenia zmysłowe dają w wielu przykładach wyj aś- . nienie podmiotowych skarg, wypowiadanych zwłaszcza przez schizofreników. Bardzo często jednak trudno nam przeprowadzić różnicowanie między oma- mami tego typu a rozlicznymi parestezjami, na które żalą się histerycy. Zwykle omamy doznają interpretacji urojeniowej, podczas gdy parestezje histeryczne pozostają w granicach dolegliwości hipochondrycznych: W wielu wypadkach chodzić może o iluzje, a nie o omamy. [podobne: , bielizna nocna, powiększanie piersi, integracja sensoryczna ]

Comments Off

« Previous Entries