Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Totez najlepsze wytlumaczenie genezy omamów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Toteż najlepsze wytłumaczenie genezy omamów daje nam patofizjologia wyż- szych czynności nerwowych. Mianowicie Pawłow tłumaczy omamy ża pomocą zjawiska patologicznej inercji procesu pobudzenia w sferze spostrzegania, tzn. w różnych częściach (analizatorach) kory mózgowej, odbierających bodźce eksteroceptywne lub interoceptywne. Te miejscowe zaburzenia mogą zachodzić albo w pierwszym układzie sygnałowym, powstają wówczas omamy obrazowe, albo w drugim – powstają wówczas omamy słowne, albo także w obu układach jednocześnie – wtedy powstają złożone, słowno-obrazowe omamy.
PSYCHICZNE OBJAWY OGNISKOWE Agnozje, afazje i aprakcje należą do neurologii. Psychiatra musi umieć je rozpoznawać, aby przypadek skierować do neurologa, albo aby w obja- wach tych zyskać jeden więcej dowód organicznego podłoża stwierdzanych zaburzeń psychicznych. Pomijamy tutaj szczegóły należące do podręcznika ne- urologii. Zajmują nas wyłącznie te psychiczne objawy ogniskowe, które nie- kiedy wymagają różnicowania z czynnościowymi zaburzeniami psychicznymi. Psychiczne objawy ogniskowe zależą od miejscowych uszkodzeń pewnych ana- lizatorów, Zdarza śię to w nowotworach mózgu, w sprawach urazowych, krwo- tocznych lub rozmięknieniowych, ale także w procesach rozlanych, które między innymi ogarną i dany analizator.
OGNISKOWE ZABURZENIA POZNANIA (AGNOZJE) 1. Zaburzenia poznania czuciowego (astereognosia, agnosia tactilis) polegają na utracie zdolności rozpoznawania przedmiotów za pomocą dotyku, przy nie upośledzonym czuciu. Zaburzenie to może występować jako astereognozja częściowa albo jednostronna. Wówczas ognisko znajduje się po przeciwnej stronie w płacie ciemieniowym, częściowo też w środkowej jednej trzeciej tylnego zawoju centralnego. Podobne objawy agnostyczne mogą wy- stąpić na tle neuritis n. mediani et ulnaris. 2. Zaburzenia poznania wzrokowego (agnosia visualis sive optica). Chory widzi przedmioty, lecz nie rozpoznaje ich. Ognisko znajduje się w bocznych częściach płatów potylicznych, przeważnie obustronnie. Jak w agnozji czuciowej, tak i tutaj lewa półkula zdaje się odgrywać ważniejszą rolę. Przeważnie widuje się zarazem rozległe ubytki pola widzenia. [przypisy: , badania psychologiczne, Zdrowa żywność, fizjoterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Totez najlepsze wytlumaczenie genezy omamów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chłopicki (za Claudem i Eyem) wyróżnia jeszcze tzw. omamy – iluzje, rozumiejąc pod tym mianem omamy polegające na niedokładnym rozpoznawa- niu bodźca. Omamy-iluzje wzrokowe polegają na powstawaniu zwidywań, np. ze wzorów tapet, na które chorzy w stanie zmienionego sensorium patrzą. Omamy-iluzje słuchowe polegają- np. na słyszeniu głosu w rytmicznych szme- rach lub hałasach, np. wtykaniu zegarka, w padających kroplach wody, w ryt- micznym stukocie kół jadącego pociągu itd. Zachodzi tu czasem wahanie się chorego to w stronę uznawania przedmiotowości i rzeczywistości doznawanych złudzeń, to w stronę krytycyzmu. Zdaniem Chłopickiego, im dłużej pracujemy nad wyświetlaniem omamów, tym bardziej skłaniamy się do przesunięcia gra- nicy między omamami prawdziwymi a omamami-iluzjami na korzyść tych ostat- nich. Rozróżnienia te w praktyce odgrywają niewielką rolę. Ostatecznie w kli- nice bardzo często posługujemy się sposobem prowokowania omamów. Każemy choremu wsłuchiwać się w tykanie zegarka lub w inny taki jednostajnie ryt- miczny szmer. Odróżnić w tych przypadkach omamy prawdziwe od owych omamów-iluzji jest niepodobieństwem. . Było bez liku usiłowań wytłumaczenia, w jaki sposób powstają omamy. Jedno jest dzisiaj pewne, że nie są to zjawiska jednolite i że mechanizm ich powsta- wania może być różnoraki. W teorii obwodowego pochodzenia omamów powo- ływano się na fakt, że zadrażnienie nerwów obwodowych może mieć wpływ na powstawanie omamów, np. ucisk gałek ocznych w majaczeniu wywołuje omamy wzrokowe (sposób Lipmanna), zmiana rytmu metronomu i dźwięku stroików albo zastosowanie prądu elektrycznego prowadzą do zmiany rytmu i tonu omamów słuchowych. W przypadkach tych jednak powszechnie uznano, że obwodowe pobudzenie nerwów wprawdzie wyzwala ich wystąpienie, sama ich przyczyna jest jednak natury ośrodkowej, gdyż doświadczenia te udają się tylko albo w czasie przeżywania omamów, albo w okresie ich ustępowania, a nigdy u ludzi zdrowych lub u chorych psychicznie, nie mających skłonności do halucynowania. [przypisy: , fizjoterapia, wkładki sfp, surówki bawełniane ]

Comments Off

« Previous Entries