Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

MYSLENIE I INTELIGENCJA CZYNNOSCI MYSLOWE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

MYSLENIE I INTELIGENCJA CZYNNOSCI MYSLOWE PRAWIDŁOWE Descartes (XVII w.) widział w fakcie, że człowiek myśli, podstawowy dowód jego istnienia. Wyraził to w słynnym powiedzeniu: Cogito ergo sum. Wspaniały rozwój procesów myślowych rozstrzygnął w ogóle o bezwzględnej wyższości człowieka nad całą resztą przyrody. Funkcje myślowe, czyli intelektualne, obejmuje się ogólną nazwą umysłu (mens, intellectus). Przez inteligencję rozumie się sprawność umysłu. Sprawność umysłowa, czyli intelektualna, waha się w szerokich granicach normy. Stąd mówimy o poziomie inteligencji. Poziom ten bywa wyjątkowo niezwykle wysoki, ponad normę. Określenie górnej granicy normy jest teoretycznie niemożliwe. lecz praktycznie używamy tego rodzaju określeń. Natomiast dolna granica poziomu inte- ligencji jest bardziej uchwytna. Jeżeli poziom ten jest bardzo niski, lecz jeszcze- nie tak niski, abyśmy mieli prawo mówić o niedorozwoju umysłowym, wówczas uży- wamy określenia: ociężałość umysłowa (stupiditas physiologica). Sprawność proce- sów myślowych w tych stanach jest nieszczególna, lecz mieści się jeszcze w pojęciu normy. Wysoki poziom inteligencji człowieka stoi w związku z rozwojem części czołowej mózgu, zdolnej do dalszego postępu ewolucyjnego, Z drugiej strony, spraw- ność intelektualna wzrasta tym bardziej, im bardziej człowiek ćwiczy swoje czyn- ności myślowe. Wynika stąd, że poziom inteligencji będzie przeciętnie w przyszłości coraz bardziej się podnosił. Tym samym będzie się podnosiła górna granica normy sprawności umysłowej, a prawdopodobnie i dolna granica. Wszystko to dotyczy miary przeciętnej. Samo myślenie nie jest odosobnioną władzą psychiczną. Do wyosobnienia czyn- ności myślowych dochodzimy tylko drogą analizy. W istocie bowiem myślenie jest integralnie związane z resztą życia psychicznego, chociaż rozmaite czynności skła- dowe mogą wykazywać rozmaity stopień rozwoju. [więcej w: , powiększanie piersi, gabinety stomatologiczne, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

MYSLENIE I INTELIGENCJA CZYNNOSCI MYSLOWE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

BADANIE STANU PSYCHICZNEGO Badanie stanu psychicznego dąży do ujawnienia wszystkich tych zjawisk, które opisaliśmy w rozdziale o psychopatologii ogólnej. Nie wystarczy więc dokonać opisu stwierdzonych zjawisk psychicznych, nie wystarczy przytoczyć choćby najobszerniej wypowiedzi chorego, chociaż im dokładniejszy opis, tym łatwiejsza jest kontrola wyników rozpoznawczych,. do których doszedł bada- jący. Dokładny opis z uwzględnieniem wypowiedzi chorego jest tylko środkiem do celu. Celem tym jest wydobycie z opisu zjawisk, z wywiadów, z wypowie- dzi chorego i z wszelkich innych badań objawów. Objawy te muszą być na- zwane. W historii choroby robimy to zazwyczaj w ten sposób, że po dokonaniu opisu klinicznego zamieszczamy streszczenie, które zawiera zestawienie stwier- dzonych objawów. Zestawienie tych objawów wiąże się w pewną całość, której nadajemy nazwę obrazu klinicznego. Obraz kliniczny nie musi jeszcze zawierać ostatecznego rozpoznania. Może on być jeszcze w wielu istotnych szczegółach niewykończony. Tworząca się w wyobraźni lekarza koncepcja rozpoznawcza. może być na razie ogólnikowa. Możemy np. na razie rozpoznać “jakiś zespół psychoorganiczny” albo “ostry zespół z kręgu schizofrenicznego na nieustalo- nym tle”, albo też “zespół paranoidalny prawdopodobnie na tle intoksykacji”. Pozostawiamy wówczas dalszej obserwacji wypełnienie braków naszego tym- czasowego ,rozpoznania. Tej tymczasowej koncepcji nie trzymamy się kurczowo. Jesteśmy gotowi odrzucić ją lub poprawić, gdy tylko wyjdą na jaw nowe oko- liczności, które, pozwolą ułożyć objawy w obraz kliniczny rozpoznawczo traf- niejszy. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, magnez i witamina b6, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off