Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Odczyn uczuciowy chorego bywa rozmaity.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odczyn uczuciowy chorego bywa rozmaity. Najczęściej chorzy oddżiaływają gniewem, rozdrażnieniem, czasem wściekłością. Czasem zamykają się w sobie. i oddają się swoim przeżyciom, odrywając się od świata. Po zachowaniu I cho- rych, ich mimice i pantomimice możemy odgadnąć, co przeżywają. Omamy płciowe odbijają się w wyrazie twarzy jako zachwyt, podniecenie, czasem za- wstydzenie, niekiedy jako chichot, podobny do odczynu na łaskotanie. U kobiet przeżywających omamy płciowe widuje się czasem rytmiczne ruchy bioder, prężenie się ciała i oznaki przeżywanego orgazmu, u mężczyzn może przyjść do wytrysku nasienia, chociaż najczęściej podniecenie to wyładowuje się w akcie samogwałtu. 5. Omamy smakowe i węchowe (hallucinationes gustatoriae et olfactoriae) rzadko występują samodzielnie, częściej zaś w połączeniu z innymi omamami. Dla chorych potrawy mają podejrzany smak lub zapach, jedzenie pozostawia im wstrętny smak w ustach, po czym otrucie daje znać o sobie wielu innymi omamami, np. ustrojowymi. Omamy węchowe bywają najczęściej przykre: przez dziurkę od klucza wpuszcza się im gaz lub smród, w nocy usypia się ich narkotykami dla dokonania na nich gwałtu itd. W pewnych stanach chorzy odczuwają miłe, podniosłe, kadzidlane lub podniecające płciowo zapa- chy. Odczyn uczuciowy na te omamy bywa czasem bardzo silny, chodzi tu bowiem z zasady o urojenia prześladowcze, ksobne lub inne, których treść omamy zdają się potwierdzać.
ZŁUDZENIA Złudzenia (illusiones) są to spostrzeżenia rzeczywiście istniejących przed- miotów, jednakże chorobliwie zmienione. Zjawiska te występować mogą już I w prawidłowych warunkach, gdy afekt ulegnie przesadnemu pobudzeniu, np. gdy się ktoś boi napadu rabunkowego, widzi w pniu drzewa czającego się roz- bójnika, a w byle szmerze jego kroki. Złudzenia takie w stanie psychotycznym są daleko częstsze, występują niezwykle łatwo z byle przyczyny i nie ulegają tak łatwo albo w ogóle nie ulegają korekcie, Jak co do omamów, tak i co do złudzeń obowiązuje zasada, że w chwili ich przeżywania musi być przekona- nie o rzeczywistości przedmiotu spostrzeżenia. Tak zwane, parejdolie np. nie są iluzjami w psychiatrycznym znaczeniu. Wpatrując się np. w chmury, w plamy testu Rorschacha, w stare mury lub korony drzew możemy się tam dopatrzyć twarzy i głów, postaci ludzkich lub zwierzęcych, a nawet całych scen, jednakże ani na chwilę nie padamy ofiarą pomyłki, która by nam kazała zapomnieć, że widzianych przez nas przedmiotów w rzeczywistości nie .ma. [przypisy: , odżywki do rzęs, gabinet ginekologiczny, olej kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Odczyn uczuciowy chorego bywa rozmaity.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Typowe są następujące cechy charakteropatyczne: prażliwość, wybuchowość, incon- tinentia affectiva, zaleganie afektu, znaczne obniżenie uczuciowości wyższej, euforia. Rozpoznanie w tym przypadku było prawdziwym triumfem diagnostyki psychiatrycz- nej, rozpoznano bowiem organiczne podłoże zaburzeń charakterologicznych tylko na podstawie cech psychicznych, gdyż potwierdzenie neurologiczno-radiologiczne uzy- skano znacznie później, i to wśród sporów, niektórzy bowiem rozpoznawali tu psy- chopatię i histerię, opierając się na przestarzałych sprawdzianach psychologicznych. Przypadek ten. był przedmiotem kilkakrotnych ekspertyz sądowo-psychiatrycznych. CHARAKTEROPATIA ALKOHOLOWA Alkoholizm przewlekły przebiega ze znamiennymi cechami charakteropatycz- nymi, które czasem górują nad wszystkimi innymi objawami zespołu psyche- organicznego. O charakteropatii-w ścisłym znaczeniu mówimy wtedy, gdy ob- jawy otępienne są słabo wyrażone, a na pierwszym planie znajdują się objawy zwyrodnienia charakteru. Znaczenie społeczn i sądowo-psychiatryczne tego zagadnienia jest ogromne, chociaż nie przemyślano go jeszcze całkowicie we wszystkich jego konsekwencjach. I w tym wypadku nie powinno się mówić o psychopatii. Bardzo często sądzi się, że cechy charakteropatyczne alkoholika przewlekłego są nasileniem cech psychopatycznych, które jeszcze. przed powsta- niem nałogu miały znamionować osobnika. Może tak czasem bywa. Jednakże trudno przypuścić, aby psychopatów miało być tak dużo jak alkoholików cha- . rakterologicznie zwyrodniałych. Doświadczenie nie tylko jednostek, ale i ca- łych narodów wskazuje na zależność upadku obyczajów od rozpowszechnienia alkoholizmu i podniesienia się poziomu obyczajowego od wstrzemięźliwości. Na ogół w naszych warunkach nie docenia się jeszcze moralno-społecznego zna- czenia alkoholizmu. [patrz też: , implanty Warszawa, olejek cbd, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

« Previous Entries