psychiatra warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Badanie tych samych zjawisk

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie tych samych zjawisk u człowieka napotyka ogromne trudności, gdyż doświadczeniach nie może być mowy. Tak jak nikt dotąd bezpośrednio na człowieku nie dowiódł słuszności praw Mendla, tak samo nikt nie miał możności wykazania, że mutacje istotnie zachodzą          u człowieka. Wszystkie wnioski w tych zagadnieniach opierają się na analogii lub mają charakter niepewnych dowodów pośrednich opartych na badaniach genealogicznych, badaniu rodzin, bliźniaków itd. Mimo pewności siebie, jaka przebija z wielu prac mendelistów, nikt nie udowodnił, że zachodzi u człowieka zjawisko rozszczepienia się i łączenia czynników dziedzicznych w szeregu pokoleń, z występowaniem    odpowiednich fenotypów w klasycznych stosunkach liczbowych (Pieńkowski). Dowodów na istnienie mutacji u człowieka jest jeszcze mniej. Niemniej przyjmuje się, że człowieka można pod tym względem porównać ze zwierzętami udomowionymi, u których mutacje są częstsze niż u szczepów dzikich. Przeważnie chodzi tu o mutacje patologiczne, co wyraża się zmniejszoną odpornością i gorszym przystosowaniem do warunków życia. Łatwiej jest u człowieka stwierdzić cechy chorobliwe niż nowe cechy prawidłowe. Dlatego też wśród cech dziedzicznych powstałych u człowieka drogą mutacji więcej można powiedzieć o. cechach chorobliwych. Nie wynika z tego, jakoby wszystkie mutacje miały prowadzić do wytworzenia cech patologicznych. Zdaniem niektórych cecha powstała drogą mutacji wymaga dużo czasu, mianowicie co najmniej pięciu pokoleń                      i małżeństwa wśród krewnych, aby pojawiły się cechy patologiczne. Przyjmuje się np., że głuchoniemota, choroba Friedreicha i karłowatość dziedziczna powstały przez utrwalenie dziedziczne cech nabytych jeszcze w XVII wieku. Niektórzy widzą w mutacjach istotną przyczynę          powstawania chorób dziedzicznych. Mogą one zależnie od swego charakteru albo łepiej przystosować .do życia, albo prowadzić do zwyrodnienia. W warunkach dzikich mutacje szkodliwe zmniejszają zdolność do życia, wskutek czego osobniki te drogą selekcji i doboru naturalnego wymierają . [patrz też: autyzm terapia, integracja sensoryczna, osrodek leczenia uzaleznien ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Badanie tych samych zjawisk

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W społeczeństwach ludzkich osobniki z cechami chorobliwymi podlegają ochronie, gdyż cechy te w pewnej mierze mogą być uleczalne,           a ponadto osobniki te mogą posiadać inne cechy społecznie dodatnie. Życie społeczne nastręcza najwięcej wpływów emocjonalnych,              to prawdopodobnie od czasu, gdy dzięki pracy zaczęła się wytwarzać świadomość więzi społecznej. Odpowiada to okresowi wynalezienia pierwszych narzędzi pracy, posługiwania się ogniem i wprowadzenia pierwotnych praw ograniczających swobodę jednostki na rzecz dobra ogólnego. Powstały w ten sposób warunki udomowienia wpływające na wzmożenie zjawisk mutacji. Ponieważ te warunki ustawicznie           się doskonalą, a ponadto coraz więcej osobników poddawanych bywa działaniu fal krótkich, przypuszcza Pieńkowski, że z biegiem czasu powstawać będzie coraz więcej chorób dziedzicznych. Utrwalają się więc dziedzicznie cechy nabyte, a czynnik dziedziczny zdaje się odgrywać coraz mniejszą rolę. Nadzieje na usunięcie chorób dziedzicznych drogą ubezpłodnienia są więc beznadziejne. Podniety świata otaczającego mogą w ciągu tysiącleci doprowadzić do przekształcenia gatunków. W ten sposób człowiek ma możność wpływania na “przeznaczenie”, tkwiące w masie dziedzicznej. Wraz z preformizmem upada więc fatalizm, który do niedawna panował w stosunku do chorób dziedzicznych. Była to jedna z najważniejszych przyczyn nihilistycznej postawy leczniczej wobec dziedzicznych chorób psychicznych. Oparta na teorii Mendla nauka o dziedziczeniu cech psychicznych prawidłowych i chorobliwych zamykała oczy zupełnie lub niemal zupełnie na rolę wpływów środowiskowych w ujawnianiu się, lub powstawaniu cech. Przeprowadzano np. rozległe badania nad uzdolnionymi w pewnym kierunku rodzinami. Z zebranego materiału statystycznego starano się wyczytać prawa dziedziczenia się np. zdolności muzycznych .w rodzinie Bachów lub matematycznych w rodzinie Bernoulli. Zapominano przy tym, że dzieci wzrastające w środowisku muzykalnym kształcą w sobie               od  najwcześniejszego dziecięctwa zdolności, które bynajmniej nie są tak wielką rzadkością, jakby to można było sądzić przy uwzględnianiu wyłącznie tych osobników, którym losy pozwoliły się wybić..Janko muzykant zmarniał, gdyż znalazł się w środowisku nieprzychylnym rozwojowi jego uzdolnienia. Iluż zapoznanych geniuszów, nie obciążonych dziedzicznie, więdnie i ginie w środowisku ciemnoty, nędzy lub wojny. Wielcy malarze, artyści, śpiewacy, uczeni zawdzięczają swoją karierę niejednokrotnie przypadkowi, jakiemuś łaskawemu mecenatowi. Inter arma silent musae. W złych warunkach gospodarczych największe talenty giną nie ujawnione. Przeciwnie, w warunkach .gospodarczego rozkwitu, przy pełnym zrozumienia poparciu ze strony środowiska rozkwitają uzdolnienia. Uzdolnień tych nie potrzeba szukać w genach.     Są one powszechnym i obficie rozdzielonym darem ludzkości. Dziedziczność nie jest zagadnieniem tylko biologicznym. Jest zagadnieniem    w jeszcze wyższym stopniu socjologicznoekonomicznym. Kto zamknie oczy na wpływy środowiskowe i będzie śledził tylko mechanistyczną grę genów, ten musi popaść w doktrynerską jednostronność i dogmatyzm. Zwłaszcza psychiatria hitlerowska doszła w badaniach nad dziedzicznością do szczytów absurdu. [podobne: autyzm terapia, integracja sensoryczna, osrodek leczenia uzaleznien ]

Comments Off

« Previous Entries