Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Ogromnym utrudnieniem badania pe- diatrycznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogromnym utrudnieniem badania pe- diatrycznego jest właśnie to, że małe dziecko nie potrafi określić swoich do- znań podmiotowych. Są metody badań w klinice chorób wewnętrznych i chi- rurgicznej, których istotą jest właśnie to, że chory w określonych warunkach informuje lekarza o doznaniach bólowych. Praca okulisty lub otiatry byłaby zawieszona w próżni, gdyby chory nie udzielił lekarzowi informacji o swoich przeżyciach zmysłowych, które w swej istocie są natury psychicznej. Zbieranie wywiadu podmiotowego jest we wszystkich gałęziach medycyny wielkiej wagi, w psychiatrii odgrywa tylko szczególną rolę. Psychiatra bardzo często bywa w tym położeniu, że rodzina prosi go, aby zbadał chorego, nie mówiąc kim jest. Ludzie wyobrażają sobie, że badanie psychiatryczne wstrząśnie chorym moralnie i chcą mu tego oszczędzić. Propo- zycje takie należy stanowczo odrzucić. Przystępując do chorego, należy mu na wstępie oświadczyć, że się jest lekarzem i że chodzi o badanie lekarskie. Jeżeli chory zapyta, o jaką chodzi specjalność, nie należy ani na chwilę zwle- kać z wyjaśnieniem, że chodzi o badanie psychiatryczne. Wiadomość taka nigdy nie działa wstrząsająco na chorego. Natomiast zakłamany nastrój, jaki się wy- twarza, gdy lekarz udaje przypadkowego znajomego, dawnego kolegę ojca albo internistę, podrywa na samym wstępie zaufarlie chorego. Prędzej czy później kłamstwo to musi się wydać. Chorzy nasi bynajmniej nie są tak nieinteligentni, jak ogół czasem sądzi. Przeciwnie, ich spostrzegawczość, podejrzliwość i sub- telność odczuwania posuwają się często bardzo daleko, aż zbyt daleko. Roz- powszechnione wśród publiczności przeświadczenie, że choremu umysłowo nie należy się sprzeciwiać, jest błędne. Pewien chory zmusił swoją żonę do przy- znania. się, że jest krplową angielską. W ten sposób urojenia chorego doznają wzmocnienia. W dawnych “domach obłąkanych” choremu, który twierdził, że jest królem, dawano w rękę berło i koronę. Dzisiaj przeciwstawiamy się sta- nowczo i konsekwentnie urojeniom chorych. Nie wypada nawet lekarzowi ina- czej postępować. Chociaż tą drogą nie udaje się w przeważającej liczbie przy- padków zmniejszyć siły przekonania chorego o słuszności jego urojeń, to przy- najmniej nie popełniamy tego błędu, abyśmy swoim autorytetem dawali mu w rękę nowe dowody słuszności jego mylnych sądów. Dotyczy to także upojeń hipochondrycznych. Chorzy ci nierzadko powołują się na powagi lekarskie w swoich twierdzeniach, że cierpią na nadciśnienie tętnicze, że grozi im nagła śmierć, że mają stan przedzawałowy, kiłę utajoną lub wadę serca. Walka z orzeczeniami tych powag bywa trudna, “tym niemniej należy ona do obo- wiązków psychoterapeutycznych, które ciążą na psychiatrze od pierwszej chwili zetknięcia się z psychicznie chorym. [przypisy: , Depilacja laserowa, olej lniany, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Ogromnym utrudnieniem badania pe- diatrycznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nazwa “projekcja” (rzutowanie) pochodzi ze słownictwa przebrzmiąłych kie- runków psychologicznych, przystosowana została jednak do potrzeb nowo- czesnej psychologii klinicznej. Dostarczając badanemu podniet mniej zróżnico- wanych lub niezupełnie określonych, np. plam, obrazków, niedokończonych zdań itd., wyzwalamy u niego treści psychiczne znamienne dla jego• osobo- wości, charakteru, temperamentu, umysłowości, albo nawet pewne jakości pa- tologiczne, np. urojenia. Badany wypowiada się tu swobodnie, gdyż pośrednio. Na podstawie tych wypowiedzi możemy ustalić rodzaj i treść bodźców, ap erce- powanych przez badanego spośród różnorodnych oddziaływań zewnętrznych. Możemy też określić zakres natężenia i kierunku jego przeżyć wyobrażenio- wych i uczuciowych, a także przewidzieć kierunek i nasilenie odczynów w po- stępowaniu i działaniu. Jest również możliwe stwierdzić tą drogą pewne za- burzenia poszczególnych dziedzin osobowości, a szczególnie wyświetlić naturę czynników reaktywnych, które odegrały rolę chorobotwórczą. Ze stanowiska pawłowizmu może tu chodzić np. o wyświetlenie bodźców, które odegrały rolę podniet warunkowych w patogenezie .psychonerwicy. Sposobami psychologii klinicznej możemy badać albo stan aktualny, albo przeszłość badanego pod kątem retrospekcyjno-rozwojowym. W tym ostatnim wypadku odtwarzamy początek i przebieg danego zjawiska oraz jego zależność- od czynników wrodzonych i środowiskowych. Za przykład może tu służyć wy- wiad psychiatryczny. Badanie stanu aktualnego daje nam zasadniczo przekrój psychiki w danym okresie. Aby poznać rozwój psychiczny osobnika, musimy sięgnąć w przeszłość możliwie jak najdalej .. Mając obraz dynamiki rozwojowej osobnika, możemy wyrobić sobie sąd nawet o przyszłości życiowej badanego. [hasła pokrewne: , zagęszczanie rzęs, protetyka, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries