Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Pokrewnym zjawiskiem jest halucynacyjne pojawienie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pokrewnym zjawiskiem jest halucynacyjne pojawienie się sobowtóra (aIter ego), opisane po raz pierwszy przez Antona w r. 1893; objaw ten należy do zespołu anozognozji Antona-Babińskiego. Przeważnie w przebiegu lewo- stronnego porażenia chory nie spostrzega tego stanu, natomiast przeżywa ha- lucynacyjme obecność leżącego obok niego sobowtóra, który byłby jak gdyby produktem regeneracji imaginacyjnej półschematu ciała usuniętego ze świa- domości na drodze autoamputacji (Potzl 1924). Próbowano genezę tego rozdwo- jenia schematu ciała wyprowadzać filogenetycznie z faktów biologicznych pow- stawania dwóch indywiduów z przepołowionego ciała robaków albo ontogene- tycznie – z możliwości powstania dwóch bliźniaków z pierwszej komórki za- rodkowej. W ornamach wzrokowych hemiplegików sobowtór występuje czasem jako bliźniak jednojajowy – ten brat dotknięty bywa porażeniem połowiczym, sam chory jest anozognostycznie zdrowy. W związku z tymi spostrzeżeniami powstało pojęcie autoskopii (heautoskopii), które rozciąga się czasem zbyt daleko, nawet na zjawiska prawidłowe w rodzaju widzeń hipna- gogicznych lub hipnopompicznych, obrazów ejdetycznych, marzeń na jawie (Lu- kianowicz 1958). Zjawiska te określa się nazwą parahalucunacyj- nych. Poeck i Orgass (1964) opisali przypadek perornelii z wykształconymi przeźy- ciami fantomowymi, które powstały według spostrzeżeń dokonywanych na drugich ludziach i to spostrzeżeń wyłącznie wzrokowych. Osobnik ten np. liczył na nieistniejących palcach, dotykał podanej mu ręki i czuł jej ciepłotę itd. Na tej podstawie autorzy dochodzą do wniosku, że poczucie schematu ciała jest fi- Zjologiczną funkcją ośrodkowego układu nerwowego, dojrzewającą .autono- TIlicznie. Do jej ujawnienia się wystarczy pobudzenie jednej jakości zmysło- wej: albo sensomotorycznej, albo wzrokowej, jak w opisanym przypadku. Ba- dania nad psychopatologią przeżyć kompensacyjnych, związanych z zagadnie- niem zaburzeń schematu ciała, dalekie są jeszcze od zakończenia i wymagać będą w przyszłości jak naj ściślejszej współpracy psychiatrów i neurologów Z obeznanymi z psychopatologią psychologami. Zespołowe te badania powinno się przeprowadzić wśród osobników, którzy wskutek wad rozwojowych przyszli na świat z brakiem kończyn lub ze zniekształceniami. Z pojedynczych spo- :strzeżeń zdaje się wynikać, że osobnicy ci posiadają prawidłowe poczucie sche- matu ciała, które stanowi psychiczną kompensację powstałą samoczynnie, wbrew anatomicznej rzeczywistości. [więcej w: , proktolog, infekcje intymne, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Pokrewnym zjawiskiem jest halucynacyjne pojawienie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czyny impulsywne nie muszą jednak bynajmniej przebiegać z jakościową zmianą świadomości. W przypadkach tych nie ma nie- pamięci. Przestępca może szczegóły dokonanego czynu Opisać jak najdokładniej. nie potrafi tylko wyjaśnić, dlaczego w danej chwili nie uświadamiał sobie ka- ralności i następstw czynu. W niektórych przypadkach nie można nawet stwier- dzić wybitniejszego zwężenia pela świadomości. Osobniki te popełniają czyny impulsywne, np. ekshibicjonizm, usiłowanie gwałcenia, czyny nierządne z nie- letnimi, kradzieże, ci nawet zawilsze przestępstwa w taki sposób, jak gdyby w chwili dokonywania tych czynów rozumieli znaczenie czynu i byli zdolni kierować swoim postępowaniem. Skłonności te, których nie było przed przej- ściem zapalenia mózgu, da się wytłumaczyć tylko obniżeniem uczuciowości wyższej pochodzenia organicznego. Trudności orzecznictwa psychiatryczno-są- dowego są szczególnie duże tam, gdzie nie ma otępienia. Sądowi trudno jest wówczas dowieść, że chodzi o chorobę psychiczną, ograniczającą w znacznym stopniu lub nawet znoszącą zdolność kierowania postępowaniem. CHARAKTEROPATIA PO PRZYZAKAŹNYM ZAPALENIU MÓZGU (CHARACTEROPATHIA POST MENINGO-ENCEPHALITlPEM P ARAINF-ECTIOSAM) Jest to jedno z naj trudniej szych zagadnień diagnostyki psychiatrycznej ze względu na podobieństwo do psychopatii, nikle zazwyczaj objawy neurolo- giczne oraz niedostateczne dane wywiadów. Zamiast obrazu klinicznego podam tu przykład kazuistyczny: Przypadek nr 31. 26-letnia S. R. po wielu awanturach, które robiła mężowi na tle zazdrości (raz rzuciła się na niego z tasakiem), dokonała w r. 1953 potwor- nego przestępstwa. Rzuciła się najpierw na męża z nożem i młotkiem, a gdy ten uciekł, zniszczyła urządzenie mieszkania, podarła pieniądze, rozbiła młotkiem radio, . po czym pobiła młotkiem po głowie śpiące dzieci w wieku lat 4 i 1, ciężko je oka- leczając, następnie usiłowała odebrać sobie życie, przecinając sobie przeguby rąk i bijąc się młotkiem po glowie. Gdy po pewnym czasie odzyskała przytomność, za-. częła się ponownie bić młotkiem po głowie. Gdy weszli ludzie, okazywala rozpacz, całowala dzieci po nogach. Nie zdradzała niepamięci. [przypisy: , logopeda warszawa, badania psychologiczne, infekcje intymne ]

Comments Off