Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Dynamika rozwoju osobniczego zalezna jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dynamika rozwoju osobniczego zależna jest zarówno od dzia- łania tego wewnątrzustrojowego czynnika, jak i od kształtującego, pogarszają- cego lub wyrównującego wpływu czynników zewnątrzustrojowych. Wynikiem tej walki bywa stan aktualny, który przychodzi nam ocenić. Co ten stan po”: przedziło, to pozostaje często nie wyjaśnione. Byłoby wielkiem błędem, mimo tych trudności, poprzestawać na statycznym ujmowaniu zagadnienia psychopatii i charakteropatii. Dążeniem naszym powinno być ujmowanie genetyczne, dyna- miczne, rozwojowe, historyczno-dialektyczne tego, co nazywamy status prae- sens. Zagadnienie charakteropatii ma swój znacznie szerszy, filozoficzno-etyczny aspekt. Skłonności nie etyczne i przestępcze człowieka, które przywykliśmy oceniać w sposób moralizatorski, są w rzeczy samej zdeterminowane przez pra- widłowy lub patologicznie zmieniony stan mózgu. Doświadczenia z zabiegami psychochirurgicznymi nie pozostawiają już najmniejszej wątpliwości, że istnieje techniczna możliwość przeistoczenia najuczciwszego człowieka za pomocą noża chirurgicznego w szubrawca i przestępcę. Można człowieka pozbawić etyki, znisz- czyć mu charakter .. Tak w świetle tych ujemnych osiągnięć nowoczesnej tech- niki wyglądają podstawy naukowo-etyczne naszego prawodawstwa i naszej obyczajowości? Gzy mamy prawo mówić o winie i karze, czy mamy prawo wiel- bić i nagradzać zasługi? Możemy się wewnętrznie zżymać na biologizację etyki, niemniej musimy się pogodzić z faktem, że poczucie etyczne zależy od orga- nicznych warunków zdrowia psychicznego, tak jak brak poczucia etycznego jest zawsze patologicznym stanem ubytkowym, wywołanym przez uraz poro- dowy, przez stany zapalne mózgu, przez inne choroby organiczne ośrodkowego układu nerwowego, wreszcie nawet sztucznie, drogą Ieukotomii przedczołowej. Gdyby do totalnej władzy dorwał się paranoik, dzisiejsza technika umożliwiłaby urzeczywistnienie masowego eksperymentu psychochirurgicznego, który znisz- czyłby charakter ogromnycli zbiorowisk ludzkich. Przykład samorzutnie lub operacyjnie powstałych charakteropatii organicznych jest tylko drobnym przy- kładem takiej tragicznej utopii. [więcej w: , implanty Warszawa, olejek arganowy, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Dynamika rozwoju osobniczego zalezna jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie tych samych zjawisk u człowieka napotyka ogromne trudności, gdyż doświadczeniach nie może być mowy. Tak jak nikt dotąd bezpośrednio na człowieku nie dowiódł słuszności praw Mendla, tak samo nikt-nie miał możności wykazania, że mutacje istotnie zachodzą u człowieka. Wszystkie wnioski w tych zagadnieniach opierają się na analogii lub mają charakter niepewnych dowo- dów pośrednich opartych na badaniach genealogicznych, badaniu rodzin, bliź- niaków itd. Mimo pewności siebie, jaka przebija z wielu prac mendelistów, nikt nie udowodnił, że zachodzi u człowieka zjawisko rozszczepienia się i łą- czenia czynników dziedzicznych w szeregu pokoleń, z występowaniem odpo- wiednich fenotypów w klasycznych stosunkach liczbowych (Pieńkowski). Do- wodów na istnienie mutacji u człowieka jest jeszcze mniej. Niemniej przyj- muje się, że człowieka można pod tym względem porównać ze zwierzętami udomowionymi, u których mutacje są częstsze niż u szczepów dzikich. Prze- ważnie chodzi tu o mutacje patologiczne, co wyraża się zmniejszoną odpor- nością i gorszym przystosowaniem do warunków życia. Łatwiej jest- u czło- wieka stwierdzić cechy chorobliwe niż nowe cechy prawidłowe. Dlatego też wśród cech dziedzicznych powstałych u człowieka drogą mutacji więcej można powiedzieć o. cechach chorobliwych. Nie wynika z tego, jakoby wszystkie mu- tacje miały prowadzić do wytworzenia cech patologicznych. Zdaniem niektó- rych cecha powstała drogą mutacji wymaga dużo czasu, mianowicie co naj- mniej pięciu• pokoleń i małżeństwa wśród krewnych, aby pojawiły się cechy patologiczne. Przyjmuje się np., że głuchoniemota, choroba Friedreicha i kar- łowatość dziedziczna powstały przez utrwalenie dziedziczne cech nabytych jeszcze w XVII wieku. Niektórzy widzą w mutacjach istotną przyczynę pow- stawania chorób dziedzicznych. Mogą one zależnie od swego charakteru albo łepiej przystosować .do życia, albo prowadzić do zwyrodnienia. W warunkach dzikich mutacje szkodliwe zmniejszają zdolność do życia, wskutek czego osob-• niki te drogą selekcji i doboru naturalnego wymierają . [patrz też: , Zdrowa żywność, Prywatne przedszkole Kraków, implanty Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries